Reklama


Zvaničan sajt konferencije: www.icelconf.eu

Druga naučno-stručna međunarodna konferencija o učenju za preduzetništvo ICEL2 održaće se 28.6.2012. u Novom Sadu u Srbiji, u organizaciji Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu i Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje „Nikola Šubić Zrinski“.

Naziv konferencije je „Učenje za preduzetništvo – podsticaj stvaranja novih vrednosti“, a okupiće glavne aktere u oblasti obrazovanja za preduzetništvo u Srbiji i Hrvatskoj, u regiji i u Evropskoj uniji; donosioce odluka na svim nivoima, nastavnike i profesore kao i predstavnike iz poslovnog sveta.

 

Ciljevi konferencije:

  • senzibilizirati javnost o doživotnom učenju za preduzetništvo u ekonomskom, socijalnom i ekološkom okruženju kao generatora stvaranja novih vrednosti, s naglaskom na društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj,
  • podstaći saradnju u međunarodnom i interdisciplinarnom smislu okupljajući stručnjake iz područja nauke i prakse,
  • podstaći razmenu iskustava i razvoj aktivnih metoda učenja i podučavanja,

Tematske celine:

  1. Doživotno učenje za preduzetništvo – Kada i kako?
  2. Znanja i veštine potrebne savremenom preduzetniku.
  3. Aktivne metode učenja i podučavanja.
  4. Upravljanje karijerom – Preduzetnička kompetencija.
  5. Preduzetništvo – Društveno odgovorno poslovanje.
  6. Preduzetništvo – Primeri dobre prakse.

Molimo autore, da u okviru tematskih celina, u svojim radovima posebnu pažnju obrate na problematiku očuvanja okoline i „zelene tehnologije“, poljoprivrede, turizma, proizvodnje, prerade i izvoza.

Poziv za radove

Autori treba da pošalju sažetak rada do 15.03.2012., a kompletan rad do 30.04.2012. Jedan rad mogu pisati do tri autora. Iznos kotizacije za učesnike je 50€, a autori dobijaju 50% popusta. Studenti mogu učestvovati bez naknade.

Uputstvo za podnošenje kompletnog rada

Ovaj dokument daje autorima ICEL2 opšti pregled kako bi njihov kompletan rad trebalo da izgleda. Autori koji nameravaju da predaju originalni naučni, pregledni i stručni rad za Drugu međunarodnu konferenciju o učenju za preduzetništvo treba da dostave sažetak do 15.03.2012, a kompletan rad do 30.04.2012. godine na adresu info@icel1.com u Word formatu. Sve prispele radove recenziraće najmanje dva nezavisna recenzenta, a prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku konferencije. Rad može da ima do tri autora.

Naslov rada

Imena autora treba da budu navedena u potpunosti (ime, prezime, titula, njegov/njen odsek, institucija i adresa, uključujući poštanski broj i zemlju). Za odgovarajućeg autora treba da budu navedeni i sledeći podaci: telefon, broj faksa i e-mail adresa.

Sažetak

Sažetak treba da sadrži do 200 reči. Ukoliko je kompletan rad na hrvatskom jeziku ili srpskom jeziku potrebno je dostaviti sažetak i ključne reči na engleskom jeziku. Ukoliko je kompletan rad na engleskom jeziku, dostaviti sažetak i ključne reči na hrvatskom ili srpskom jeziku. Autori su odgovorni za kvalitet prevoda.

Ključne reči

3-5 ključnih reči.

1. Uvod

Kompletan obim rada, uključujući i sažetak, literaturu, tablice i slike može da sadrži najviše 20.000 znakova (računajući i praznine). Koristite parafraze, ne citate.

2. Oblikovanje naslova

Naslovi i podnaslovi treba da budu numerisani redosledom 1, 2, 3, … i 1.1, 1.2, … itd. Osim toga,
primenjuju se sledeće smernice za oblikovanje:

2.1 Tekst

Molimo Vas da koristite font Arial s proredom 1.5 za:
– Naslov veličine 16 bold,
– Podnaslov veličine 12 bold,
– Ceo tekst u paragrafima veličine Arial 10, bez posebnog označavanja i obostrano poravnanje (levo i
desno). Ako treba da naglasite neke reči, ključne pojmove i sl., molimo Vas da koristite kurziv, na primer, ovo
je istaknuti tekst. Ne koristite podebljano ili drugu tipografiju.
Izvori se navode u tekstu (a ne u beleškama ili fusnotama) svaki put kada se navode tuđe reči, rečenice, sintagme, podaci i sl. Reference se navode u zagradama te sadrže prezime autora, godinu izdanja i, u slučaju citata, stranicu, npr. (Richardson, 1997, str. 46).

2.2 Tablice i slike

Tablice i slike treba da budu crno-bele te numerisane redom s kratkim opisnim naslovom iznad, a na njih se treba pozvati u tekstu. Naslovi u kolonama bi trebalo jasno da definišu navedene podatke. Ako je potrebno, odgovarajuće fusnote treba da budu uključene ispod.

2.3 Znakovi nabrajanja

Ako treba da koristite listu nabrajanja, trebalo bi to učiniti na sledeći način:
– tačka nabrajanja jedan, neki tekst.
– tačka nabrajanja dva, neki drugi tekst itd.

2.4 Skraćenice

Molimo Vas da izbegavate korišćenje inicijala, osim za termine koji se inače koriste u obliku skraćenica. Molimo
Vas da navedete popis skraćenica, abecednim redom, te da ih čitko ispišite (u zagradama) kada su prvi put
spomenuti u tekstu.

3. Zaključci

Hvala Vam što ste proverili da li je Vaš rad u skladu sa uputstvom. Unapred se radujemo Vašem dolasku na Konferenciju.

Literatura

Popis literature na kraju rada treba da sadrži potpune podatke o svim delima koja se spominju u referencama. U literaturi se navode samo radovi na koje se autori pozivaju ili koje navode u radu, i to abecednim redom po prezimenima autora i hronološkim redom za radove istog autora, na primer:

Prezime, A. B. (2010). Naslov članka. Naslov časopisa, 123, 12.
Prezime, A. B. (2010). Naslov članka. Naslov naučnog časopisa, 12, 111–121.
Prezime, A. (2010). Naslov knjige. Grad: Izdavač.
Prezime, A. (2010). Naslov poglavlja u zborniku. U: Prezime, A. (ur.), Naslov zbornika. Grad: Izdavač, 156–178.
Prezime, A. (2010). Poduzetničko učenje. http://www.etf.europa.eu/ (Sačuvano: 16. 06. 2010),
Reference za materijal preuzet sa interneta treba da budu tretirane kao ostale reference u tekstu. U popisu literature, one bi trebalo da budu datirane i adekvatno opisane.

Info i kontakt:

www.icel1.com
info@icel1.com