Reklama

MTMA Međunarodna Tehnološko-Menadžerska Akademija iz Novog Sada je osnovana kao samostalna naučno-stručna poslovna institucija, koja okuplja domaće i strane stvaraoce različitih profila sa zapaženim ostvarenjima u području rada i sposobnošću predviđanja, planiranja, projektovanja, organizovanja, rukovođenja, kontrole i unapređenja procesa rada. MTMA je osnovana sa ciljem produbljenog izučavanja mogućnosti razvoja privrede, uslova pospešivanja privređivanja i na odgovarajući način popunjavanja praznina u naučno-stručnom prostoru zemlje između univerzitetski praktično i rutinski orijentisanih tehničkih-ekonomskih-menadžerskih kadrova, koji dejstvuju u realnim procesima rada i akademskih naučnih prilaza u SANU.

Predmetni prostor u okvirima MTMA popunjavaju i stvaraoci elitne društvene strukture u različitim privrednim delatnostima, između ostalog posebno tehnološko-energetskim resursima u okviru privrede Srbije, koji svojim znanjem, iskustvom, umećem, odgovornošću i sposobnošću unapređuju njihovo korišćenje i razvoj.

Ostvarivanje programskih zahvata MTMA izvodi na osnovu razvijenih domaćih projekata, uvida u strana iskustva, analize stručnih ostvarenja u zemlji i inostranstvu i aktivnosti na uvođenju savremenih postupaka rada, razvijajući i negujući duh kreativnosti, inovativnosti i pronalazaštva.

U skladu sa predmetnom i programskom orijentacijom MTMA inicira organizovanje naučno-stručnih tribina, skupova i okruglih stolova sa učešćem stručnjaka u predmetnom području skupa u posmatranju.

Radovi razmatrani na Konferenciji će biti objavljeni u časopisu MTMA i štampani u posebnoj publikaciji MTMA.

Programsko-organizacioni odbor

Prof. dr Veljko Radojević, predsednik
Prof. dr Miladin Brkić, potpredsednik
Prof. dr Petar Sekulić, potpredsednik
Prof. dr Dragutin Zelenović
Prof. dr Ilija Ćosić
Prof. dr Milan Krajinović
Prof. dr Petar Lazer Narcisovič
Prof. dr Svetimir Dragović
Prof. dr Milan Milanović
Prof. dr Goran Vujić
mr Milinko Cicmil
dr Marko Bajčetić
mr Katica Dragutinović
Prof. dr Borislav Kobiljski
mr Goran Vasić
Prof. dr Drago Cvijanović
Roman Mulić, dipl. inž.
Prof. dr Mirko Vlahović
Stanislav Herak, dipl. inž.
Prof. dr Sava Sekulić
dr Velibor Spalević
dr Rajko Bernik
Akadem. Momir Đurović
Prof. dr Davor Kralik
dr Vladut Valentin
dr Zoltan Bagi
dr Kiril Lisickov
Doc. dr Severin Lipinski
Prof. dr Chavdar Vezirov
MSc Branislav Bogojević, dipl. inž.
MSc Nemanja Tasić, dipl. inž.
MSc Duško Čučković, dipl. ek.

Tematske oblasti konferencije

Sekcija 1.

Korišćenje obnovljivih izvora energije iz:
1.1 Žetvenih ostataka, voćarstva i vinogradarstva,
1.2 Ostataka iz šuma i prerade drveta.

Sekcija 2.

Raspoloživi energetski resursi Srbije,
2.1 Korišćenje energije Sunca,
2.2 Energija vodnih tokova – reka, potoka, potočića,
2.3 Energija termalnih voda,
2.4 Korišćenje energije vetra,
2.5 Energija biogasa, biodizela i bioetanola

Sekcija 3.

Razvoj projekta OPITNOG CENTRA za korišćenje obnovljivih i raspoloživih izvora energije,
3.1 Razvoj projekta proizvodno-eksperimentalno – demonstrativnog centra,
3.2 Pojedinačni projekti,
3.3 Kolektivni projekti – naselja, sela, gradovi.

Sekcija 4.

  • Okrugli sto na teme predmetnog sadržaja
  • Proizvodnja energetskih briketa hidrauličnim presama
  • Proizvodnja energetskih briketa ekscentar presom
  • Proizvodnja energetskih peleta
  • Kotlarnica na energetske pelete
  • Prikaz rešenja solarne toplane
  • Prikaz projekta samoodržive eko-kuće
  • Mini-hidroelektrane

Pored nabrojanih, biće predstavljeni i brojni drugi projekti značajni za razvoj i unapređenje sektora privrede vezanog za proizvodnju i upotrebu obnovljivih i raspoloživih izvora energije.

Prijavljivanje učesnika

Prijavljivanje učesnika za Konferenciju vrši se slanjem popunjenog obrasca na elektronsku poštu:
mmakademija@gmail.com
telefaksom ili poštom na adresu:
Trg Dositeja Obradovića 7, 21000 Novi Sad, sa naznakom: Za Međunarodnu naučnu konferenciju „Obnovljivi i raspoloživi izvori energije“
Obrazac se može preuzeti na veb adresi:
www.mma.uns.ac.rs

Informacije i kontakt

Programske informacije:
Branislav Bogojević, Duško Čučković: 021/485-2146
Informacije o smeštaju i prevozu:
Milana Maletin: 021/485-2156
Hotel CEPTOR: www.andrevlje.vojvodina.gov.rs
E-pošta: mmakademija@gmail.com
Telefaks: 021/459-740
Internet prezentacija: www.mma.uns.ac.rs

Kotizacija

Kotizacija za učešće na konferenciji iznosi 12.000,00 dinara. Kotizaciju je potrebno uplatiti na tekući račun Međunarodne tehnološko-menadžerske akademije broj 355-1053984-85, kod Vojvođanske banke a.d.

Važni datumi

Prijava učesnika vrši se do 24.09.2012. godine
Slanje radova do 20.09.2012. godine
(maksimalan obim rada do 8 strana)
Uputstvo za pisanje rada možete preuzeti sa sajta: www.mma.uns.ac.rs

Informacije o prevozu

Prevoz do Hotela CEPTOR biće organizovan dva puta dnevno, sa parkinga ispred Fakulteta
tehničkih nauka u Novom Sadu.

Mesto i vreme održavanja konferencije

Međunarodna naučna konferencija
OBNOVLJIVI I RASPOLOŽIVI IZVORI ENERGIJE
biće održana u hotelu CEPTOR od 9. do 11. oktobra 2012. godine.
Sve detaljnije informacije o skupu, mestu održavanja, smeštaju, kotizacijama i ostalim relevantim podacima možete pronaći na internet sajtu MTMA – MEĐUNARODNE TEHNOLOŠKO- MENADŽERSKE AKADEMIJE
www.mma.uns.ac.rs
ili na telefone:
021 / 485 – 2146 i 021 / 485 – 2156