DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE
ZAVOD ZA METROLOGIJU CRNE GORE
I
DRUŠTVO METROLOGA

pozivaju sve stručnjake u oblasti metrologije da kao autori naučnih i stručnih priloga, sponzori, aktivni učesnici i izlagači doprinesu uspehu naučno-stručnog skupa

KONGRES METROLOGA 2013

Hotel JEZERO – Borsko jezero, Bor
17.-19. oktobar 2013. godine

CILj I PROGRAM

KONGRESA METROLOGA 2013
sa posebnim osvrtom na temu

NOVI PRAVCI RAZVOJA METROLOGIJE

Tradicionalno, Kongres ima za cilj razmenu informacija, naučnih i stručnih saznanja i poboljšanje kvaliteta u svim oblastima metrologije. Ove godine će za vreme održavanja Kongresa biti uvedene radionice.

Teme i sadržaj radionica će biti naknadno objavljene. Kongres će nakon plenarne sednice raditi po sekcijama prema klasifikaciji IMEKO (International Measurement Confederation, www.imeko.org).
Narodna skupština Knjaževine Srbije je 1. decembra 1873. godine izglasala prvi Zakon o metarskim merama (zasnovan na pramerama metra i kilograma) kojim je uveden decimalni metarski sistem mera i omogućeno privredno i trgovinsko povezivanje zemlje sa tržištem srednje i zapadne Evrope. Tim zakonom je postavljen kamen temeljac zakonske metrologije u Srbiji.

2013. godine se obeležava 140 godina zakonske metrologije u Srbiji, čemu i naš Kongres daje doprinos svojim motom:

„Od pramera do novih definicija mernih jedinica“

INFORMACIJE

V. prof. dr Dušan Prodanović
Predsednik naučnog odbora kongresa
e-mail: eprodano@hikom.grf.bg.ac.rs
Tel.: +381(0)113218530, Fax. +381(0)113370206

Mr Vida Živković
Predsednik Organizacionog odbora kongresa
e-mail: vidazivkovic@dmdm.rs
Tel.: +381(0)112024450, Fax. +381(0)112181668

Ana Gajić
Tehnički sekretar kongresa
e-mail: anagajic@dmdm.rs
Tel. +381(0)112024457

  • Kotizacija za učešće na Kongresu iznosi 8.000,00 din. za članove Društva metrologa, a 10.000,00 din. za ostale i za uplate do 31.09.2013. godine. Kotizacija nakon predviđenog termina kao i za vreme održavanja Kongresa iznosi 12.000,00 dinara. Kotizacija obuhvata: prisustvo svim sesijama i radionicama, materijal sa Kongresa, zbornik radova, svečanu večeru, reklamni materijal, osveženje u pauzama. Uplatu izvršiti na račun Društva metrologa (Mike Alasa 14, 11000 Beograd) broj 160-123240-23 sa svrhom plaćanja – Za kongres metrologa 2013. Smeštaj učesnika nije obuhvaćen kotizacijom. Informacije o smeštaju biće naknadno objavljene.
  • Za vreme održavanja Kongresa biće organizovane posete lokalnim znamenitostima (program će biti naknadno objavljen). Posete NISU uračunate u kotizaciju i eventualne troškove snose sami učesnici.
  • Za sve informacije o radu Društva metrologa i budućim aktivnostima vezanim za Kongres, molimo Vas da posetite sajt Društva www.drustvometrologa.org, a ukoliko nemate tu mogućnost kontaktirajte organizatore telefonom ili poštom. Autori koji nemaju e-mail biće obaveštavani o aktivnostima i rokovima poštom ili telefonom.

OBAVEŠTENjE ZA AUTORE

  • jezik za pisanje radova: engleski
  • 01. mart: rok za prijavljivanje radova – prošireni rezime.

– Prijava treba da sadrži: naslov rada, ime(na) autora, rezime rada (ne duži od 100 reči), ključne reči, prikaz rada (do dve strane): uvod, teorijska razmatranja, rezultate i zaključna razmatranja. Prilikom slanja prijave rada dati predlog sekcije (prema komitetima IMEKO), adresu, telefon i e-mail za korespondenciju i saglasnost za objavljivanje rada.
– Jedan autor može da prijavi najviše dva rada. Neće se primati radovi iz dva dela.
– Prijavu rada poslati elektronski na e-mail:
kongres2013@drustvometrologa.org

  • 1. april: Obaveštenje o prihvatanju rada.
  • 01. jun: Rok za dostavljanje kompletnog teksta rada.

– Rad treba dostaviti u elektronskoj formi na e-mail
kongres2013@drustvometrologa.org.
– Detaljno uputstvo u elektronskom obliku u formi u kojoj rad treba da bude predat može se preuzeti sa sajta Društva:
www.drustvometrologa.org.
– Ukoliko detaljno uputstvo ne možete preuzeti sa sajta, molimo Vas da se obratite organizatoru kao bi Vam isto poslali putem e-maila.
– Studenti dodiplomskih i posle diplomskih studija će moći prezentovati svoje radove u okviru posterske sekcije koja će biti organizovana u okviru kongersa.