Kaštel – Ečka, Lovački dvorac, 9. i 10. oktobar 2014.

Održivi razvoj urbanih sredina danas je jedan od osnovnih problema savremene civilizacije. Ekološki aspekt je dominantan faktor u ostvarivanju održivosti. Na značaju ekološkog aspekta razvila se potreba za održavanjem Međunarodne Konferencije „Ecology of Urban Areas“ 20144 koja ima za cilj integrisanje naučnih, tehnoloških i iskustvenih saznanja u ovoj oblasti.

Konferencija se održava uz podršku:

Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Srbije,
Ministarstva prosvete i nauke Srbije,
Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Srbije,
Privredne komore Srbije,
Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj,
Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj
Ove godine pripremamo dvodnevnu konferenciju gde će se radovi prezentovati 9. oktobra 2014. Diskusija otvorenog stola je zakazana jutarnje časove 10. oktobra, dok će se turistička poseta Carskoj Bari održati posle ručka.

Obaveštenje

Konferencija je ranga M33 po kriterijuma Ministarstva za Prosvetu i Nauku Republike Srbije
Najbolji radovi, koji su prihvaćeni za konferenciju će se preporučiti za objavljivanje u odabranim SCI časopisima.

Uputstvo za pripremu radova

Uputstvo za pripremu radova preuzmite ovde. Više detalja na stranici Prijava.

Dimenzije postera

Dimenzije postera su 700mm x 1000mm.

Tematske oblasti konferencije

Kvalitet vazduha
Upravljanje čvrstim urbanim otpadom
Kvalitet voda u urbanim sredinama (podzemna, otpadna, pijaća voda i oprema)
Sistem ekološkog menadžmenta (ISO 14000)
Ekonomija održivog razvoja urbanih sredina
Buka i vibracija u urbanim sredinama
Elektro i elektromagnetno polje
Klimatske promene i urbana zagađenja
Transfer stanice u sistemu upravljanja čvrstim komunalnim otpadom
Prostorno planiranje i ozelenjavanje u urbanim sredinama
Razvoj urbane ekologije kroz edukativne i informativne aktivnosti
Informatika u ekologiji urbanih sredina
Akcidentne situacije u urbanim sredinama
Ekološki aspekti saobraćaja urbanih sredina
Infrastruktura urbanih marina
Ekološki aspekti uticaja poljoprivrednih aktivnosti na urbanu sredinu
Javno zdravlje i ekologija urbanih sredina
Zaštita životne sredine u oblasti ekstrakcije i preradi nafte i gasa
Zemljište i degradacija zemljišta
Nanotehnologije u zaštiti životne sredine

Termini i rokovi

Krajnji rok za dostavljanje apstrakata je 15. juli 2014. godine
Krajnji rok za dostavljanje radova je 24. septembar 2014. godine
Obaveštenje o prihvatanju radova je 1. oktobar 2014. godine
Konferencija se održava 9. i 10. oktobra 2014. godine

Agenda konferencije

Agenda će biti objavljena nedelju dana pre početka konferencije.
Jezik održavanja Konferencije je engleski.
Svi radovi su predmet naučne recenzije.
Radovi se mogu izložiti putem poster prezentacije ili usmenim izlaganjem.
Radovi se šalju na sledeću adresu – urbaneco@tfzr.uns.ac.rs

Smeštaj

Smeštaj učesnika Konferencije dostupan je u hotelu „Kaštel – Ecka: Lovački dvorac“. Rezervacija i uplata smeštaja mogu se izvršiti direktno u hotelu:

-telefonom +381(0)23 554-800; +381 (0)23 554-888
-faksom +381 (0)23 554-850

Detaljne informacije mogu se dobiti na web sajtu http://www.kastelecka.com