Reklama

Tehnološki fakultet u Leskovcu, Univerziteta u Nišu, u saradnji sa:

Odeljenjem poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane biljnog i mešovitog porekla
Odeljenjem inspekcije Jablaničkog okruga
Zavodom za javno zdravlje u Leskovcu i
Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu

organizuju kurs sa radionicom

“Novi mikrobiološki kriterijumi bezbednosti hrane i higijene procesa“.

Poštovani,

Cilj organizatora je da polaznicima predoči promene u konceptu proizvodnje bezbedne hrane i upozna ih sa novinama koje donose novi zakonski propisi. Zakon o bezbednosti hrane i odgovarajući podzakonski akti bazirani na analizi rizika, uz prebacivanje osnovne odgovornosti na subjekte u poslovanju hranom i uvođenjem sistema samokontrole zasnovanog na HACCP principima.

“Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa“, počeo se primenjivati 1. juna 2011. godine, kada su prestale da važe odredbe Pravilnika o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu (Službeni list SRJ 26/96, 53/95, 46/02), kao i koncept mikrobioloških analiza koje su proizilazile iz prethodnog Zakona. U iščekivanju daljih poboljšanja zvaničnih dokumenata, polaznicima kursa biće prezentovan aktuelni ‚‚Vodič za primenu mikrobioloških kriterijuma za hranu‚‚ kao i njegova direktna primena u pogonima za proizvodnju hrane.

Odgovornost subjekta u poslovanju hranom je da u proizvodnom objektu obezbede sistem za osiguravanje bezbednosti hrane i da dokažu njegovu funkcionalnost. Mikrobiološki kriterijumi bezbednosti i higijene procesa koji su predviđeni novim Pravilnikom su, upravo u funkciji valorizacije i verfikacije funkcionalnosti sistema baziranog na HACCP.

Nadamo se da će ovaj kurs odabirom tema, izborom predavača i radionicom koje će biti predstavljene brze metode za kontrolu higijene, odgovarati Vašim zahtevima i da ćemo imati zadovoljstvo da Vas ugostimo na Tehnološkom fak
ultetu u Leskovcu.

Kurs će biti održan 15. juna 2012. godine u svečanoj sali Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 124, sa početkom u 10 časova

Cena kursa je 5.000,00 dinara (u cenu je uračunat PDV).

U ime organizatora,

Prof dr Dragiša Savić
Prodekan za nastavu
Tehnološki fakultet u Leskovcu, Univerziteta u Nišu
tel.: +3816247203, faks: +381 162 42859
e-mail: savic@tf.ni.ac.rs

Program kursa

10:00-10:10 Pozdravna reč Dekana Tehnološkog fakulteta u Leskovcu
10:10-10:30 Kriterijumi bezbednosti hrane
Prof. dr Siniša Markov
Tehnološki fakultet u Novom Sadu
10:30-11:15 Zakon o bezbednosti hrane i uloga poljoprivredne inspekcije u kontroli mikrobiološke bezbednosti/kvaliteta hrane
Nenad Vujović
Načelnik Odeljenja poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane biljnog i mešovitog porekla
Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i podoprivrede
11:15-12:00 Uloga sanitarne inspekcije u kontroli mikrobiološke bezbednosti/kvaliteta hrane uz komentar važećih propisa
dr Stamenković Goran
Načelnik Republičke sanitarne inspekcije u Leskovcu
12:00-12:30 Pauza za kafu
12:30-13:15 Vodič(i) za primenu mikrobioloških kriterijuma za hranu
doc. dr Dragoljub Cvetković
Tehnološki fakultet u Novom Sadu
13:15-14:00 Zdravstveno značajni mikroorganizmi za bezbednost hrane:
Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Enterobacteriaceae, E. coli,
Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Bacillus cereus
prof. dr Dragiša Savić Tehnološki fakultet u Leskovcu
dr Lidija Ristić, spec. higijene;
dr vet. med. Lidija Saitović, spec. mikrobiologije
Zavod za javno zdravlje Leskovac
14:00-15:00 Ručak, koktel
15:00-15:45 Interaktivna radionica
dr Siniša Markov, dr Dragoljub Cvetković
Tehnološki fakultet u Novom Sadu
prof. dr Dragiša Savić Tehnološki fakultet u Leskovcu
• Analiza mikrobioloških opasnosti u skladu sa novim propisima
• Planovi interne kontrole higijene procesa i okruženja
• Brzi testovi za detekciju mikrobioloških kontaminenata u prehrambenoj industriji
• Brzi testovi za kontrolu higijene proizvodnog procesa i okruženja
15:45-16:30 Praktičan rad sa:
• brzim proteinskim testovima i testovima za kontrolu ATP i
• testovima za određivanje ukupnog broja bakterija, kvasaca i plesni,
enterobakterija, stafilokoka (dipslajdovi, Petrifilmovi)
Evaluacija kursa
Zatvaranje i dodela uverenja o pohađanju kursa

Napomene:
Broj polaznika kursa je ograničen.
Cena kursa je 5.000,00 dinara (sa PDV) po polazniku.
U cenu kursa su uračunati materijali predavača (prezentacije) i materijali za radionicu (brzi testovi i dr.), kao i ručak.
Uplate na žiro račun: 840-1278666-92
Primalac: Tehnološki fakultet u Leskovcu
Svrha uplate: Kotizacija za kurs „Novi propisi iz bezbednosti hrane“.
Za uplate pravnih lica, Fakultet može poslati predračun.
Molimo polaznike da, nakon uplate kotizacije, potvrde svoje učešće na e-mail adresu savic@tf.ni.ac.rs ili tel 016/247203. Pored punog imena i prezimena, potrebno je dostaviti JMBG zbog izrade uverenja o pohađanju.

Kontakt
Prof. dr Dragiša Savić
Prodekan za nastavu
Tehnološki fakultet u Leskovcu, Univerzitet u Nišu
tel.: +38116247203; fax +381 16242859
e-mail: savic@tf.ni.ac.rs