I SIMPOZIJUM EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE

Datum održavanja Simpozijuma je
04-06. 11. 2010. Godine

Organizator
UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
PRIRODNO-MATEMATIČKI
FAKULTET

Tematske oblasti:

• Ekologija biljaka
• Ekologija životinja
• Hidroekologija
• Zaštita biodiverziteta
• Zaštita životne sredine
• Ekologija i njen položaj u školama,

Rad naučnog skupa će se odvijati putem:

• Plenarnih predavanja
• Usmenih saopštenja
• Poster prezentacija

Važni datumi:

do 10. 05. 2010. – prijava naslova rada
do 10. 07. 2010. – slanje rezimea
do 20. 09. 2010. – II obavještenje
do 06. 11. 2010. – prijem radova
04. 05. i 06. 11. 2010. – S i m p o z i j u m
Kotizacija: 100,00 KM
(učesnici iz škola 50,00 KM)

Uputstvo za pisanje sažetaka i radova

Sažetke treba pisati na srpskom i engleskom jeziku (do 250 riječi, font Times New Roman, 11pt), a radove prema priloženom uputstvu koje se nalazi i na web adresi Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci.
(www.pmfbl.org/skup)

Sažetci i radovi koji ne budu napisani prema uputstvu neće se razmatrati. Sažetke slati u elektronskoj formi na adresu Prirodno-matematičkog fakulteta naznačenu na prijavi ili online http://www.pmfbl.org/simpozijum/ekologija2010

Radna tijela Drugog simpozijuma biologa RS i Prvog simpozijuma ekologa RS

Organizacioni odbor

dr Nevenka Pavlović, vanredni profesor–
predsjednik Organizacionog odbora i
predsjednik I simpozijuma ekologa RS
dr Stojko Vidović, vanredni profesor-
predsjednik II simpozijuma biologa RS
dr Boro Pavlović, redovni profesor, član
dr Živojin Erić, redovni profesor, član
dr Nada Šumatić, redovni profesor, član
dr Dragan Mikavica, redovni profesor, član
dr Miloš Šolaja, redovni profesor, član
dr Mitar Novaković, redovni profesor, član
dr Dragojla Vuković, docent, član
dr Ljiljana Topalić-Trivunović, docent, član
dr Biljana Kukavica, docent, član
dr Predrag Ilić, naučni saradnik, član
dr Milan Kulić, docent, član
dr Slađana Petronić, docent,član
mr Biljana Davidović, viši asistent,sekretar
mr Tanja Maksimović, viši asistent,sekretar
mr Nina Janjić, viši asistent, član
mr Radoslav Dekić, viši asistent,član
Branislav Gašić, viši kustos,član
prof. Drago Lugić,nadzornik za Biologiju,član

Naučni odbor

dr Biljana Kukavica, docent, predsjednik
dr Boro Pavlović, redovni profesor,
dr Živojin Erić, redovni profesor,
dr Nada Šumatić, redovni profesor,
dr Dragan Mikavica, redovni profesor,
dr Miloš Šolaja, redovni profesor,
dr Mitar Novaković, redovni profesor,
dr Ivica Radović, redovni profesor,
dr Vladimir Stevanović, redovni profesor,
dr Aleksandar Ivanc, redovni profesor,
dr Nevenka Pavlović, vanredni profesor,
dr Stojko Vidović, vanredni profesor,
dr Ljiljana Topalić-Trivunović, docent,
dr Dragojla Vuković, docent,
dr Predrag Ilić, naučni saradnik,

Uputstvo autorima

Serija Skup u jednom 6pojy publikuje radove sa jednog skupa u čijoj organizaciji je učestvovao Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Baljoj Luci, kada je prihvaćen ovakav oblik publikovanja. Prihvataju se odgovarajući radovi koji ranije nisu publikovani. Prednost u publikovanju imaju, orginalni naučni radovi, zatim pregledni radovi, pogledi i mišljenja izloženi u sklopu referata i saopštenja. Predate rukopise, koji su tehnički pripremljeni prema uputstvu, redakcija daje na pregled. Ukoliko se dobiju dva kompetentna pozitivna mišljenja, rad se može da prihvati za štampu.

Rukopisi se predaju u tri printane kopije i u elektronskoj verziji na disku (3.5″ ili CD).

Tehnička priprema rukopisa treba da bude u obliku Word – dokumenta (*.doc ili *.rtf), osnovni jezik srpski, osnovno pismo ćirilica. Rukopis sadrži:

Naslov rada (16pt, ravnanje centralno)
Ime(na) autora (12pt, ravnanje centralno)
Adresa(e) autora (12pt, ravnanje centralno)
Abstract (na engleskom, ili drugom stranom jeziku) Prezima, incijal imena (puno ime žene) autora: Naslov apstrakta. [Adresa autora] (11 pt, ravnanje obostrano, u jednom pasusu) Tekst apstrakta (11 pt, ravnanje obostrano, u jednom pasusu)
Keu words: (na engleskom, ili drugom stranom jeziku) do deset ključnih odrednica (llpt)
Sažetak (na srpskom jeziku)
Tekst sažetka (llpt, ravnanje obostrano, ujednom pasusu) Ključne riječi: do deset ključnih odrednica (llpt)

Naslove poglavlja (14pt, ravnanje centralno)

Tekstove poglavlja (12pt, ravnanje obostrano), sa pozivima na literaturne izvore (Prezime, godina) po mogućnosti uz korištenje pisma iz rada na koji se poziva. Za naučne nazive i simbole koriste se pravila pisanja iz odgovarajućih kodeksa koji se primjenjuju u prirodnim i matematičkim naukama, podrazumijevajući striktnu primjenu odgovarajućeg pisma.
Standardni naslovi poglavalja rada su: Uvod, Materijal i metodika, Rezultati, Diskusija, Zaključak, i Litertura.
Literatura se daje po abecednom redu prezimena i inicijala imena autora. Prezime, I.1(me): Naslov rada. Časopis Tom(br)\ od-do(strane). Mjesto, 1971. Prezime, I.2(me), I.Z Prezime2: Naslov rada. Časopis Tam(br): od-do(strane). Mjesto, 1987.
Prezime, I,2(me), I.Z Prezime2, I.4 PrezimeZ: Naslov knjige. Izdavač, Mjesto, 2001.

Glavni i odgovorni urednik
dr Boro Pavlovnć. redovni profesor