Reklama

TRADICIONALNI
XXIV NAUČNO – STRUČNI SKUP
NACIONALNO DRUŠTVO ZA PROCESNU
TEHNIKU I ENERGETIKU U POLJOPRIVREDI

UNIVERZITET U NOVOM SADU
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
DEPARTMAN ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU

SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROCESNA TEHNIKA I
ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI
I
SEMINAR ZA TEHNOLOGE I RUKOVODIOCE
SILOSA I DORADE SEMENA

SAVETOVANJE STRUČNJAKA
ZA SUŠENJE, SKLADIŠTENJE I DORADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I
ENERGETIKU U POLJOPRIVREDI

22.04 – 27.04.2012.
Planina Tara, hotel „Omorika“

POČASNI ODBOR SKUPA:

Prof. dr Milan Krajinović, Dekan Poljoprivrednog fakulteta, Novi Sad,
Prof. dr Žarko Obradović, Ministar prosvete i nauke Republike Srbije,
Prof. dr Dragoslav Petrović, Pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, APV,
Danijel Petrović, dipl.ing, Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, APV,
Dr Milosav Babić, Direktor Instituta za kukuruz ”Zemun Polje”, Beograd – Zemun,
Prof. dr Zoltan Zavargo, Dekan Tehnološkog fakulteta, Novi Sad,
Prof. dr Borislav Kobiljski, Direktor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad,
Dr Jovanka Lević, Direktor Instituta za prehrambene tehnologije, Novi Sad,
Danka Dujović, dipl.ing, Predsednik Nacionalnog društva za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, „PKB Korporacija“ Beograd i
Prof. dr Mirko Babić, Direktor Departmana za poljoprivrednu tehniku, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

ORGANIZACIONI ODBOR SKUPA:

Danka Dujović, dipl.ing, Predsednik Nacionalnog društva za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, „PKB Korporacija“ Beograd,
Prof. dr Ljiljana Babić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
Slavko Ivanišević, dipl.ing, „Jedinstvo“ – Apatin,
Dr Milka Vujaković, Poljoprivredna stanica, Novi Sad,
Dr Milovan Pavlov, Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Beograd-Zemun,
Prof. dr Vera lazić, Tehnološki fakultet, Novi Sad,
Mr Slavica Sredanović, Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad,
Mr Velimir Lončarević, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad,
Prof. dr Mirko Babić, gen. sekretar, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
Mr Ivan Pavkov, tehn. sekretar, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad i
Milivoj Radojčin, dipl.mast. tehn. sekretar, Polj. fakultet, Novi Sad.

PROGRAMSKI ODBOR SKUPA:

Prof. dr Mirko Babić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
Prof. dr Harris Lazarides, Aristotel univerzitet, Solun, Grčka,
Prof. dr Ljiljana Babić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
Prof. dr Costas Akritidis, profesor emeritus, Aristotel univerzitet, Solun, Grčka,
Prof. dr Zuzana Hlavačova, Slovački poljoprivredni univerzitet, Nitra, Slovačka,
Prof. dr Neven Voća, Univerzitet Zagreb, Croatia
Prof. dr Zsuzsanna Fustos, Centralna polj. agencija, Budimpešta, Mađarska,
Prof. dr Marco Dalla Rosa, Univerzitet u Bolonji, Italija
Prof. dr Vlasta Vozarova, Slovački poljoprivredni univerzitet, Nitra, Slovačka,
Prof. dr Vangelče Mitrevski, Univerzitet „Sveti Kliment Ohridski“ Bitolj, BJR Makedonija,
Dr Jovanka Lević, Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad,
Prof. dr Milica Radosavljević, Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Beograd
Prof. dr Anđelko Bajkin, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
Prof. dr Dušan Milić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,
Prof. dr Filip Kulić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad,
Mr Ivan Pavkov, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

ORGANIZATORI SKUPA:

POLJOPRIVREDNI FAKULTET, NOVI SAD
DEPARTMAN ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU
NACIONALNO DRUŠTVO ZA PROCESNU TEHNIKU I ENERGETKU U POLJOPRIVREDI, NOVI SAD

SUORGANIZATORI SKUPA:

Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Zemun
Tehnološki fakultet, Novi Sad,
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad,
Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu.

POKROVITELJI SKUPA:

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije,
Izvršno veće AP Vojvodine:
Sekeratrijat za nauku i tehnološki razvoj,
Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i
Srkreterijat za energetiku i mineralne sirovine.

PRELIMIRANI PROGRAM SKUPA

Nedelja, 22.04.2012.
Dolazak i registracija učesnika skupa. Preuzimanje materijala.
Ponedeljak, 23.04.2012. – STANJE – TRENDOVI
09.00 Otvaranje skupa
Zsuzsanna Füstös, György Pernesz, Centralna poljoprivredna stanica, Budimpešta, Mađarska:
PERIOD UPOTREBE STONIH SORTI GROŽĐA
Ľubomír Kubík, Departman za fiziku, Poljoprivredni univerzitet u Nitri, Slovačka:
ODREĐIVANJE GEOMETRIJSKE STRUKTURE TKIVA POVRĆA
Ljiljana Babić, Milivoj Radojčin, Mirko Babić, Ivan Pavkov, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad:
UTICAJ HIBRIDA NA MEHANIČKE OSOBINE SEMENA SUNCOKRETA (HELIANTHUS ANNUUS L.)
Milovan Pavlov, Jovan Pešić, Miloš Crevar, Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd-Zemun,
KVALITET SEMENA NOVIH ZP HIBIDA KUKURUZA
Vangelce Mitrevski, Vladimir Mijakovski, Tale Geramitcioski, Monika Lutovska, Tehnički fakulet, Bitola, Makedonija:
POREĐENJE TRANSCEDENTALNE I CIKLOMETRISKIH MODELA IZOTERME SORPCIJE
Ondrej Ponjičan, Anđelko Bajkin, Dragi Radomirović, Mirko Babić, Milivoj Radojčin, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad:
ISPITIVANJE SILE REZANJA KORENA I LISNE MASE KORENASTOG POVRĆA
Dušan Milić1, Zorica Sredojević2, Strahinja Marjanović3, 1Poljoprivredni Fakultet, Novi Sad, 2Poljoprivredni Fakultet, Zemun, 3Delta Agrar, Beograd:
EKONOMSKA ANALIZA INTEGRALNE I ORGANSKE PROIZVODNJE VOĆA
Mirko Babić, Ljiljana Babić, Milivoj Radojčin, Ivan Pavkov, Poljoprivredni fakultet, Novi sad:
KONCEPT PIROLITIČKOG SAGOREVANJA KOŠTICA VOĆA
Aleksandra Dimitrijević1, Anđelko Bajkin2, Miodrag Zoranović2, Poljoprivredni fakultet, Beograd, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad:
MODEL IZBORA ENERGETSKI EFIKASNOG TEHNOLOŠKO-TEHNIČKOG SISTEMA GAJENJA U KONTROLISANIM USLOVIMA
Ferenc Kiš, Đordje Vujičić, Goran Bošković, Tehnološki fakultet, Novi Sad:
ENERGETSKE POTREBE ŽIVOTNOG CIKLUSA BIODIZELA PROIZVEDENOG OD ULJA ULJANE REPICE U SRBIJI
Branislav Karadžić, Mirko Babić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad:
INTELIGENTNI SISTEMI UPRAVLJANJA SUŠARAMA
Dragan Matić, Andrea Hrabovski, Vladimir Bugarski, Filip Kulić, Fakultet tehničkih Nauka, Novi Sad:
REALIZACIJA EKSPERTSKOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE PROCESOM OBRADE RIBE
17.00 – 19.00 Seminar za tehnologe i rukovodioce silosa i dorade semena
19.00 Otvorena sednica Predsedništva Društva PTEP
Utorak, 24.04.2012 – POLJOPRIVREDA – HRANA – ENERGETIKA
Ivan Pavkov, Ljiljana Babić, Mirko Babić, Milivoj Radojčin, Čedomir Stojanović, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2PD Semberija, Bijeljina, Republika Srpska:
MATEMATIČKO MODELOVANJE KINETIKE KONVEKTIVNOG SUŠENJA POLUTKI NEKTARINA (Pyrus persica L.) U TANKOM NEPOKRETNOM SLOJU
Milivoj Radojčin, Mirko Babić, Ljiljana Babić, Ivan Pavkov, Čedomir Stojanović, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2PD Semberija, Bijeljina, Republika Srpska:
PRIRAST SUVE MATERIJE PRI OSMOTSKOM SUŠENJU DUNJE
Milka Vujaković, Sanja Mehandžić-Stanišić, Nataša Jakovljević, Aleksandar Pavlović, Svetlana Balešević-Tubić, Marija Milivojević, Velimir Lončarević, Poljoprivredna stanica, Novi Sad, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Institut za kukuruz, Zemun polje:
KVALITET SEMENA NOVIH SORTI SOJE PROIZVEDENIH U JUŽNO-BAČKOM OKRUGU
Miladin Kostić, Mladen Tatić, Vuk Đorđević, Milivoj Radojčin, Velimir Lončarević, Saša Ilić, Vera Popović, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad:
MEHANIČKE OSOBINE SEMENA SOJA RAZLIČITIH FRAKCIJA
Dragoslav Đokić, Rade Stanisavljević, Jordan Marković, Dragan Terzić, Bojan Anđelković: Institut za krmno bilje, Kruševac:
PRIMESE U NATURALNOM SEMENU LUCERKE I NJIHOV UTICAJ NA TEHNOLOGIJU DORADE
Rade Stanisavljević, Dragoslav Đokić, Jasmina Milenković, Dragan Terzić, Lana Đukanović, Vesna Vuga-Janjatov, Institut za krmno bilje, Kruševac, Poljoprivredna stanica, Sremska Mitrovica:
UTICAJ AMBALAŽE NA KLIJAVOSTI I STARENJE SEMENA VISOKOG VIJUKA
Branka Ljevnaić-Mašić, Dejana Džigurski, Ljiljana Nikolić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad:
EKOLOŠKA ANALIZA KOROVA PRI ORGANSKOJ PROIZVODNJI SOJE – GLYCINE HISPIDA L. (FABALES, FABACEAE)
Radmilo Čolović, Jelena Tomić, Aleksandra Torbica, Dušica Ivanov, Đuro Vukmirović, Jovanka Lević, Slavica Sredanović, Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad:
UTICAJ MASE UZORKA NA RELATIVNU KONCENTRACIJU EKSTRAHOVANIH PROTEINA IZ PELETIRANOG MATERIJALA
Veljko Vukoje, Ivan Pavkov, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad:
ANALIZA EKONOMSKE OPRAVDANOSTI SUŠENJA JABUKE IZ INTEGRALNE PROIZVODNJE
Željko Kanović, Boris Jakovljević, Milan Rapaić, Zoran Jeličić, Fakultet tehničkih Nauka, Novi Sad:
EKSPERTSKI SISTEM ZA OTKRIVANJE KVARA INDUKCIONOG MOTORA ZASNOVAN NA ANALIZI VIBRACIJA
Ilija Kamenko, Perica Nikolić, Dragan Matić, Filip Kulić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad:
VEB INTERFEJS EKSPERTSKOG SISTEMA ZA UNAPREĐENJE KVALITETA ZEMLJIŠTA
Filip Kulić1, Milan Rapaić, Boris Jakovljević, Jovica Vasin, Stanko Milić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Institut za ratarstvoi povrtarstvo, Novi Sad:
EKSPERTSKI SISTEM ZA POMOĆ PRI ODREĐIVANJU PREPORUKA O PRIMENI VEŠTAČKIH HRANIVA ZA UNAPREĐENJE KVALITETA ZEMLJIŠTA
Aleksandar Selakov, Danka Cvijetinović, Slobodan Ilić, Telvent DMS, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad,
KRATKOROČNA PREDIKCIJA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE METODOM VEKTORA PODRŠKE ZA RAZLIČITE TIPOVE POTROŠAČA
17.00 – 19.00 Seminar za tehnologe i rukovodioce silosa i dorade semena
19.00 Izborna skupština Društva
Sreda, 25.04.2012 – DAN IZLETA
9.00 – Polazak. Vožnja „Šarganskom osmicom”, poseta Drvengradu („Mećavnik” – Emira Kusturice), poseta Belim Vodama u Mokroj Gori. Bogat izletnički ručak u šumarku u okolini hotela „Omorika” uz muzički program. Prevoz na izlet je autobusima turističke klase.
Četvrtak, 26.04.2012 – DAN HRANE
Aleksandra Djukić Vuković, Ljiljana Mojović, Maja Vukašinović-Sekulić, Marica Rakin, Svetlana Nikolić, Jelena Pejin, Jian Hao, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2Tehnološki fakultet, Novi Sad, Shanghai Advanced Research Institute, Shangai, China:
KORIŠĆENJE DŽIBRE IZ PROIZVODNJE BIOETANOLA NA OTPADNOM HLEBU ZA PROIZVODNJU MLEČNE KISELINE I BAKTERIJSKE BIOMASE
Tatjana Kuljanin, Gordana Koprivica, Lidija Jevrić, Rada Jevtić-Mučibabić, Bojana Filipćev, Jasna Grbić, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad:
VEZIVANJE AL3+, CU2+ JONA I POLIELEKTROLITA SA MAKROMOLEKULIMA SOKA ŠEĆERNE REPE
Marijana M. Ačanski, Đura N. Vujić, Nikola S. Hristov Marija I. Bodroža-Solarov, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad:
KVALITATIVNA ANALIZA HIDROSOLUBILNOG EKSTRAKTA BRAŠNA DESET RAZLIČITIH VRSTA STRNIH ŽITA
Stevan Radivojević, Jasna Grbić, Rada Jevtić-Mučibabić, Vlada Filipović, Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad, 2PDS Institut „Tamiš“, Pančevo:
TEHNOLOŠKI KVALITET SAVREMENIH SORTI ŠEĆERNE REPE U AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA AP VOJVODINA
Dejana Džigurski, Ljiljana Nikolić, Branka Ljevnaić-Mašić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad:
EKOLOŠKA ANALIZA KOROVSKE FLORE PRI ORGANSKOJ POLJOPRIVREDI
Siniša Bikić, Maša Bukurov, Ivan Pavkov, Milivoj Radojčin, Marko Đurđević, Fakultet tehničkih Nauka, Novi Sad, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad:
UTICAJ VLAŽNOSTI NA REOLOŠKE KARAKTERISTIKE KAŠE KRUŠKE SORTE VILJAMOVKA
Maša Bukurov, Siniša Bikić1, Mirko Babić, Ivan Pavkov, Milivoj Radojčin, Marko Đurđević, Fakultet tehničkih Nauka, Novi Sad, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad:
UTICAJ VLAŽNOSTI NA REOLOŠKE KARAKTERISTIKE KAŠE LESKOVAČKE DUNJE
Đura N. Vujić, Marijana M. Ačanski, Marija I. Bodroža-Solarov, Nikola S. Hristov Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad:
BRZO I JEDNOSTAVNO ODREĐIVANJE UŽEGLOSTI MASLINOVOG ULJA
Nevena Krkić, Vera Lazić, Danijela Šuput, Tehnološki fakultet, Novi Sad:
POBOLJŠANJE MEHANIČKIH OSOBINA HITOZANSKOG FILMA
Harutyun Gevorgyan, Hrachik Javadyan, Ashot Voskanyan, Gabriel Tufikchyan, Univerzitet u Ruseu, Bugarska, Jermenski državni poljoprivredni univerzitet, Jermenija, Jermenski državni poljoprivredni univerzitet, Jermenija: ODNOS IZMEĐU UTICAJA STILOVA RUKOVOĐENJA POLJOPRIVREDNIM CENTRIMA ZA PODRŠKU I EFIKASNOST KONSULTACIJA U AGRARNOM SEKTORU
Harutyun Gevorgyan, Valentina Grigoryan, Gurgen Yeghiazaryan, Naira Avetyan, Jermenski državni poljoprivredni univerzitet, Jermenija, Državni hidrometeorološki servis, Jermenija:
UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA EVAPOTRANSPIRACIJU USEVA U REPUBLICI JERMENIJI
Isadora Monteiro Andrade Barreto et al., Centro de Desenvolvimento e Difusão de Tecnologias, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Brasil:
KARAKTERIZACIJA PENASTE PULPE PURPURNE PITANGE (EUGENIA UNIFLORA L.) U CILJU SUŠENJA U TANKOM SLOJU (FOAM-MAT DRYING)
Modesto Chaves, Fátima Baptista, Daniela Vieira Chaves, UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Brasil, Universidade de Évora, Portugal:
MODELOVANJE PROCESA SUŠENJA TANKOG SLOJA VOĆNIH PULPI U FORMI PENE
Vangelica Jovanovska, Nikola Jovanovski, Univerzitet st. Kliment Ohridski Bitola, Makedonija, Tim Jugoelektro-Bitola, Makedonija:
BIOGAS U BUDUĆNOSTI KAO GORIVO ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE
Nikola Jovanovski, Vangelica Jovanovska, Tim Jugoelektro-Bitola, Makedonija, Univerzitet st. Kliment Ohridski Bitola, Makedonija:
BUDUĆNOST POLJOPRIVREDNIH MAŠINA U IMPLEMENTACIJI SA OBNOVLJIVIM GORIVIMA
U 20.00 h počeće tradicionalna SVEČANA VEČERA na kojoj se zatvara savetovanje, sa zabavnim programom i tombolom.
Petak, 27.04.2012 – Povratak

KONTAKT

GENERALNI SEKRETAR SKUPA: Prof. dr Mirko BABIĆ, Poljoprivredni fakultet,
21000 Novi Sad
Trg. D. Obradovića 8
Tel: 021/459-958
ili 4853-441
Fax: 021/459-989
E-mail: ptep@ptep.org.rs
www.ptep.org.rs