Poštovani;

Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 02.12.2011. godine, organizuje kurs sa radionicom “Novi mikrobiološki kriterijumi bezbednosti hrane i higijene procesa”.

Cilj organizatora je da polaznicima predoči promene u konceptu proizvodnje bezbedne hrane i upozna ih sa novinama koje donose novi zakonski propisi. Zakon o bezbednosti hrane i odgovarajući podzakonski propisi obezbeđuju pravni okvir za prelazak na novi sveobuhvatni sistem bezbednosti hrane baziran na analizi rizika, uz prebacivanje osnovne odgovornosti na subjekte u poslovanju hranom i uvođenje sistema samokontrole zasnovanog na HACCP principima.

Odgovornost subjekata u poslovanju hranom je da u objektu pod svojom kontrolom obezbede sistem za osiguranje bezbednosti hrane i dokažu njegovu funkcionalnost. Mikrobiološki kriterijumi bezbednosti i higijene procesa, koji su predviđeni Pravilnikom o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa su upravo u funkciji valorizacije i verifikacije funkcionalnosti HACCP sistema.

Danom početka primene Pravilnika o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (1. juni 2011. godine) prestale su da važe odredbe Pravilnika o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu (Službeni list SRJ 26/93, 53/95, 46/02). U iščekivanju daljih poboljšanja zvaničnih dokumenata, polaznicima kursa biće prezentovan aktuelni Vodič za primenu mikrobioloških kriterijuma za hranu, i njegova direktna primena u pogonima za proizvodnju hrane.

Nadamo se da će ovaj kurs, odabirom tema, izborom predavača i svojom radionicom tokom koje će biti prezentovane i brze metode za kontrolu higijene, odgovoriti Vašim zahtevima i da ćemo imati zadovoljstvo da Vas ugostimo na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

U ime organizatora,

dr Siniša Markov
dr Dragoljub Cvetković

Mesto održavanja: Plava sala Tehnološkog fakulteta
Datum: 02.12.2011. godine

Program kursa/radionice:

10:00-10:15 – Pozdravna reč Dekana Tehnološkog fakulteta

10:15-10:30 – Kriterijumi bezbednosti hrane – prof. dr Siniša Markov

10:30-11:15 – Zakon o bezbednosti hrane i uloga poljoprivredne inspekcije u kontroli mikrobiološke bezbednosti/kvaliteta namirnica – Nenad Vujović (Načelnik Odeljenja poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane biljnog i mešovitog porekla Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede)

11:15-12:00 – Uloga sanitarne inspekcije u kontroli mikrobiološke bezbednosti/kvaliteta namirnica uz komentar važećih propisa – Aleksandra Zurovac (Sanitarni inspektor Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, Odeljenje Novi Sad)
12:00-12:30 – Pauza za kafu

12:30-13:15 – Vodič(i) za primenu mikrobioloških kriterijuma za hranu – doc. dr Dragoljub Cvetković

13:15-14:00 – Zdravstveno značajni mikroorganizmi za bezbednost namirnica: Salmonella spp., Listeria monocytogenes Enterobacteriaceae, E. coli, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Bacillus cereus – prof. dr Siniša Markov i doc. dr Dragoljub Cvetković

14:00-15:00 – Pauza za ručak

1500-1545 – Interaktivna radionica – Moderatori: dr Siniša Markov i dr Dragoljub Cvetković

• Analiza mikrobioloških opasnosti u skladu sa novim propisima
• Planovi interne kontrole higijene procesa i okruženja
• Brzi testovi za detekciju mikrobioloških kontaminenata u prehrambenoj industriji
• Brzi testovi za kontrolu higijene proizvodnog procesa i okruženja.

15:45-16:30 – Praktičan rad sa:

• Brzim proteinskim testovima i testovima za kontrolu ATP-a
• Testovima za određivanje ukupnog broja bakterija, kvasaca i plesni, enterobakterija, stafilokoka (dipslajdovi, Petrifilmovi)
• Identifikacija mikroorganizama uređajem Vitek 2 Compact

Evaluacija kursa

Zatvaranje kursa i dodela uverenja o pohađanju

Napomene
:
Broj polaznika kursa je limitiran.

Molimo polaznike da nakon uplate kotizacije potvrde svoje učešće na e-mail adresu cveled@uns.ac.rs. Pored punog imena i prezimena potrebno je da dostavite i JMBG zbog izrade uverenja o pohađanju.

Cena kursa je 8.000,00 dinara (u cenu je uračunat PDV).
Ukoliko želite da uplatite preko firme biće Vam poslat predračun.
Uplatu možete izvršiti i na žiro račun fakulteta sa sledećim podacima:
Svrha uplate: Kotizacija za kurs „Novi propisi iz bezbednosti hrane“.
Primalac: Tehnološki fakultet u Novom Sadu
Žiro račun: 840-1647666-56
Priznanicu treba dostaviti kao dokaz o uplati.

U cenu kursa su uračunati: Materijal koji će pripremiti predavači (prezentacije), materijal za eksperimentalni deo kursa (brzi testovi i dr.) i ručak.

Kontakt:
dr Dragoljub Cvetković
021/485 3730
cveled@uns.ac.rs