Reklama

U okviru obilježavanja 47 godina Tehnološkog fakulteta Univerziteta u
Banjoj Luci, održaće se
IX SAVJETOVANJE HEMIČARA I TEHNOLOGA
REPUBLIKE SRPSKE
Datum održavanja Savjetovanja je
12. i 13. novembar 2010. godine

e-mail:savjetovanje@tfbl.org
www.tfbl.org/savjetovanje

Organizator
UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Pokrovitelj:
MINISTARSTVO NAUKE I TEHNOLOGIJE
REPUBLIKE SRPSKE

Počasni odbor:
Dr Bakir Ajanović, ministar nauke i tehnologije
Anton Kasipović, dipl. prav., ministar prosvjete i kulture
Mr Vinko Bogdan, pomoćnik ministra za nauku
Gordan Vukelić, dipl. inž., pomoćnik ministra za tehnologiju
Prof. dr Stanko Stanić, rektor Univerziteta u Banjoj Luci
Akademik Branko Škundrić
Prof. dr Nadežda Ilišković

Naučni odbor:
Prof. dr Miloš Sorak, predsjednik
Akademik Vlada Veljković
Prof. dr Nedeljko Čegar
Prof. dr Miloš Šolaja
Prof. dr Mihailo Ristić
Prof. dr Miroslav Grubačić
Prof. dr Jelena Penavin-Škundrić
Prof. dr Radana Đuđić
Prof. dr Živko Saničanin
Prof. dr Milovan Jotanović
Prof. dr Dragica Lazić
Prof. dr Ognjen Maćej
Prof. dr Anka Popović-Vranješ
Prof. dr Jovan Stepanović
Prof. dr Cvetko Trajković
Prof. dr Zora Popović
Prof. dr Milorad Maksimović
Prof. dr Jasna Vindakijević
Prof. dr Asima Davidović
Prof. dr Jovo Mandić
Prof. dr Slavica Grujić
Prof. dr Zoran Kukrić

Organizacioni odbor:
Prof. dr Ljiljana Vukić, predsjednik
Doc. dr Ljiljana Topalić-Trivunović – sekretar
Jovanka Berberović – dipl. bibliotekar – teh. sek.
Doc. dr Slavica Sladojević
Doc. dr Snježana Mandić
Doc. dr Svjetlana Janjić
Doc. dr Branka Rodić-Grabovac
Doc. dr Rada Petrović
Mr Mirjana Žabić
Mr Goran Vučić
Mr Tatjana Botić
Mr Saša Papuga
Mr Miroslav Dragić
Mr Zora Levi
Mr Đorđe Vojnović
Mr Ladislav Vasilišin
Mr Aleksandar Savić
Borislav Malinović, dipl. inž.
Jelena Laloš – knjižničar

Cilj Savjetovanja je promocija i razmjena znanja i iskustava iz programom predviđenih oblasti, kao i animacija naučne i stručne javnosti u razvoju novih tehnologija.

Tematske oblasti:
• Teorijska i primijenjena hemija
• Hemijsko inženjerstvo
• Hemijske tehnologije
• Biotehnologije
• Prehrambene tehnologije
• Kvalitet i bezbjednost hrane
• Tekstilne tehnologije
• Dizajn tekstila i odjeće
• Inženjerstvo u zaštiti okoline

Rad Naučnog skupa će se odvijati putem:
• plenarnih predavanja
• uvodnih sekcijskih predavanja
• poster prezentacije

Važni datumi:
do 20. 05. – prijem prijava i sažetaka
do 30. 07. – prijem radova
12.-13. 11. – održavanje Savjetovanja

Uputstvo za pisanje sažetaka i radova
Sažetak (najviše 100 riječi) i ključne riječi (najviše 5) pisati na jeziku autora i na engleskom jeziku koristeći font Times New Roman, veličina slova 12. Naslov (centrirano, boldirano) i imena autora (centrirano) pisati bez titule i sa nazivom ustanove. Naglasiti sekciju kojoj rad pripada. Radove obima do 8 strana treba pisati prema uputstvu za pisanje radova za „Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa
Republike Srpske“, koje se nalazi na web adresi Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci.

Radovi koji ne budu napisani prema uputstvu neće se razmatrati. Sažetke i radove slati u elektronskoj formi na adresu Tehnološkog fakulteta naznačenoj na prijavi, ili e-mail adresu:
savjetovanje@tfbl.org