Naučno – stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije, Saobraćajni fakultet, Beograd, ALFA Univerzitet, Beograd, Institut „Petar Karić“, Beograd, Institut ekonomskih nauka, Beograd, Bulgarian National Union of Scientists – Rousse, Bulgaria, University of Rousse „Angel Kanchev“, Bulgaria, Bulgarian National Society of Agricultural Engineers “Engineering and Research for Agriculture”, Bulgaria, Balkan Environmental Association (B.EN.A.), Univerzitet EDUCONS, Sremska Kamenica, Inženjerska komora Srbije, AD Železnice Srbije, Savez inženjera i tehničara Srbije, Privredna komora Beograda

Pod pokrovitelјstvom

Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Organizuju Međunarodni naučni skup

Uticaj klimatskih promena na životnu sredinu i privredu

Beograd, 22 – 24. april 2013. godine
Institut ekonomskih nauka, Zmaj Jovina 12 (22. april)
ALFA Univerzitet, N. Beograd, P. Tolјatija 3, (23 i 24. april)

Program Međunarodnog naučnog skupa obuhvata mnoge tematske celine i celokupnu problematiku uticaja klimatskih promena na životnu sredinu i privredu. Naučni skup: „UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA ŽIVOTNU SREDINU I PRIVREDU“ namenjen je svim stručnjacima u domenu zaštite životne sredine, istraživačima, ekonomistima, pravnicima, inženjerima, meteorolozima, inspektorima i svima koji imaju odgovoran odnos prema očuvanju i zaštiti životne sredine.

TEMATSKE OBLASTI

1. Globalni ekološki problemi i klimatske promene
2. Uticaj klimatskih promena na biodiverzitet i šumarstvo
3. Ekonomski aspekti smanjenja prinosa u polјoprivredi
4. Adaptacija transportne infrastrukture na klimatske promene
5. Klimatske promene i savremeno graditelјstvo
6. Ekonomski aspekti adaptacije privrede na klimatske promene
7. Metode ublažavanja efekta staklene bašte
8. Skladištenje uglјendioksida u stenskim strukturama
9. Apsorpcija uglјendioksida od strane bilјaka
10. Primena obnovlјivih izvora energije i resursoštedlјivih tehnologija
11. Prirodne katastrofe i njihove ekonomske implikacije
12. Mere za borbu sa posledicama prirodnih katastrofa
13. Zagađivanje zemlјišta i vode i ekonomske eksternalije
14. Remedijacija vode i zemlјišta
15. Tehnologije irigacije i ekonomska isplativost
16. Zelena ekonomija
17. Kompjutersko modeliranje klimatskih promena
18. Ekološka polјoprivreda
19. Ekonomski isplativa proizvodnja organske hrane
20. Uticaj klimatskih promena na energetski sektor
21. Ekonomski aspekti primene obnovlјivih izvora energije
22. Pravni i ekonomski aspekti savremene privrede

VAŽNE INFORMACIJE I DATUMI

Radovi za naučni skup mogu biti saopšteni na srpskom ili engleskom jeziku. Apstrakte na srpskom i engleskom jeziku sa klјučnim rečima (obima po jedna strana A4 formata font 12 pt) primamo do 25. marta 2013. godine na: E-mail: ecologica@open.telekom.rs. Apstrakti će biti štampani u Zborniku apstrakata, a radovi, ukoliko prođu stručnu recenziju, u časopisu “ECOLOGICA” (M51). Radove u punom obimu, do 6 strana A4 formata, font 12, dostaviti najkasnije na dan održavanja naučnog skupa (štampane u 2 primerka i snimlјene na CD-u). Apstrakte i radove možete dostaviti i elektronskom poštom: E-mail: ecologica@open.telekom.rs.

Kotizacija za učešće na skupu iznosi 12.000,00 dinara. Uplata pre početka naučnog skupa na tekući račun Društva ECOLOGICA broj:

255 – 0020030101000 – 89, ili lično na Skupu.

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

NAUČNI ODBOR

Prof. dr Larisa Jovanović, predsednik
Prof. dr Duško Bajin, potpredsednik
Prof. dr Branimir Stanić, Saobraćajni fakultet, Beograd
Prof. dr Slobodan Gvozdenović, Saobraćajni fakultet, Beograd
Prof. Dr Dejan Erić, direktor Instituta ekonomskih nauka
Prof. Dr Srđan Redžepagić, Institut ekonomskih nauka
Prof. dr Slavko Mentus, dopisni član SANU
Prof. dr Vidojko Jović, redovni član SANU
Prof. Dr Radoje Zečević, ALFA Univerzitet
Prof. dr Dragan Veselinović
Prof. dr Vladan Joldžić
Prof. dr Dušica Karić, ALFA Univerzitet, Beograd
Dr Antonije Onjia, Institut Vinča
Akademik Petar Rajačić
Prof. dr Ljubinko Jovanović, Univerzitet EDUKONS
Prof. dr Olјa Munitlak Ivanović, Univerzitet EDUKONS
Prof. dr Mirjana Golušin,Univerzitet EDUKONS
Dr Ivan Pavlović, NIVS, Beograd
Prof. dr Vadim Ermakov, Moskva, Russia
Prof. dr Vladimir Alekseenko, Novorossiysk, Russia
Prof. dr Vycheslav Zaitsev, Astrahan, Russia
Prof. Dr Jaume Bech, Barcelona, Spain
Prof. PhD Hristo Beloev, Rousse, Bulgaria
Assoc. Prof. PhD Velizara Pencheva, Rousse, Bulgaria
Assoc. Prof. PhD Margarita Filipova, Rousse, Bulgaria
Assoc. Prof. PhD Atanas Atanasov, Rousse, Bulgaria
Dr. Fokion Vosniakos, president B.EN.A, Thessaloniki, Greece
Prof. dr Bekmamat Jenbaev, Bishkek, Kyrgyzstan
Prof. dr Mikhail Panin, Astana, Kazakhstan
Dr Svetlana Jovanović, Mayo Education Center, Rochester, USA
Dr Franz Brandstatter, Museum of Natural History, Vienna, Austria
Dr Agni Vlavianos-Arvanitis, Biopolitics International Organisation, Greece
Dr Valentin Vladut, Bucharest, Romania

ORGANIZACIONO–IZVRŠNI ODBOR

Prof. dr Duško Bajin, predsednik
Prof. dr Larisa Jovanović, potpredsednik
Mr Branislav Vujinović, SITS
Prof. dr Dragoslav Šumarac, Inženjerska komora Srbije
Prof. dr Aleksandar Andrejević, EDUKONS
Milan Samardžija, Inženjerska komora Srbije

INFORMACIJE

Informacije možete dobiti na telefone: (011) 3244 248, mob: 064 38 000 80
Prijavu i apstrakt možete poslati na E-mail: ecologica@open.telekom.rs
do 25. marta 2013. godine