Reklama

Obaveštenje o nacionalnom studentskom takmičenju u kreiranju ekoinovativnog prehrambenog proizvoda

EKOTROFELIJA SRBIJA

Nacionalno takmičenje timova sastavlјenih od studenata osnovnih i/ili master i/ili doktorskih studija univerziteta u Republici Srbiji u kreiranju EKOINOVATIVNIH PREHRAMBENIH PROIZVODA će biti održano po prvi put u našoj zemlјi na Polјoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u svečanoj sali na prvom spratu, u četvrtak 18. jula 2013, u periodu od 10:00 do 15:00 sati. Registracija će početi u 9:30 sati. Organizator takmičenja je Udruženje prehrambenih tehnologa Srbije, Beograd. Udruženje je licencu za organizovanje ovog takmičenja dobilo od strane evropske platforme za ekoinovacije u prehrambenoj oblasti, EcoTrophelia Europe (http://www.ecotrophelia.eu/). Nacionalno takmičenje će biti održano pod pokrovitelјstvom EcoTrophelia Europe i Capinfood (http://www.capinfood.eu/) projekta, čija je osnovna misija stvaranje podsticajnog okruženja za inovacije u prehrambenom sektoru i privlačenje mladih koji su zainteresovani da karijeru grade u ovoj oblasti.

Samo takmičenje je pokrenuto u Francuskoj, gde ima već dugu tradiciju i gde se održava poslednjih trinaest godina. Poslednje četiri godine se održava i evropska smotra na kojoj se takmiče najbolјi timovi iz različitih evropskih država. Iza cele ideje stoji promovisanje studentske inovativnosti i kreativnosti, stvaranje novih ekoinovativnih proizvoda baziranih na studentskim idejama i njihov plasman na nacionalnim i evropskom tržištu.

Takmičenje podrazumeva pripremu i prezentaciju prehrambenog proizvoda koji zadovolјava sledeće kriterijume:

  • Da je namenjen ishrani lјudi
  • Da je finalizovan do te mere da je spreman za maloprodajnu distribuciju i/ili za distribuciju restoranima i/ili generalno ugostitelјstvu;
  • Da je inovativan u jednom ili više pogleda u odnosu na slične proizvode na tržištu. Sama inovacija se može odnositi na idejno rešenje i/ili tehnološki aspekt i/ili formulaciju i/ili pakovanje proizvoda i sl.;
  • Da je u osmišlјavanju, pripremi i/ili proizvodnji primenjen ekološli pristup koji se odnosi na primenjene sirovine (npr. organsko poreklo, smanjeno emitovanje štetnih

gasova), i/ili ambalažu (npr. recikliranu) i/ili proizvodni proces (npr. ušteda energije, iskorišćenje otpadnih voda) i/ili logistički aspekt (npr. nove usluge, kraće linije distribucije) u cilјu očuvanja životne sredine od strane potencijalne kompanije koja bi proizvodila dati prehrambeni proizvod;

  • Da se izdvaja po svojim organoleptičkiim, nutritivnim i drugim svojstvima;
  • Da može da se proizvodi u industrijskim uslovima u skladu sa priloženom dokumentacijom (sastojci, proizvodni proces, cena koštanja, investicija, …)
  • Da je u skladu sa važećim zakonskim propisima (sastojci, sadržaj aditiva, ambalaža, deklarisanje, i sl.)
  • Da je komercijalno isplativ (uravnotežen odnos ponude i tražnje, marketinški plan, ambalaža, logistika, …);
  • Da je rezultat timskog rada.

Studentski timovi mogu imati najmanje dva, a maksimum sedam članova.

Studentski timovi treba da se prijave organizatoru takmičenja najkasnije do 27. juna i da dostave sledeće podatke:

– Članovi tima, koordinator tima, naziv tima, univerzitet(i)/fakultet(i) za svakog pojedinačnog člana tima, poštanska adresa za kontakt, e-mail adresa za kontakt, kontakt telefon
– Naziv proizvoda, kratak opis proizvoda, inovacije, ekološkog pristupa

Podatke treba dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: uptsrb@gmail.com

Timovi treba da dostave dosije o proizvodu na maksimalno 15 stranica najkasnije do 12. jula 2013.

Timovi ne plaćaju kotizaciju za učešće na nacionalnom takmičenju. Organizator ne snosi troškove pripreme proizvoda, kao ni njegovog transporta do mesta održavanja takmičenja.

Timovi su u obavezi da pripreme usmenu prezentaciju (15 min + 5 min za diskusiju) koju će predstaviti pred nacionalnim žirijem i da obezbede uzorke proizvoda (tri uzorka prijavlјenog proizvoda u finalnom pakovanju, kao i određeni broj uzoraka za potrebe degustacije). Koordinator tima treba da unapred obavesti organizatora takmičenja o eventualno potrebnim posebnim uslovima za skladištenje/čuvanje proizvoda pre samog takmičenja do momenta njegovog prezentovanja/degustiranja.

Organizator takmičenja će pripremiti diplome i nagrade za tri najbolјa studentska tima. Odluku o pobednicima takmičenja i dodeli odgovarajućih nagrada doneće nacionalni žiri. Pobednik nacionalnog takmičenja automatski postaje predstavnik Srbije na evropskoj smotri najbolјih timova, koja će ove godine biti održana u periodu od 6-8. oktobra u Kelnu, Nemačka, u okviru najvećeg svetskog sajma hrane, ANUGA. Troškove puta, smeštaja i učešća najbolјeg tima iz Srbije (maksimum tri predstavnika tima) na evropskom takmičenju će snosti EcoTrophelia Europe.

Srdačan pozdrav,
Prof. dr Viktor Nedović
Predsednik Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije
Koordinator nacionalne tehnološke platforme „Food for Life“