MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
15.-17. oktobar 2014 / Beograd, Srbija
Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetnišlvo

Obrazovanje, zapošljavanje i preduzetništvo predstavljaju važno trojstvo izmedju kojih postoji veza koja se ogleda u činjenici da je privatno preduzetništvo generator kreiranja novih poslova i zapošljavanja, a da se kroz preduzetničko obrazovanje razvijaju preduzetničke kompetencije koje poslovne ideje treba da pretvore u realnost i preduzetničke aktivnosti učine uspešnijim.

CILJEVI KONFERENCIJE

Konferencija treba da posluži kao dobra platforma za razmenu medjunarodnih iskustava i dobre prakse usmerene na smanjenje visokih stopa nezaposlenosti i podsticanje zapošljavanja preko većeg dinamizma u razvoju privatnog preduzetništva, kako na nivou nacionalnih ekonomija tako i u globalnim okvirima.

Pomaže da se razmotre različite mogućnosti i domeni razvijanja preduzetničkih firmi (na primer, u agrobiznisu, eko-turizmu, zelenoj ekonomiji i drugom).

Omogućava da se odredi u kom pravcu treba da se razvijaju nove strategije preduzetničkog obrazovanja kako bi se podstakla kreativnost, razvoj individualnosti, kreativnog i logičkog mišljenja što su važni preduslovi podsticanja preduzetničkih inicijativa u praksi.

Otvaraju se mogućnosti preispitivanja bolje sinergije izmedju naučnih i obrazovnih institucija sa poslovnim okruženjem.

OSNOVNE TEMATSKE OBLASTI

1. Metode i strategije za rešavanje nezaposlenosti
2. Strukturni problem zaposlenosti i zapošljavanja
3. Nova znanja za nove poslove
4. Reforma obrazovanja: Kakvi su nam obrazovni programi potrebni?
5. Sinergija izmedju virtuelnih univerziteta i poslovnog okruženja
6. Nove informacione tehnologije i mediji u obrazovanju
7. Mediji i virtuelna organizaciona kultura
8. Upravljanje projektnim firmama
9. Upravljanje ljudskim resursima u virtuelnim organizacija
10. Uloga menadžera u virtuelnim organizacijama
11. Upravljanje informacijama i donošenje poslovnih odluka
12. Motivacija zaposlenih u tradicionalnim organizacijama
13. Korporativno restruktuiranje u zemljama u regionu
14. Investicioni fondovi kao podrška malim i srednjim preduzećima
15. Poslovno okruženje u zemljama Zapadnog Balkana: Ocena u odnosu na zemlje EU
16. Elektronsko bankarstvo i elektronska trgovina u Srbiji
17. Tržište osiguranja u zemljama Zapadnog Balkana, s osvrtom na životno osiguranje
18. Zaštita potrošača u ugovorima o osiguranju u Srbiji
19. Prilagodjavanje srpskog prava evropskom na području ugovornog prava osiguranja
20. Uticaj mera monetarne i fiskalne politike na privredni razvoj

TEMA OKRUGLOG STOLA AGROBIZNIS I SIGURNOST HRANE

Najbolji radovi sa konferencije i okruglog stola, prema mišljenju recenzenata, biće objavljeni u monografiji, a ostali radovi u časopisuInternational Review.

VAŽNI DATUMI ZA AUTORE:

Prijava apstrakta rada:
10.04. 2014.
Informacija o prihvatanju apstrakta rada:
25.04. 2014.
Registracija i predaja radova:
25.05.2014.
Informacija o prihvatanju radova posle anonimne recenzije:
01.07.2014.
Predaja prezentacija u Power Pointu:
01.10.2014.
Dani konferencije:
15.-17.10. 2014.

Obrazac za prijavu apstrakata i radova na sajtu Konferencije:
www.eee-confarence.com

Uputstvo za pripremu radova

USLOVI PLAĆANJA I REGISTRACIJA
100 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate (PDV uračunat u cenu)

Za studente doktorskih studija:
50 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate – uz slanje skenirane potvrde o upisu na doktorske studije e-mailom (PDV uračunat u cenu).
Plaćanje kotizacije za učešće na Okruglom stolu 50 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate (PDV uračunat u cenu)
Za studente doktorskih studija: 30 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate – uz slanje skenirane potvrde o upisu na doktorske studije e-mailom (PDV uračunat u cenu).
Kotizacija se plaća po radu.
Izvršene uplate se ne vraćaju.
Uplatu kotizacije izvršiti najkasnije do 1. oktobra 2014.

KONTAKT

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP) Beograd
Mitropolita Petra 8,11000 Beograd
Internet adresa: www.vspep.edu.rs
E-mail: conference@vspep.edu.rs
Dr Dragica Jovančević

E-mail: dragica.jovancevic@vspep.edu js
Mobilni telefon: +381(63) 102-0221
MESTO ODRŽAVANJA I KONFERENCIJE
Hotel „Šumadija“ Beograd, Srbija
www.hotelsumadija.com