UNIVERZITET U NOVOM SADU POLJOPRIVREDNI FAKULTET
Depratman za poljoprivrednu tehniku
Istraživački, edukativni i proizvodni centar za sušenje voća i povrća

SUŠENJE VOĆA, POVRĆA I SLIČNIH BIOMATERIJALA SEMINAR – OBUKA ZA PROIZVODNJU

Grupa istraživača sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, predvođeni profesorima dr Ljiljanom Babić i dr Mirkom Babićem, osvojili su tehnologiju i razvili tehniku za kombinovano sušenje voća. Želja ovog tima je da svoja saznanja prenese u praksu. To će se obaviti na seminaru o proizvodnji sušenog voća, povrća i sličnih biomaterijala, u periodu od 12. do 15. februara 2018, na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu u Istraživačkom, edukativnom i proizvodnom centru za su-šenje voća i povrća (Laboratorija za biosistemsko inženjerstvo). Program obuke biće kombinacija teorijskog i praktičnog rada, svaki dan od 8.30 do 14.30 h. Teorijski deo obuhvatiće poglavlja iz:

  • procesa sušenja,
  • osobina materijala koji se suši,
  • energetike sa posebnim osvrtom na obnovljive izvore energije,
  • tradicionalnih i savremenih tehnologija sušenja,
  • kombinovanog sušenja voća, povrća i sl.
  • tradicionalne i savremene tehnike u pogonima za suše-nje voća, povrća i sl.
  • skladištenja, pakovanja i di-zajna proizvoda,
  • kvaliteta, higijene, organizaci-je i dr.

Učesnici obuke dobiće literaturu na srpskom jeziku, a nakon završetka obuke polagaće se ispit. Kandidati koji polože ispit dobiće sertifikat o obučenosti u oblasti sušenja voća, povrća i srodnih kultura. Uslov pohađanja obuke je minimalno III ili IV stepen obrazovanja (KV radnik, tehničar, gimnazija ili naviše).

Cilj kursa je da se polaznici osposobe za samostalnu delatnost sušenja voća, povrća i srodnih kultu-ra. Oni će steći teorijska i praktična znanja o kombinovanoj tehnologiji razvijenoj na Poljoprivred-nom fakultetu u Novom Sadu, ali i o drugim savremenim tehnologijama (liofilizacija, vakumsko su-šenje i sl). Po završetku polaže se ispit pred stručnom komisijom uz dobijanje sertifikata o završe-noj obuci.

Cena obuke je 20.000 din plus PDV. Zainteresovani treba na vreme da se prijave jer je broj polaz-nika ograničen.

Informacije i prijave:

Prof. dr Mirko Babić ili MSc Zoran Stamenković

Poljoprivredni fakultet, 21000 Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 8.
Tel: (021) 485-3441 (dr Mirko Babić); (021) 485-3284 (MSc Zoran Stamenković); (021) 459-958;
Mob:(063) 531-686; (064) 267-40-21, Fax: (021) 459-989,
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs; ivan.pavkov@polj.uns.ac.rs

Poziv za kurs 2018