Reklama

Regionalno savetovanje o upravljanju prometom
opasnih materija i industrijskog otpada
(Tara, hotel „Omorika“, 16-19. Septembar 2014)

Organizatori:

Forum kvaliteta sa svojim članicama
(EPS, TENT, KOLUBARA, NIS, JUGOISTOK, HE DJERDAP, ELEKTROVOJVODINA, LIMSKO-DRINSKE HE,
RAFINERIJA NAFTE PANČEVO, RAFINERIJA NAFTE NOVI SAD, RIO, TE-TO ZRENJANIN ……)
Privredna komora Srbije, Institut za preventivu

Tri vrste “smernica” diktiraju rad ovog Savetovanja:

A. Poglavlja u okviru pregovora o pristupanja Srbije EU:
 Poglavlje 1 – Slobodno kretanje roba, sa naglaskom na standardizaciju, ocenjivanju usaglašenosti, akreditaciju, i dr.
 Poglavje 14 – Transportna politika, koja uključuje sve vrste transporta
 Poglavlje 15 – Energetika, sa posebnim osvrtom na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, kao i zaštitu od zračenja
 Poglavlje 21 – Transevropske mreže (transportne, energetske i komunikacione)
 Poglavlje 25 – Nauka i istraživanje, sa posebnim osvrtom na istraživačke projekte koji podrazumevaju sredstva EU
 Poglavlje 27 – Životna sredina (proces sistematskog usaglašavanja domaćih propisa sa propisima EU, sa posebnim osvrtom na kontrolu hemikalija i industrijskog zagadjenja), zatim

B. Zakon o hemikalijama sa novim Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista koji je namenjen profesionalnim korisnicima, koji su preko zaduženog lica koje izrađuje pomenuti list (savetnik za hemikalije) odgovorni za stavljanje opasne hemikalije u promet, i da je

C. dužnost pravnog lica ili preduzetnika koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije, da obezbedi savetnika za hemikalije.
Pozivaju se zainteresovani predstavnici zakonodavstva, pravnih i naučno-obrazovnih institucija, ekolozi, odgovorna lica za promet opasnih materija i ukupnog otpada, zaštitu životne sredine i održivi razvoj, kao i eksperti iz javno-komunalnih preduzeća (JKP) i nevladinog sektora (NVO), da aktivnim učešćem u radu savetovanja i svojim saopštenjima o dosadašnjem radu i istraživanjima, doprinesu daljoj uspešnoj razmeni saznanja i iskustava iz ove oblasti.

Smisao ovog “združenog” savetovanja o upravljanju prometom opasnih materija (drugo po redu) kao i upravljanje prometom industrijskog otpada (četvrto po redu), nastalo je kao potreba i rezultat je saznanja, da se preplitanjem rezultata dobijenih dosadašnjim istraživanjima i “terenskim” radom, ne može izbeći činjenica da se generisanjem ovih materija i njihovim prometom, one mogu pojaviti istovremeno, a često kao i teško definisan otpad – problem se još više usložnjava ako se u sve ovo uključi i komunalni otpad.

Teme koje će se obradjivati su definisane gore pomenutim poglavljima, a naročito su to one koje se odnose na upravljanje hemikalijama i industrijskim otpadom. To su: harmonizacija propisa, nova naučno-tehnička rešenja, preventivne mere, klasifikacija navedenih materija, ambalaža, bezbednosni aspekti manipulacije, distribucija, procena rizika, štete, stručno ospobljavanje, zaštita zivotne sredine, otpadom do energije i energetska efikasnost, makro-rekultivacija i ozelenjavanje, reciklaža, dokumentacija, osiguranje, špedicija i dr.

Prijave učesnika i prijave radova:

dostavljaju se na adresu Sekretarijata: forumkvaliteta@eunet.rs ili faksom na broj 011 3559 106.

Prijava treba da sadrži:

 Ime i prezime ušesnika:
 Naziv firme:
 Adresa firme:
 PIB:
 Tel/Fax:
 E-mail:
 Naziv referata: (nije obavezno)

Kotizacija:

120 EUR (u dinarskoj protivvrednosti)
Uplata kotizacije: Forum Kvaliteta, 340-13724-80

Rezervacija smeštaja:

planinatara@ptt.rs

tel: 031 593 530, fax: 031 593 546

Troškovi smeštaja po osobi (polupansion):
-jednokrevetna soba, 3.200 RSD/dan
– dvokrevetna soba, 2.500 RSD/dan
-apartman, 3.800 RSD/dan

Ostale informacije:

Mogu se dobiti elektronskim putem (forumkvaliteta@eunet.rs) ili telefonom,
(063 8757 934, 011 355 9106)