Reklama

U okviru programa
INTELIGENTNO PRIVREĐIVANJE

Organizuju

MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
NOVI SAD

Fruška Gora, Vrdnik
HOTEL PREMIJER – AKVA

4. do 6. oktobar, 2012. godine

Programsko-organizacioni odbor

Prof. dr Miloš Tešić, predsednik
Prof. dr Miladin Brkić, potpredsednik
Prof. dr Dragutin Zelenović
Prof. dr Ilija Ćosić
Prof. dr Milan Krajinović
Prof. dr Veljko Radojević
Prof. dr Petar Sekulić
Prof. dr Petar Lazer Narcisovič
Prof. dr Svetimir Dragović
Prof. dr Milan Martinov
Prof. dr Milan Milanović
Prof. dr Goran Vujić
Prof. dr Todor Janić
dr Marko Bajčetić
mr Katica Dragutinović
Prof. dr Borislav Kobiljski
mr Goran Vasić
Prof. dr Drago Cvijanović
Roman Mulić, dipl. inž.
Prof. dr Mirko Vlahović
Stanislav Herak, dipl. inž.
Prof. dr Sava Sekulić
dr Velibor Spalević
dr Bernik Rajko
Akadem. Momir Đurović
Prof. dr Davor Kralik
dr Vladut Valentin
dr Zoltan Bagi
dr Kiril Lisickov
Doc. dr Severin Lipinski
Prof. dr Chavdar Vezirov
MSc Branislav Bogojević, dipl. inž.
MSc Nemanja Tasić, dipl. inž.
MSc Duško Čučković, dipl. ek.

Prijavljivanje učesnika

Prijavljivanje učesnika za Konferenciju vrši se slanjem popunjenog obrasca na elektronsku poštu:
mmakademija@gmail.com
telefaksom ili poštom na adresu: Trg Dositeja Obradovića 7, 21000 Novi Sad, sa naznakom: Za Međunarodnu naučnu konferenciju „OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE“
Obrazac se može preuzeti na veb adresi:
www.mma.uns.ac.rs

Informacije i kontakt

Programske informacije:
Branislav Bogojević, Duško Čučković: 021/485-2146
Informacije o smeštaju i prevozu:
Milana Maletin: 021/485-2156
E-pošta: mmakademija@gmail.com
Telefaks: 021/459-740
Internet prezentacija: www.mma.uns.ac.rs

Kotizacija

Kotizacija za učešće na konferenciji
iznosi 12.000,00 dinara.
Kotizaciju je potrebno uplatiti na tekući račun
Međunarodne menadžerske akademije broj
355-1053984-85, kod Vojvođanske banke a.d.

Važni datumi

Prijava učesnika vrši se do 24.09.2012. godine
Slanje radova do 10.09.2012. godine
(maksimalan obim rada do 8 strana)
Uputstvo za pisanje rada možete preuzeti sa sajta:
www.mma.uns.ac.rs

Informacije o prevozu

Prevoz do Hotela PREMIJER-AKVA biće
organizovan dva puta dnevno, sa parkinga ispred
Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.
MMA – Međunarodna Menadžerska Akademija

MMA – Međunarodna Menadžerska Akademija iz Novog Sada je osnovana kao samostalna naučno- stručna poslovna asocijacija, koja okuplja strane i domaće stvaraoce različitih profila sa zapaženim ostvarenjima u području rada i sposobnošću predviđanja, planiranja, organi- zovanja, rukovođenja, kontrole i unapređenja procesa rada. MMA je osnovana sa ciljem produbljenog izučavanja mogućnosti razvoja privrede, uslova pospešivanja privređivanja i na odgovarajući način popunjavanja praznina u naučno-stručnom prostoru zemlje između univerzitetski praktično i rutinski ori- jentisanih tehničkih-ekonomskih-menadžerskih kadrova, koji dejstvuju u realnim procesima rada. Predmetni prostor u okvirima MMA popunjavaju i stvaraoci elitne društvene strukture u različitim privrednim delatnostima, između ostalog posebno energetskim resursima u okviru privrede Srbije, koji svojim znanjem, iskustvom, umećem, odgovornošću i sposobnošću unapređuju njihovo korišćenje i zaštitu. Ostvarivanje programskih zahvata MMA izvodi na osnovu razvijenih projekata, uvida u strana iskustva, analize stručnih ostvarenja u zemlji i inostranstvu i aktivnosti na uvođenju savremenih postupaka rada, razvijajući i negujući duh kreativnosti, inovativnosti i pronalazaštva. U skladu sa predmetnom i programskom orijentacijom MMA inicira organizovanje naučno-stručnih tribina, skupova i okruglih stolova sa učešćem stručnjaka u predmetnom području skupa u posmatranju. Radovi razmatrani na Konferenciji će biti objavljeni u časopisu MMA i štampani u posebnoj publikaciji MMA.

Tematske oblasti konferencije

Sekcija 1.

Proizvodnja i korišćenje obnovljivih izvora energije iz:
1.1 Žetvenih ostataka, voćarstva i vinogra-darstva,
1.2 Ostataka iz šuma i prerade drveta.

Sekcija 2.

Raspoloživi energetski resursi Srbije,
2.1 Korišćenje energije Sunca,
2.2 Energija vodnih tokova – hidroelektrane reka, potoka, potočića,
2.3 Energija termalnih voda,
2.4 Korišćenje energije vetra,
2.5 Energija biogasa – strateška šansa Srbije.

Sekcija 3.

Razvoj projekta raspoloživih izvora energije,
3.1 Razvoj projekta proizvodno-eksperimentalno – demonstrativnog centra,
3.2 Pojedinačni projekti,
3.3 Kolektivni projekti – naselja, sela, gradovi.
Okrugli sto

Prikaz izvedenih projekata

Proizvodnja energetskih briketa hidrauličnim presama
Proizvodnja energetskih briketa ekscentar presom
Proizvodnja energetskih peleta
Kotlarnica na energetske pelete
Prikaz rešenja solarne toplane
Prikaz projekta samoodržive eko-kuće
Mini-hidroelektrane
Pored nabrojanih, biće predstavljeni i brojni drugi projekti značajni za razvoj i unapređenje sektora privrede vezanog za proizvodnju i upotrebu obnovljivih izvora energije.

Mesto i vreme održavanja konferencije

Međunarodna naučna konferencija OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE biće održana u hotelu PREMIJER-AKVA od 4. do 6. oktobra 2012. godine.
Sve detaljnije informacije o skupu, mestu održavanja, smeštaju, kotizacijama i ostalim relevantim podacima možete pronaći na internet sajtu MMA – MEĐUNARODNE MENADŽERSKE AKADEMIJE
www.mma.uns.ac.rs
ili na telefone:
021 / 485 – 2146 i
021 / 485 – 2156