Moto konferencije:
RIZICI I EKO-BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU

Prva Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Rizici i eko-bezbednost u postmodernom ambijentu“ će se održati 10-12. juna 2010. godine na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, Republika Srbija.

Oblast naučno-stručnog razmatranja

 • Energetska efikasnost i eko-bezbednost
 • Istraživanje i tehno-razvoj u oblasti eko-bezbednosti
 • Zagañivači radne i životne sredine
 • Procena i kvantifikacija uticaja na životnu sredinu
 • Bioindikatori u radnoj i životnoj sredini
 • Kvalitet i integrisani sistem eko-menandžmenta
 • Metrologija i ISO standardi u zaštiti životne sredine
 • Pravno-ekonomski aspekti u eko-bezbednosti
 • Nauka i znanje u funkciji kvaliteta životne sredine
 • Komunikaciona kompetetnost u zaštiti životne sredine
 • Ekološki kriminalitet u ambijentalnim uslovima
 • Saobraćaj i životna sredina u ambijentalnim uslovima
 • Zračenje u životnoj sredini-istine i zablude
 • Eko-bezbjednost hrane i vode u životnom ambijentu
 • Ekološko obrazovanje i etički pristup o problemima
 • Eko-bezbjednost u funkciji zdravlja i kvaliteta života
 • Eko-turizam i biodiverzitet kao resursi zemlje
 • Upravljanje otpadom u urbanim sredinama
 • Upravljanje NHB rizicima u vanrednim situacijama
 • Kvalitet procesa softverskog eko-inženjeringa
 • Reinženjering procesa–nov prilaz rekonstrukciji organizacije eko-bezbednosti
 • Korporativna i nacionalna strategija upravljanja eko¬rizicima
 • Sredstva i oprema u sistemu zaštite životne sredine
 • Informatička podrška u reinžinjeringu sistema eko¬kvaliteta
 • Ostala pitanja, od značaja za kvalitet zaštite i unapreñenja životne sredine

Tehničke prezentacije

Za firme i ustanove, koje žele da predstavljaju svoja sredstva, opremu, proizvode, nastavna sredstva i propagandni materijal iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite i unapreñenja životne sredine i kvaliteta života. Multimedijelna prezentacija naučne konferencije.

Kotizacija

Za učesnike skupa kotizacija iznosi 3000 dinara (30 eura, 60 KM), za studente i nezaposlene umanjena za 50 %. Za prezentacije firmi i ustanova kotizacija iznosi 100 eura Sve uplate vršiti na žiro račun 840-2057666-16 (Za naučni skup) Svi učesnici skupa (radovi po pozivu, sa plaćenom kotizacijom i lica osloboñena kotizacije) dobijaju: Zbornik radova, CD-ROM, propagandni materijal univerziteta, poklone od strane firmi i ustanova, koktel, izlet i izložba. Kulturno-zabavni program: obilazak manastira „Đurñevi stupovi“ i „Altun Alem“ džamije, šoping-tura, muzika.

Svi učesnici skupa (radovi po pozivu, sa plaćenom kotizacijom i lica osloboñena kotizacije) dobijaju: Zbornik radova, CD-ROM, propagandni materijal univerziteta, poklone od strane firmi i ustanova, koktel, izlet i izložba. Kulturno-zabavni program: obilazak manastira „Đurđevi stupovi“ i „Altun Alem“ džamije, šoping-tura, muzika.

Važni datumi za učesnike skupa

Do 20. maja 2010. dostavljanje radova u elektron. formi
Do 30. maja 2010.obaveštenje o prihvatanju radova
05. juna 2010. dostavljanje finalnog programa
10-12. juna 2010. Održavanje konferencije

Informacije za autore-koautore radova

Naučno-stručni rad dostaviti u elektronskoj formi, 8-10 strana A4 formata, na srpskom ili engleskom jeziku, u latiničnoj formi, sa sledećom strukturom: naziv rada, abstrakt i ključne riječi na srpskom i engleskom jeziku, uvod, cilj rada, težišna pitanja, zaključak, predlog mera i reference.

Obim rada: 8-10 strana, A4 format
Margine: Gore i dole 3 cm, levo i desno 2 cm.
Font: Times New Roman
Naslov rada: 14 pt Bold
Podaci o autorima: 10 pt
Tekst rada: 11 pt

Osobe za odnose sa javnošću:
Prof. dr Rade Biočanin, 00 381 64/295-66-09
Student Emir Muratović, 065/47-111-65
Radove slati na e-mail: rbiocanin@np.ac.rs
e-mail: emir_m_np@hotmail.com
Adresa: Vuka Karadžića bb 36300 Novi Pazar
Telefon: 020/317-752

Website: www.np.ac.rs/
Žiro račun: 840-2057666-16 (Za naučni skup)

Organizacioni odbor

 1. Prof. dr Rade Biočanin (Državni univerzitet u NovomPazaru), predsednik,
 2. Prof. dr Sefedin Šehović (Učiteljski fakultet u Beogradu)
 3. Docent Miroslav Živić (Državni univerzitet u Novom Pazaru)
 4. Docent dr Tanja Soldatović (Državni univerzitet u Novom Pazaru)
 5. Docent dr Milanka Radulović (Državni univerzitet u N.Pazaru)
 6. Ms Jelena Danilović (Državni univerzitet u Novom Pazaru)
 7. Ass Enisa Selimović (Državni univerzitet u Novom Pazaru)
 8. Apsolvent Mirsada Badić (Državni univerzitet u Novom Pazaru)
 9. Student Emir Muratović (Državni univerzitet u Novom Pazaru)
 10. Apsolvent Aleksandar Stojaković (Panevropski univerzitet ”APEIRON” Banja Luka)

Naučni odbor

 1. Prof. dr Ćemal Dolićanin (Državni univerzitet u Novom Pazaru), predsednik
 2. Prof. dr Zoran Marković (Državni univerzitet u Novom Pazaru), zamenik
 3. Prof. dr Dragan Veselinović (Univerzitet u Beogradu)
 4. Prof. dr Radoslav Grujić (Univerzitet u I. Sarajevu)
 5. Prof. dr Esad Jakupović (Panevropski univerzitet ”APEIRON” Banja Luka)
 6. Prof. dr Slavko Arsovski (Univerzitet u Kragujevcu)
 7. Prof. dr Zdravko Krivokapić (Univerzitet u Podgorici)
 8. Prof. dr Dušan Regodić (Univerzitet ”SINERGIJA” Bijeljina)
 9. Prof.dr Jovica Jovanović (Medicinski fakultet u Nišu)
 10. Doc. dr Muhamed Omerović (Univerzitet u Tuzli)
 11. Prof. dr Rade Biočanin (Državni univerzitet u N.Pazaru)

Eko-sekcija “EKO-NAUČNI PODMLADAK”

Državni univerzitet u Novom Pazaru je nastavno-naučna, visokoškolska ustanova, koja svoju delatnost obavlja na osnovu Akreditacije  Ministarstva prosvete Republike Srbije sa sledećim studijskim grupama:

Državni univerzitet u Novom Pazaru

 • Departman za biohemijske i medicinske nauke
 • Departman za filozofsko-filološke nauke
 • Departman za matematičke, fizičke i informat. nauke
 • Departman za pravno-ekonomske nauke
 • Departman za tehničko-tehnološke nauke
 • Departman za umetnost

Državni univerzitet u Novom Pazaru predstavlja najmlađi državni univerzitet u Republici Srbiji. Univerzitet je, radi zadovoljavanja potreba za prostorom, u martu 2007. godine dobio od opštine Novi Pazar zgradu od 6000 m² na trajno korišćenje, a sada je u fazi proširenja i opremanja laboratorijama. Na fakultetima ovog univerziteta studira preko 2000 studenata. Rektor Univerziteta je Akademik prof. dr Ćemal Dolićanin.
…………………………………………………………………………………..
Područje opštine Novi Pazar nalazi se u južnom delu Srbije, izmedju planinskih venaca Golije, Rogozne, Ninaje i Pešterske visoravni. Na prostoru od 742 km2, oko naselja živi preko 100.000 stanovnika. Ova opština se graniči sa opštinama Sjenica, Tutin, Zubin Potok, K. Mitrovica, Zvečan i Raška. Postepeno sa modernizacijom puteva i čvršćim povezivanjem, spojene su Ibarska i Jadranska magistrala, a Novi Pazar je postao značajan privredni centar. Svakako da će buduća saobraćajnica k moru mnogo značiti za ove prekrasne krajeve naše zemlje. Na ovim prostorima se izdvaja nekoliko samostalnih prirodnih turističkih motiva: Novopazarska i Rajčinovićka Banja i delovi planine Golije, koji pripadaju opštinama N. Pazar, Tutin i Sjenica. Od istorijskih spomenika svakako da na prvom mestu stavljamo manastir Sopoćane, Đurñeve stupove, Altun-Alem Džamiju sa lepim kupolama i minaretom, kao i dr. očuvane ostatke iz različitih istorijskih perioda. Svakako, tu treba spomenuti Muzej RAS, jedan od najlepših u našoj zemlji.