Treća međunarodna konferencija
Održive posleubirajuće i prehrambene tehnologije
INOPTEP 2013

21-26. april 2013.

i

Jubilarna XXV nacionalna konferencija

Procesna tehnika i energetika u poljoprivredi
PTEP 2013

21-26. april 2013.

POČASNI ODBOR KONFERENCIJE:

Prof. dr Milan Popović, Dekan Poljoprivrednog fakulteta, UNS Novi Sad,
Prof. dr. Žarko Obradović, Ministar za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije,
Prof. dr Dragoslav Petrović, Pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, APV,
Dr Milosav Babić, Direktor Instituta za kukuruz ”Zemun Polje”, Beograd – Zemun,
Prof. dr Zoltan Zavargo, Dekan Tehnološkog fakulteta, UNS Novi Sad,
Prof. dr Rade Doroslovački, Dekan Fakulteta tehničkih nauka, UNS Novi Sad
Dr Jovanka Lević, Direktor Instituta za prehrambene tehnologije, UNS Novi Sad,
Danka Dujović, dipl.ing, Predsednik Nacionalnog društva za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, „PKB Korporacija“ Beograd i
Prof. dr Mirko Babić, Generalni sekretar Nacionalnog društva za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet, UNS Novi Sad

ORGANIZACIONI ODBOR KONFERENCIJE:

Danka Dujović, dipl.ing, Predsednik Nacionalnog društva za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, „PKB Korporacija“ Beograd,
Prof. dr Ljiljana Babić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
Slavko Ivanišević, dipl.ing, „Jedinstvo“ – Apatin,
Milivoj Radin, dipl.ing, Institut za ratarstvo i povrtar, Novi Sad,
Dr Milka Vujaković, Poljoprivredna stanica, Novi Sad,
Dr Milovan Pavlov, Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Beograd-Zemun,
Prof. dr Vera lazić, Tehnološki fakultet, Novi Sad,
Mr Slavica Sredanović, Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad,
Dr Velimir Lončarević, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad,
Prof. dr Mirko Babić, gen. sekretar, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
Dr Ivan Pavkov, tehn. sekretar, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad i
Milivoj Radojčin, dipl.mast. tehn. sekretar, Polj. fakultet, Novi Sad.

ORGANIZATORI KONFERENCIJE:

UNIVERZITET U NOVOM SADU, POLJOPRIVREDNI FAKULTET,
DEPARTMAN ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU, NOVI SAD
NACIONALNO DRUŠTVO ZA PROCESNU TEHNIKU
I ENERGETKU U POLJOPRIVREDI, NOVI SAD
SUORGANIZATORI KONFERENCIJE:
ISEKI – Food association, Beč, Austrija,
Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Zemun,
Tehnološki fakultet, Novi Sad,
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad i
Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu.

POKROVITELJI KONFERENCIJE:

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Republike Srbije,
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije,
Izvršno veće AP Vojvodine:
Sekeratrijat za nauku i tehnološki razvoj,
Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i

Nakon uspeha prve i druge međunarodne konferencije, Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi (PTEP) i Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Novom Sadu, pozivaju
vas da učestvujete u radu 3. konferencije

ODRŽIVE POSLEUBIRAJUĆE I PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

Konferencija će se održati 21 – 26. aprila 2013, u hotelu “Zveda” (***), u Vrnjačkoj Banji.
Konferencija je podržana od ISEKI – Food Association (European Association for
Integrating Food Science and Engineering Knowledge into the Food Chain) .

Domaće institucije, suorganizatori konferencije:
Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad,
Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Beograd – Zemun,
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad,
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad i
Tehnološki fakultet, Novi Sad.

PRELIMIRANI PROGRAM KONFERENCIJE

Program 01 02

Tematika konferencije:

 1. Napredne posleubirajuće tehnologije poljoprivrednih materijala,
 2. Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije,
 3. Napredne tehnologije dorade semena,
 4. Nove prehrambene tehnologije,
 5. Održivost prehrambenih tehnologija (ekonomika, kvalitet, energija, socijalni aspekti, organskaproizvodnja i dr),
 6. Tehnički i tehnološki aspekti bezbednosti stočne hrane,
 7. Inovacije u prehrambenim tehnologijama i aspekti prehrambenog lanca kvaliteta,
 8. Fizičke osobine biomaterijala i hrane,
 9. Trendovi u razvoju poljoprivrede,
 10. Upravljanje i kontrola procesa i
 11. Zagrevanje i kondicioniranje vazduha.

Prijave i Izvodi radova primaju se do 31. januara 2013. na e-mail: mbab@polj.uns.ac.rs. Izvodi treba da su napisani na engleskom i srpskom, do 3000 karaktera (uključujući razdelnice). Izvode će ocenjivati naučni odbor nešto strožije nego u slučaju Prve konferencije. Izvodi treba da su celovita informacija i da sadrže sve važnije podatke koji će se naći u radu. Prihvatanje izvoda, uvrštavanje u program konferencije i obaveštenje autora o tome je do 20. januara 2013. Izvodi se štampaju u Zborniku izvoda sa konferencije. Autori će imati mogućnost da publikuju i celovite radove u zborniku zbog zahteva resornog ministarstva u Republici Srbiji. U tom slučaju autori će nakon prihvatanja rada dostaviti i verziju od 3-5 strana koja će biti recenzirana i publikovana u zborniku radova. Na sajtu Društva PTEP biće dato upustvo za pisanje ovih radova.

Puni tekstovi radova biće štampani u časopisu Journal on Processing and Energy in Agriculture. Krajnji rok za predaju radova je 15. februar 2013. Autorima, koji do ovog roka predaju radove, garantuje se štampanje u brojevima časopisa koji će biti distribuirani učesnicima skupa, uz uslov da dobiju pozitivne recenzije. Radovi se štampaju na engleskom u skladu sa uputstvom za pisanja radova. (www.ptep.org.rs). Službeni jezici konferencije su engleski i srpski.
Autori naučnih radova iz oblasti fenomena sušenja imaće priliku da svoj rad objave u specijalnom broju časopisa Thermal Science, koji ima impakt faktor 0,779 za 2011. i nalazi se na 34. mestu od 52 iz odgovarajuće oblasti na SCI listi (Journal Citation Report-u) – M23. Društvo PTEP koordiniraće izdavanje ovog specijalnog broja časopisa. Izdavač je Društvo termičara Srbije. I ove godine biće organizovan Seminar za rukovodioce i tehnologe silosa i dorade semena (na srpskom jeziku). Ovaj seminar je prethodne godine bio veoma uspešan i koristan za praksu.

Prijavljivanje učešća (smeštaj, kotizacija i prevoz)
Treća međunarodna konferencija INOPTEP 2013 i 25. nacionalno savetovanje PTEP 2013 će se održati u Vrnjačkoj Banji, u hotelu “Zvezda”, od 21. do 26. aprila 2013. Dolazak učesnika savetovanja je u nedelju, 21. aprila, a aranžman počinje sa ručkom. Odlazak iz hotela je u petak, 26. aprila, posle doručka.
Kompletan aranžman obuhvata:

– Smeštaj i ishrana od 21. do 26. aprila 2013, 4 puna pansiona i 1 polupansion (dana 24. aprila je izlet pa hotel naplaćuje polupansion) i
– Doplata za svečanu večeru, 25. aprila.

CENE KOMPLETNOG ARANŽMANA

Cena kompl. aran_~ mana po osobi u dvokrevetnoj sobi 15.275,00 din
Cena kompl. aran_~ mana po osobi u jednokrevetnoj sobi 17.775,00 din

U cenu je uključeno i osiguranje i boravišna taksa. Za decu važe uslovi hotela. Mogući su i kraći boravci, uz odgovarajauću redukciju cene. Za detaljne informacijenu vezi smeštaja i uplate obratiti se prodajnoj službi hotela „Zvezda” na tel: 036/ 612 564, 612-271 i 612-167 ili putem emejla:
prodaja@htpfontana.com . O hotelu se možete informisati na web stranicama: http://www.htpfontana.com

Kotizacija

Učesnici konferencije obavezno uplaćuju kotizaciju prema kategorijama prikazanim u tabeli. Svi učesnici konferencije koji su na konferenciji 24. aprila (sreda) 2013. obavezni su da plate uvećani iznos kotizacije za 1.700,00 dinara što čini troškove eskurzije i izleta

Kategorija učesnika pre 10.04.2013. posle 10. 04.2013.
Učesnici 5000 RSD 6000 RSD
Članovi PTEP-a 4500 RSD 5000 RSD
Mladi naučnici (mlađi od 35 godina) 3000 RSD 3500 RSD
Studenti master i doktorskih studija (nezaposleni) 2000 RSD 2500 RSD

Profakture i fakture dobijaju se na zahtev putem e-maila:
ivan@polj.uns.ac.rs ili telefonskim pozivom na telefone 021/485-33-18, 064/246-38-70 (dr Ivan Pavkov, tehnički sekretar Društva).

PREVOZ

Za učesnike skupa biće organizovan prevoz posebnim autobusom iz Novog Sada. Polazak autobusa je u nedelju, 21. aprila u 8.00 h ispred garaže Poljoprivrednog fakulteta. Cena prevoza u oba smera je 2.800 din.
Rezerevacija i uplata prevoza treba da se obavi do 10. aprila. Preporučujemo učesnicima skupa korišćenje autobusa. Rezervacije za prevoz autobusom na konferenciju dobijaju se na zahtev putem e-maila: ivan@polj.uns.ac.rs ili telefonskim pozivom na telefone: 021/485-33-18, 064/246-38-70 (dr Ivan Pavkov, tehnički sekretar Društva).

Za sve informacije o konferenciji bez ustručavanja treba da pozovete:

Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Departman za poljoprivrednu tehniku
21000 Novi Sad, Srbija, Trg Dositeja Obradovića 8
Prof. dr Mirko Babić, e-mail: mbab@polj.uns.ac.rs , (+381) 21 459958; 21/4853441; 63/531686
Dr Ivan Pavkov, e-mail: ivan@polj.uns.ac.rs, (+381) 21 4853318; 64/2463870
Fax: + 381 21 459989; www.ptep.org.rs
Prof. dr Mirko Babić,
Generalni sekretar Konferencije

Registration form INOPTEP 2013