Reklama

Meso i proizvodi od mesa – bezbednost, kultura, razvoj, kvalitet života
12-15. jun 2011. godine
Tara, hotel „Omorika“

POZIV

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete na međunarodnom 56. Savetovanju industrije mesa koje će se održati u hotelu „Omorika“ na Tari, od 12. do 15. juna 2011. godine.

Tara je jedna od najlepših planina u Srbiji. Zbog svojih prirodnih lepota, bogatstva flore i faune proglašena je Nacionalnim parkom. Nacionalni park „Tara“ ima bogato kulturno-istorijsko nasleđe: manastir Raču iz XIII veka, srednjovekovni Slotuški grad, nekropole stećaka i objekte tradicionalnog građevinarstva. U neposrednoj blizini nacionalnog parka nalazi se i etno-selo „Mećavnik“, čuvena „Šarganska osmica“, pruga uskog koloseka. Nadamo se da će Vam boravak biti prijatan i da Vam stečena saznanja mogu biti od koristi.

TEME ZA PRIJAVU RADOVA

1. Nova dostignuća u selekciji i postupcima uzgoja životinja i njihov uticaj na kvalitet i bezbednost mesa;
2. Kvalitet i bezbednost hrane za životinje;
3. Genetski modifikovana hrana za životinje – bezbednost i kvalitet mesa;
4. Obeležavanje i identifikacija životinja;
5. Zdravlje životinja – bezbednost i kvalitet mesa;
6. Organski uzgoj životinja i proizvodnja mesa;
7. Uticaj transporta životinja na kvalitet i bezbednost mesa;
8. Dobrobit životinja u uzgoju, transportu i pri klanju;
9. Odmor, ishrana i napajanje životinja pre klanja;
10. Značaj postupaka omamljivanja i iskrvarenja za bezbednost i kvalitet mesa;
11. Postupci primarne obrade, hlađenja i zamrzavanja mesa i novi zahtevi za bezbednost i kvalitet mesa;
12. Novi pristup postmortalnom pregledu trupova i organa životinja;
13. Postupci sa sporednim proizvodima klanja i specifično-rizičnim materijalima;
14. Evidencija, dokumentacija i identifikacija trupova, organa i sporednih proizvoda klanja;
15. Zahtevi za uređenje objekata za klanje, hlađenje, zamrzavanje i skladištenje mesa;
16. Utvrđivanje kvaliteta trupova zaklanih životinja;
17. Određivanje svežine mesa;
18. Mikrobiologija i bezbednost hrane;
19. Sistemi čišćenja, pranja i dezinfekcije;
20. Monitoring određenih supstancija i njihovih rezidua u životinjama i primarnim proizvodima životinjskog porekla;
21. Sistemi kontrole zaklanih goveda na BSE;
22. HACCP na linijama klanja i procesima prerade mesa, dobra proizvođačka praksa (GMP) u uzgoju, transportu i postupcima sa životinjama;
23. Industrijsko rasecanje trupova i polutki, makro i mikro konfekcija mesa;
24. Kvalitet i zdravstvena ispravnost mesa za izradu različitih proizvoda od mesa;
25. Sečenje mesa vodenim mlazom pod visokim pritiskom;
26. Funkcionalni proizvodi od mesa;
27. Primena robota pri klanju životinja i rasecanju trupova i polutki;
28. Značaj soljenja i salamurenja mesa na bezbednost i kvalitet proizvoda od mesa;
29. Aditivi, dodatni sastojci i začini u preradi mesa;
30. Toplotna obrada, sušenje i fermentacija u preradi mesa;
31. Novi postupci konzervisanja mesa;
32. Ambalažni materijali, ambalaža, omotači, zaštitni gasovi i vakuum u pakovanju mesa i proizvoda od mesa;
33. Mikrobiološka, hemijska, fizičkohemijska i organoleptička kontrola sirovina i proizvoda od mesa;
34. Metode određivanja vrste mesa, belančevina i masti;
35. Identifikacija i sledljivost proizvoda od mesa;
36. Uslovi u transportovanju, skladištenju, distribuciji i prodajnim objektima za meso i proizvode od mesa;
37. Odgovornost proizvođača i inspekcije u proizvodnji, preradi i prometu mesa i proizvoda od mesa;
38. Prava i odgovornosti potrošača u integralnom sistemu bezbednosti hrane;
39. Zaštita životne sredine na linijama integralne proizvodnje bezbedne i kvalitetne hrane;
40. Nova dostignuća i perspektive in vitro proizvodnje mesa.

Tok Savetovanja

Međunarodno 56. Savetovanje industrije mesa odvijaće se kroz plenarna zasedanja, okrugli sto, poster prezentacije i diskusije.

U toku Savetovanja razmatraće se tri oblasti:

  • Bezbednost mesa i proizvoda od mesa;
  • Kvalitet mesa i proizvoda od mesa i
  • Nove tehnologije u proizvodnji i preradi mesa.

Zvanični jezici na Savetovanju su engleski i srpski, uz simultano prevođenje.

a) Plenarna zasedanja, okrugli sto i usmena prezentacija radova
Predavanja po pozivu (plenarna i uvodna) biće štampana u časopisu „Tehnologija mesa“, broju koji je posvećen Savetovanju.
Plenarna i uvodna izlaganja autori će izložiti na plenarnim zasedanjima u trajanju do 30 minuta, a na okruglom stolu u trajanju do 20 minuta.
Programski odbor će, od prijavljenih radova za Poster zasedanja odabrati do 6, iz svake oblasti, koje će autori usmeno prezentovati u trajanju do tri minuta.

b) Poziv za prijavu i dostavljanje radova
Prijavljeni i prihvaćeni radovi biće prezentovani na poster sesijama. Kratki sadržaji radova koji su prezentovani na poster zasedanjima biće publikovani u knjizi kratkih sadržaja i podeljeni učesnicima Savetovanja prilikom registracije. Odabrani radovi, izloženi na poster sesijama, biće štampani u redovnim brojevima časopisa „Tehnologija mesa“.

c) Uputstvo za uređenje i pripremu radova
Prihvaćene radove za Savetovanje, treba pripremiti prema uputstvu objavljenom u časopisu „Tehnologija mesa“ i dostaviti Programskom odboru kako bi bili uvršćeni u program Savetovanja.