Beograd, 14. i 15. juni 2012.

Srpska akademija nauka i umetnosti
Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Cilj Savetovanja je prezentacija i diskusija novih rezultata hemičara Srbije i zemalja u okruženju iz oblasti hemije, tehnologije i metalurgije. Naučni program će kroz plenumski rad održavati karakter prethodnih Savetovanja i odvijaće se kroz:
A. Plenarna predavanja
B. Predavanja po pozivu
V. Usmena saopštenja

Naučni odbor Savetovanja će, nakon recenziranja podnetih radova, odabrati određeni broj radova (broj će zavisiti od raspoloživog vremena) za usmena saopštenja, dok će ostali učesnici svoje radove prezentovati kao:

G. Posterska saopštenja

Spisak predavača:

1. Prof. Dr. Sanjeev Krishna, Infection and Immunity Research Centre, Division of Clinical Sciences, St George’s University of London, UK

New drug targets for malaria: the example of the hexose transporter of Plasmodium falciparum
Novi terapijski ciljevi lekova protiv malarije: primer heksoznog transportera Plasmodium falciparum-a

2. Prof. dr Zoran Vujčić, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

Poboljšani biokatalizatori u procesovanju skroba i saharoze
Improved biocatalysts for starch and sucrose processing

3. Prof. dr Slavko Kevrešan, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija

Netoksično delovanje naftnih kiselina
Nontoxic effects of naphthenic acids

4. Dr Niko Radulović, Prirodno-matemarički fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija

Odabrani biološki i farmakološki aktivni prirodni proizvodi iz biljaka: izolovanje, identifikacija i sinteza
Selected biologically and pharmacologically active plant natural products: isolation, identification and synthesis

5. Prof. dr Gordana Ćirić-Marjanović, Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, Srbija

Elektroprovodni i redoks-aktivni oligomeri i polimeri arilamina: sinteza, struktura, svojstva i primene u nanotehnologiji
Conducting and redox-active oligomers and polymers of arylamines: synthesis, structure, properties and applications in nanotechnology

6. Prof. dr Vesna Mišković-Stanković, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

Elektrohemijska sinteza nanokompozitnih biomaterijala za primene u medicini
Electrochemical synthesis of nanocomposite biomaterials for medical applications

7. Prof. dr Miloš I. Đuran, Institut za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Srbija

Kompleksi zlata(III) sa aminokiselinama, peptidima i proteinima
Gold(III) complexes with amino acids, peptides and proteins

Jezik: Zvanični jezici Savetovanja će biti srpski i engleski.

Kratki izvodi saopštenja napisani prema priloženom UPUTSTVU ZA AUTORE, na srpskom i engleskom jeziku biće štampani u Knjizi izvoda. Preuzmite obrazac (Template) za pisanje Kratkog izvoda.

Radovi obima 4 stranice (opciono), napisani prema priloženom UPUTSTVU ZA AUTORE, a nakon pozitivne recenzije, biće publikovani u Zborniku radova na kompakt disku (CD). Radovi mogu biti napisani ili na srpskom jeziku, sa izvodom na engleskom, ili na engleskom, sa izvodom na srpskom jeziku.

Preuzmite obrazac (template) za pisanje Radova

OnLine formular za prijavu i slanje radova nalazi se OVDE

Knjiga izvoda i Zbornik radova na kompakt disku će biti podeljeni učesnicima sa plaćenom kotizacijom prilikom registracije.

Poseban žiri će na osnovu originalnosti, kvaliteta eksperimentalnih rezultata, kao i jasnoće prezentacije odabrati tri najbolja posterski saopštena Rada kojima će biti dodeljena IUPAC-ova nagrada.

Rokovi:
Prijavljivanje radova . – 4. maj 2012 10. maj 2012. u 12.00 časova
Obaveštenje o prihvatanju radova – 22. maj 2012.
Preliminarni Program Savetovanja – 1. juni 2012.
Uplata kotizacije (koja obezbeđuje štampanje rada)– 29. maj 2012.
Konačni Program savetovanja – 11. jun 2012.

Kotizacija:
Za članove Društva (plaćena članarina za 2012. godinu) – 5.000,00 RSD
Za sve ostale učesnike – 7.500,00 RSD

Kotizacija se plaća po radu i učesniku
(za svaki rad se plaća kotizacija i svaki učesnik koji želi da dobije materijal mora platiti kotizaciju)

Predračun za plaćanje kotizacije će biti poslat elektronskom poštom nakon izvršene prijave.
Uplatu izvršiti isključivo po Predračunu, najkasnije do 29. maja 2012. godine na
Žiro račun broj: 205-13815-62
Korisnik: Srpsko hemijsko društvo, Karnegijeva 4/III, Beograd
Svrha uplate: Kotizacija za 50. Savetovanje SHD
Poziv na broj: Broj prijave (biće dostavljen sa Predračunom)
Radovi za koje kotizacija ne bude plaćena u naznačenom roku neće biti objavljeni u publikacijama Savetovanja.

Društvene aktivnosti

Izlet u Sremsku Mitrovicu i poseta Specijalnom rezervatu prirode Zasavica,

14. Juni 2012. – polazak oko 13.30, povratak oko 22.00 časova

• Poseta kompleksu Carske palate (preuzmite vodič u pdf formatu)
• Šetnja ulicama grada u pratnji vodiča (O gradu – sajt turističke organizacije)
• Obilazak rezervata Zasavica, vožnja brodom, poseta izložbe Dinosaurusa, degustacija proizvoda od mangulice

Izlet je uključen u iznos kotizacije. Molimo Vas da se pri registrovanju prijavite za izlet.

Samo prijavljeni učesnici moći će da pođu na izlet.

Cena izleta za osobe bez plaćene kotizacije je 1.750,00 dinara. Prijavu i uplatu je neophodno izvršiti najkasnije do 10. juna 2012.

Uplatu izvršiti na:

Žiro račun broj: 205-13815-62
Korisnik: Srpsko hemijsko društvo, Karnegijeva 4/III, Beograd
Svrha uplate: Izlet u okviru 50. Savetovanje SHD.

Nakon izvršene uplate Prijavu* sa kopijom uplatnice i ličnim podacima dostaviti:

elektronskom poštom na adresu: office@shd.org.rs

ili faksom na broj: 011 3370 467

Prijava i uplata će biti moguća i na dan izleta na registracionom pultu, samo u slučaju da u autobusu bude slobodnih mesta

* uplata bez poslate Prijave ne garantuje mesto u autobusu