Reklama

Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Tehnološki fakultet Zvornik
Vas poziva
da učestvujete u radu

II Međunarodnog kongresa
„inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“

09-11. mart 2011
Jahorina, Republika Srpska

Pod pokroviteljstvom:

• Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske
• Akademije Nauka i Umjetnosti Republike Srpske

.

Cilj kongresa

Cilj II Međunarodnog Kongresa: „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“ je prezentacija i diskusija rezultata koji su neposredno vezani za teorijske i inženjerske aspekte kako u hemijskoj i procesnoj industriji, tako i u metalurgiji, građevinarstvu i industrijskom finišu, kao i tema koje se tiču zaštite životne okoline. Pozivaju se autori sa univerziteta, instituta, istraživačkih centara i industrije da pošalju radove i uzmu učešće u radu ovog Kongresa. Naučno-stručni program će se odvijati kroz plenumski rad i poster prezentacije.

Naučni i Organizacioni odbor II Međunarodnog Kongresa: „Inženjerstvo, materijali i menadžment u procesnoj industriji“ zbog velikog interesovanja je odlučio da produži krajnji rok za preliminarnu prijavu učesnika za Kongres do 31. decembra 2010.

Predviđena su:

A) Plenarna predavanja (30+5 minuta) B) Usmena saopštenja (10+5 minuta) C) Posterska izlaganja PROGRAMSKE OBLASTI Program Kongresa će uključiti sledeće oblasti:

• Hemijsko i elektrohemijsko inženjerstvo,
• Ekološko inženjerstvo,
• Materijali i karakterizacija materijala,
• Nanotehnologije,
• Neorganska hemija i tehnologija
• Organska hemija i tehnologija, polimeri,
• Prehrambeno inženjerstvo i biotehnologija,
• Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije,
• Tekstilno inženjerstvo,
• Korozija i zaštita materijala i termoenergetskih postrojenja,
• Metalurgija,
• Menadžment u procesnoj industriji,
• Opšte.
.

Jezik

Zvanični jezici Kongresa će biti srpski, engleski i službeni jezici naroda prethodne Jugoslavije.
.

Počasni odbor

Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, akademik Rajko Kuzmanović,
Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Mitar Novaković
Načelnik Opštine Zvornik, gosp. Zoran Stevanović
Prof. dr Nemanja Popović
.

Naučni i programski odbor

Prof. dr Todor Vasiljević, Victoria University, School of Biomedical and Health Sciences, Melbourne, Australia
Dr Jozefita Marku, University of Tirana, Faculty of Natural Sciences, Department of Industrial Chemistry, Albania
Prof. dr Marc Van Acker, Sint-Lievenscollege, Head of the Laboratory for Environmental Chemistry, Gent, Belgium
Prof. dr Milovan Jotanović, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Miomir Pavlović, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Miladin Gligorić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Jovan Đuković, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Radoslav Grujić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik, Bosna i Hercegovina
Akademik Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Stevan Trbojević, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Jovo Mandić, Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, Banja Luka, Bosna i Hercegovine
Mr Vinko Bogdan, Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Ivan Krastev, Institute of Physical Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Prof. dr Kemal Delijić, Univerzitet u Podgorici, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, Crna Gora
Dr ing. Srećko Stopić, IME Process Metallurgy and Metal Recycling, Aachen, Germany
Prof. dr Ivan Esih, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Hrvatska
Prof. dr Svetomir Hadži Jordanov, Univerzitet „Sv. Kiril i Metódij”, Tehnološko-metalurški fakultet, Skopje, Makedonija
Prof. dr Andrzej Kowal, Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland
Dr Ingrid Milošev, Jožef Stefan Institute, Ljubljana and Valdotra Orthopaedic Hospital, Ankaran, Slovenia
Prof. dr Milan Antonijević, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet, Bor, Srbija
Dr Nadežda Talijan, Univerzitet u Beogradu, IHTM-Centar za materijale i metalurgiju, Beograd, Srbija
Prof. dr Božidar Stavrić, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Srbija
Prof. dr Branko Bugarski, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Srbija
Prof. dr Božo Dalmacija, Univerzitet u N. Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
.

Organizacioni odbor

Prof.dr Milovan Jotanović, predsjednik
Aleksandar Došić, sekretar
Prof.dr Miomir Pavlović,
Prof.dr Radoslav Grujić,
Prof.dr Dragan Tošković,
Prof.dr Dragica Lazić,
Prof.dr Miladin Gligorić,
Prof.dr Branko Đukić,
Prof.dr Dušan Stanojević,
Prof.dr Mitar Perušić,
Prof.dr Branko Pejović,
Prof.dr Vaso Novaković,
Docent dr Pero Dugić,
Docent dr Milorad Tomić,
Docent dr Goran Tadić,
Docent dr Vladan Mićić,
Mr Slavko Smiljanić,
Dragana Kešelj, dipl.inž.tehn.,
Dragan Vujadinović, dipl.inž.tehn.
.

Priprema i prezentacija radova

Svi učesnici imaju priliku da svoje radove na ovom Kongresu prikažu u formi postera ili usmenog saopštenja. S obzirom na to da je broj usmenih saopštenja ograničen, Organizacioni odbor, uzimajući u obzir koliko je god moguće želje autora, zadržava pravo da utvrdi konačni izbor usmenih saopštenja. Bez obzira na način prezentacije, svi recenzirani i prihvaćeni radovi će biti publikovani u integralnom obliku u Zborniku radova. Neki od radova će biti izabrani od strane Naučnog odbora za publikovanje u časopisu Journal of Engineering & Processing Management. Za izlaganje radova putem postera na raspolaganju je površina panoa 1,0 x 0,9 m.

Kako bi se obezbedila priprema publikacije, molimo učesnike da prijavu i izvode radova pripremljene isključivo prema uputstvu za autore, pošalju najkasnije do 21. novembra 2010 godine na elektronsku poštu organizatora: kongres.tfzv@gmail.com
Radovi koji ne budu u skladu sa uputstvom i koji stignu posle naznačenog roka, neće biti štampani.
.

Kotizacija

Kotizacija za učešće na Kongresu iznosi 400,00 KM (200,00 €) po osobi. Kotizacija obuhvata:
1) Učešće na Kongresu, smještaj u hotelu “Bistrica” na Jahorini u dvokrevetnim sobama, dva puna pansiona:
09.03.2011 ručak, večera, noćenje
10.03.2011 doručak, ručak, svečana večera, noćenje
11.03.2011 doručak
Za jednokrevetnu sobu je potrebno doplatiti 20 KM (10 €), dnevno.
2) Zbornik radova, reklamni material.
3) Mogućnost prezentacije rada: oralno ili putem poster-prezentacije, po rasporedu organizatora Kongresa.

Način uplate kotizacije će biti objavljen u II obavještenju.

.

Važni datumi

Slanje izvoda radova: do 31.12.2010.
Slanje radova: do 14.01.2011.
Konačni program: 18.02.2011.
Početak Kongresa: 09.03.2011.
.

Lokacija

Jahorina, hotel „Bistrica“. Za dodatne informacije klikni ovdje
.

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete se obratiti sekretaru Organizacionog odbora:
Aleksandar Došić
Tehnološki fakultet Zvornik
Karakaj bb, 75400 Zvornik
Tel. +387 56 261 072
Tel./fax: + 387 56 260 190
E-mail: kongres.tfzv@gmail.com
Web: www.tfzv.org