Reklama

19. i 20. septembar 2013, Vrnjačka Banja
IV godišnji međunarodni CEDEF energetski Forum
VODA – ENERGIJA, EFIKASNOST I ODRŽIVOST U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije, a u saradnji sa opštinom Vrnjačka Banja organizuje Četvrti međunarodni energetski Forum: ”Voda- energija, efikasnost i održivost” s ciljem da ukaže na veliki značaj vode kao izvora energije, koliko je neohodno da se voda efikasno i racionalno koristi u industriji, kao i da se ukaže na neophodnost odgovornog ponašanja prilikom korišćenja voda kako bi se obezbedio održiv razvoj u Srbiji i regionu.

Tematske oblasti Foruma:
– Voda kao energetski izvor
– Efikasnost u korišćenju vode i tehnologije za prečišćavanje

Jedan od nacionalnih prioriteta za dostizanje održivog razvoja u Republici Srbiji odnosi se na zaštitu i unapređenje životne sredine i racionalno korišćenje prirodnih resursa, a voda je jedan od najznačajnijih. Ovo podrazumeva integraciju i usaglašavanje nacionalnih ciljeva i mera svih sektorskih politika, harmonizaciju nacionalnih propisa sa zakonodavstvom Evropske unije i njihovu punu primenu. Direktiva EU o vodama (Water Framework Directive EU WFD – 2000/60/EC) ima za cilj da se vodni resursi održe i povećaju kroz održivo korišcenje vode i postepeno umanjenje zagađenja podzemnih voda i sprečava njihovo dalje zagađivanje.

Registracija je bez kotizacije. Molimo vas prijavite se ovde.

Program Foruma

Četvrtak, 19. septembar 2013. – IZLOŽBA

19:00 Otvaranje izložbe u hotelu Zvezda

Izložba fotografija: “Male hidoelektrane EPS-a u Srbiji”, autora Rajka Karišića

• Opština Vrnjačka Banja, Boban Đurović, predsednik
• EPS, dr Aca Marković, predsednik UO
• Srbijavode, Goran Puzović, generalni direktor
• Rajko Karišić, autor izložbe
• CEDEF, Jovanka Arsić – Karišić, predsednik UO

Koktel

Pokrovitelj izložbe Elektroprivreda Srbije

Prijatelj koktela JVP Srbijavode

Petak, 20. septembar 2013. – FORUM

09:30 Registracija

10:15 Press konferencija u VIP sali

11:00 Početak Foruma

REGULATIVA I STRATEGIJA VODA U JIE

• CEDEF, Jovanka Arsić – Karišić, predsednik Upravnog odbora
• Opština Vrnjačka Banja, Boban Đurović, predsednik
• Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, prof. dr Zorana Mihajlović, ministar
• Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, dr Željko Kovačević, ministar
• Elektroprivreda Srbije, dr Aca Marković, predsednik UO
• Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine APV, Nataša Pavićević Bajić, sekretarka
• Ambasada Italije u Srbiji, Marco Leone, ekonomski sekretar
• Italijanski institut za spoljnu trgovinu ICE, Giovanni Mafodda, direktor kancelarije u Beogradu
• Sberbank, Nenad Lučić, menadžer za razvoj proizvoda
• Schneider Electric, Saša Ajdarić, inženjer prodaje
• DDOR, dr Maurizio Valla, pomoćnik generalnog direktora
• SM Pumps, Duško Mitruševski, direktor
• Cink Hydroenergy, Richard Houška, direktor

Potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Konsalting kućom T&P Republika Makedonija

Panel – VODA: ENERGIJA, EFIKASNOST I ODRŽIVOST

Moderator – Miroslav Spasojević, ekspert za zaštitu životne sredine i energetiku

• Srbijavode, Veljko Dimitrijević, pomoćnik direktora za tehnička pitanja
• Institut Jaroslav Černi, Dejan Divac, predsednik Odbora direktora
• IMP-Automatika, mr Milenko Nikolić, direktor
• Vojvodina Vode, predstavnik
• Eco Global, Vera Ristić, direktor
• Elektroinžinjering Banja Luka, predstavnik
• Belgijsko srpska poslovna asocijacija, BSBA, Gilberte Delva, menadžer za poslovnu saradnju
• Međunarodni Klaster Futura, predstavnik
• JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Đerđ Šugar, tehnički direktor
• JP „Beli izvor”, Vrnjačka Banja, Dragoslav Blagojević, direktor Vodovoda
• JKP „Razvitak”, Ćićevac, Životije Smiljković, direktor

PITANJA I ODGOVORI

16:00 B2B sastanci, prezentacije kompanijskih proizvoda na štandovima i koktel
16:30 Završetak Foruma
dr Ana B. Bovan – predsednik CEDEFa i Jasmina Trajkovski, direktor T&P

Voda je postala jedan od najaktuelnijih izazova početka trećeg milenijuma. Porast broja stanovnika, neodgovorno upravljanje vodom i njena neumerena potrošnja zajedno sa klimatskim promenama učinili su od vode redak resurs. Prosečna godišnja stopa rasta tražnje za energijom u regionu JIE procenjuje se na 2.3%, što je duplo više u odnosu na prethodnu deceniju, te je potreba za iskorišćavanjem vodnog potencijala za proizvodnju energije veća nego ikada, te zemlje jugoistočne Evrope žele da što više iskoriste hidropotencijal gradnjom mini hidrocentrala. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine RS objavilo javni poziv za dodelu saglasnosti i energetskih dozvola za izgradnju MHE na 317 lokacija i vеrifikovalo konačnu listu potеncijalnih invеstitora za ukupno 213 lokacija. Listu investitora u MHE možete pronaći ovde.

Takođe, kako bi podstakla investicije u oblasti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, Vlada Srbije je definisala povlašćenu otkupnu cenu za električnu energiju, koja se dobija iz ovih izvora.

Feed-in tarife za mini hidroelektrane iznose u zavisnosti od snage od 5.9 do 12.4 evrocenti/kWh. Ugovorna obaveza za povlašćenog proizvođača iznosi 12 godina.

Procene govore da bi se u Srbiji podizanjem malih hidroelektrana (do 10 MW) mogao iskoristiti potencijal od 1.600 GWh godišnje, što je ekvivalentno energiji dobijenoj sagorevanjem 400.000 tona nafte.

U savremenom dobu, pored postavljanja zahteva da se voda sve više koristi za dobijanje energije, takođe je neophodno ispuniti potrebu i za što većom efikasnošću u korišćenju voda, kao i da se poveća njihov kvalitet putem eliminisanja i kontrole njihovih zagađivača. Potrošnja vode se 2 puta brže povećava nego broj stanovnika. Procenjuje da će se utrošak vode povećati za 50% u zemljama u razvoju, a u razvijenima za oko 18% u sledećih 15 godina.

Industrija je veliki potrošač vode i gotovo da nema procesa u kome se ne koristi voda. Mali deo upotrebljene vode se troši za dobijanje proizvoda, a veći deo se koristi za transport materija i hlađenje. Godišnje se za osnovne ljudske potrebe (piće i higijena) potroši preko 110 km3, dok se u industriji potroši skoro devet puta više, oko 930 km3.

Primena savremenih tehnologija i inovativna rešenja koja omogućavaju optimizaciju upotrebe i potrošnje vodnih resursa u industriji, efikasnost u njenom korišćenju, kao i prečišćavanje otpadnih voda radi njene višestruke upotrebe predstavljaju imperativ koji će omogućiti poslovanje velikog broja industrija i usloviti njihovu konkurentnost na tržištu.

Najveći izvori zagađenja reka u Srbiji su neprečišćene industrijske i komunalne otpadne vode. Oko 50% zagađenja ispuštenog u reke dolazi od industrijskih postrojenja, a samo 13% komunalnih otpadnih voda se tretira pre ispuštanja. Veliki zagađivač voda Srbije su i neuređene deponije.

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije, donelo je tri uredbe kojima je regulisana zaštita voda, od kojih je za zagađivače voda najznačajnija Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje.

Uredba se odnosi na emisije za određene grupe ili kategorije zagađujućih supstanci u tehnološkim otpadnim vodama pre njihovog ispuštanja u kanalizaciju, tehnološkim i drugim otpadnim vodama koje se neposredno ispuštaju u recipijent, vodama koje se posle prečišćavanja ispuštaju iz sistema javne kanalizacije u recipijent i otpadnim vodama koje se iz septičkih i sabirnih jama ispuštaju u recipijent, odnosno na regulisanje ispuštanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda u prijemnike. U uredbi su date granične vrednosti emisije (GVE) za 49 navedenih sektora, koje su zasnovane na primeni najboljih dostupnih tehnika. Rok za dostizanje GVE je 31. decembar 2030, dok nova postrojenja moraju odmah zadovoljiti GVE. Neophodno je da svi obveznici uredbe u svoje akcione planove uvrste rokove za postepeno dostizanje GVE.