Tehnološki Fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizuje kurs – Novi propisi iz oblasti bezbednosti namirnica – mikrobiološki kriterijumi bezbednosti hrane i higijene procesa u skladu sa zakonom o bezbednosti hrane i pratećim pravilnicima

Mesto održavanja: Plava sala Tehnološkog fakulteta
Datum: 22.07.2011. godine

Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizue kurs “Novi propisi iz oblasti bezbednosti hrane – mikrobiološki kriterijumi bezbednosti hrane i higijene procesa u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane i pratećim Pravilnicima”, 22. jula 2011. godine u Plavoj sali Tehnološkog fakulteta.

Cilj organizatora kursa je da polaznicima predoči promene u konceptu proizvodnje bezbedne hrane i upozna ih sa novinama koje donose novi zakonski propisi. Zakon o bezbednosti hrane i odgovarajući podzakonski propisi obezbediće pravni okvir za prelazak na novi sveobuhvatni sistem bezbednosti hrane baziran na analizi rizika, prebacivanju osnovne odgovornosti na subjekte u poslovanju hranom i uvođenju sistema samokontrole zasnovanog na HACCP principima.

Odgovornost subjekata u poslovanju hranom je da u objektu pod svojom kontrolom obezbede sistem za osiguranje bezbednosti hrane i dokažu njegovu funkcionalnost. Mikrobiološki kriterijumi bezbednosti i higijene procesa koji su predviđeni Pravilnikom o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa kao i nedavno objavljenim Vodičem su upravo u funkciji valorizacije i verifikacije funkcionalnosti HACCP sistema.

Danom početka primene Pravilnika o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi prizvodnje, prerade i prometa (1. juni 2011. godine) prestaju da važe odredbe Pravilnika o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu (Službeni list SRJ 26/93, 53/95, 46/02). U iščekivanju daljih poboljšanja zvaničnih dokumenata, polaznicima kursa biće prezentovan Vodič za primenu mikrobiološkim kriterijumima za hranu, i njegova direktna primena u pogonima za proizvodnju hrane.

Nadamo se da će ovaj kurs odabirom tema, izborom predavača i svojim eksperimentalnim delom (upoznavanje sa brzim metodama za kontrolu) odgovoriti Vašim zahtevima i da ćemo imati zadovoljstvo da Vas ugostimo na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

S poštovanjem u ime organizatora,

dr Siniša Markov
dr Dragoljub Cvetković

Program kursa:

10:00-10:15 Pozdravna reč Dekana Tehnološkog fakulteta
10:15-10:30 Kriterijumi bezbednosti hrane – prof. dr Siniša Markov
10:30-11:15 Zakon o bezbednosti hrane i uloga poljoprivredne inspekcije u kontroli mikrobiološke bezbednosti/kvaliteta namirnica – predstavnik Odeljenja poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane biljnog i mešovitog porekla Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.
11:15-12:00 Uloga sanitarne inspekcije u kontroli mikrobiološke bezbednosti/kvaliteta namirnica uz komentar važećih propisa – Aleksandra Zurovac (Sanitarni inspektor Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, Odeljenje Novi Sad)
12:00-12:30 Pauza za kafu
12:30-13:15 Vodič(i) za primenu mikrobioloških kriterijuma za hranu – dr Dragoljub Cvetković
13:15-14:00 Zdravstveno značajni mikroorganizmi za namirnice biljnog i mešovitog porekla: Salmonella spp., Listeria monocytogenes Enterobacteriaceae, E. coli, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Bacillus cereus – prof. dr Siniša Markov i dr Dragoljub Cvetković
14:00-15:00 Pauza za ručak
15:00-15:30 Brzi testovi za kontrolu higijene proizvodnog procesa i okruženja (detekcija ostataka proteina i ATP-a). – Brzi testovi za detekciju mikrobioloških kontaminenata u prehrambenoj industriji – dr Emilija Stojanović, Noack & Co South East d.o.o.
15:30-16:00 Praktičan rad u manjim grupama sa:
Brzim proteinskim testovima i testovima za kontrolu ATP-a
Testovima za određivanje ukupnog broja bakterija, kvasaca i plesni,enterobakterija, stafilokoka (dipslajdovima, Petrifilmovima)
Identifikacija mikroorganizama uređajem Vitek 2 Compact.

Evaluacija kursa

Zatvaranje kursa i dodela uverenja o pohađanju

Napomene:

Broj polaznika kursa je limitiran na 20. Molimo polaznike da nakon uplate kotizacije potvrde svoje učešće na e-mail adresu cveled@uns.ac.rs. Pored punog imena i prezimena potrebno je da dostavite i JMBG zbog izrade uverenja o pohađanju.

Cena kursa je 7.000,00 dinara (u cenu je uračunat PDV).
Ukoliko želite da uplatite preko firme biće Vam poslat predračun.
Uplatu možete izvršiti i na žiro račun fakulteta sa sledećim podacima:
Svrha uplate: Kotizacija za kurs „Novi propisi iz bezbednosti hrane“.
Primalac: Tehnološki fakultet u Novom Sadu
Žiro račun: 840-1647666-56
Priznanicu treba dostaviti kao dokaz o uplati.

U cenu kursa su uračunati: Materijal koji će pripremiti predavači (prezentacije), materijal za eksperimentalni deo kursa (brzi testovi) i ručak.

Kontakt:
dr Dragoljub Cvetković
021/485 3730
cveled@uns.ac.rs