Reklama

(”Službeni glasnik RS’’,broj 43/2013)

Privredna komora Srbije
Resavska 13-15,
11 000 Beograd

3. i 4. oktobar 2013. godine

Dana 25. maja 2013 godine stupio je na snagu Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima („Službeni glasnik RS „, broj 43/13) kojim su transponovane direktive Evropske unije koje se odnose na prethodno upakovane proizvode.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju postupak ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda radi provere ispunjenosti metroloških zahteva, zahtevi za opremu koja se koristi u nadzoru količine prethodno upakovanih proizvoda, metrološki zahtevi koje moraju da ispune količine prethodno upakovanih proizvoda, način označavanja količina i dozvolјena odstupanja stvarnih količina od označenih nazivnih količina, veličina i oblik znaka usaglašenosti količine prethodno upakovanih proizvoda, način postavlјanja, kao i način dokumentovanja usaglašenosti količine prethodno upakovanih proizvoda sa metrološkim zahtevima, kao i metrološki zahtevi za merne boce, dopuštena odstupanja zapremine, kao i natpisi i oznake na bocama kao mernim posudama.

Pravilnik se primenjuje, pored ostalog, na prethodno upakovane proizvode namenjene prodaji izražene u jedinicima mase čije nazivne količine su od 5 g do 10 kg ili izražene u jedinicama zapremine čije nazivne količine su od 5 ml do 10 L.

Pravilnik je objavlјen u „Službenom glasniku RS“, broj 43/13 od 23. januara 2013. godine, a njegov sadržaj možete preuzeti na sajtu Direkcije za mere i dragocene metale (www.dmdm.rs).
S tim u vezi, Privredna komora Srbije i Direkcija za mere i dragocene metale i organizuju seminar za fizička ili pravna lica koja su odgovorna za pakovanje prethodno upakovanih proizvoda, odnosno pakere koji će biti održan 3. i 4. oktobra 2013. godine u Privrednoj komori Srbije, ulica Resavska 13-15, sa početkom u 8,30 .

Imajući u vidu izneto, a zbog ograničenog broja mesta, potrebno je da delegirate jednog predstavnika koji će prisustvovati ovom seminaru.

U cilјu što efikasnijeg rada, a kako bismo mogli da što preciznije i potpunije pripremimo obuku, molimo vas da nam u elektronskoj formi najkasnije do 20. septembra 2013. godine, dostavite ime vašeg predstavnika, odnosno potvrdite njegovo prisustvo kao i da se opredelite da li će te seminaru prisustvovati 3. ili 4. oktobra 2013. godine.

Prijavu vršite na Saska.biorcevic@pks.rs. Možete se prijaviti do 30.09.2013.

Cilj seminara:

Cilј seminara je da se fizička ili pravna lica koja su odgovorna za pakovanje prethodno upakovanih proizvoda, odnosno pakeri u Republici Srbiji upoznaju sa metrološkim zahtevima za prethodno upakovane proizvode na osnovu Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima („Službeni glasnik RS“, br. 43/2013).
Seminar će obuhvatiti teme koje se tiču potrebnih smernica fizičkim ili pravnim licima koja su odgovorna za pakovanje prethodno upakovanih proizvoda, odnosno pakerima kako da postave pravilno svoj kontrolni sistem količine i gde mogu naći potrebne informacije.

Program seminara:

08:30 Registracija učesnika
09:00-9:20 Pozdravni govor
Predstavnik Privredne komore Srbije
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale
9:20-10:00 Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima („Službeni glasnik
RS“, broj 43/13)
-usaglašenost sa EC direktivama, predmet Pravilnika, pravilnici koji se stavljaju van snage;
-usaglašenost sa direktivom 2007/45/EC, Prilog 3 Pravilnika;
-prethodno upakovani proizvodi izraženi u jedinicama mase ili zapremine (prethodno upakovani proizvodi sa znakom usaglašenosti „e“, i prethodno upakovani proizvodi koji nemaju znak usaglašenosti „e“);
-prilog 1. Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima;mr Branka Radanov, samostalni savetnik, Koordinator za ispitivanje i nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima, Direkcija za mere i dragocene metale;
10:00-10:45 ℮- označavanje prethodno upakovanih proizvoda i nadzor
-nadležnosti lica ovlašćenih za metrološki nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima u prostorijama proizvođača i uvoznika;
-ispunjenost uslova za znak usaglašenosti „e –znak“)
–metrološki i ostali zahtevi;-metrološki nadzor, učestalost, referentno ispitivanje (Prilog 2), interna kontrola proizvođača);
-prethodno upakovani proizvodi označeni znakom „e“ (označavanje, merna oprema, zapisi, statistički principi koji se odnose na kontrolne sisteme i referentna ispitivanja);
mr Branka Radanov, samostalni savetnik, Koordinator za ispitivanje i nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima, Direkcija za mere i dragocene metale;
10:45 Pitanja i odgovori
11:00 Pauza za kafu
11:15-11:35 Prethodno upakovani proizvodi kod kojih je nazivna količina izražena u jedinicama dužine, površine odnosno brojem komada, oceđena masa;
(Prilog 4. i Prilog 5. Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima);
Krajninger Vuković Ruža, Šef Odseka za kontrolu i nadzor Subotica, Direkcija za mere i dragocene metale;
Tamara Kalinić, mlađi savetnik, Direkcija za mere i dragocene metale;
11:35-12:30 Merne boce
-metrološki zahtevi u skladu sa Pravilnikom, Prilozi 6, 7 i 8 ;
Ljilјana Mićić, samostalni savetnik, Direkcija za mere i dragocene metale;
12:30-12:45 Oblast prethodno upakovanih proizvoda u delu koji se odnosi na:
-Zakon o trgovini („Službeni glasnik RS“, br. 53/10 i 10/13);
-Zakon o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“, broj 73/10);
-Zakon o oglašavanju („Službeni glasnik RS“, broj 79/05);
– dodatnu (besplatnu) količina;
mr Branka Radanov, samostalni savetnik, Koordinator za ispitivanje i nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima, Direkcija za mere i dragocene metale;
12:45-13:00 Pitanja i odgovori
13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-15:00 Radionica –prethodno upakovani proizvodi;
mr Branka Radanov, Ruža Krajninger Vuković, Boško Stefanović, Dušan Jovanović, Aleksandar Kostić, Tamara Kalinić, i Svetlana Mitrović, Direkcija za mere i dragocene metale;
15:00-15:15 Pitanja i odgovori
15:15 Pauza za kafu
15:30-16:15 Smernice pakerima i uvoznicima u vezi sa prethodno upakovanim proizvodima označenim znakom usaglašenosti ‘’e -znak’’:
-Podesni postupci koji omogućavaju da pret.upak.proizvodi označeni znakom ‘’e’’ zadovolјavaju zahteve Pravilnika;-obaveze pakera i uvoznika-bitne informacije koje se odnose na kontrolni sistem količine; -metode merenja;
– određivanje mase, dodatni kriterijumi za upotrebu vaga sa neautomatskim funkcionisanjem, dodatni kriterijumi za upotrebu automatskih kontrolnih vaga, dodatni kriterijumi za upotrebu automatskih dozirnih vaga;
-određivanje zapremine;
-određivanje gustine;
-tumačenje merenja, mere posle vrednovanja procesa, odgovornosti, zapisi;
Dušan Jovanović, Boško Stefanović, Svetlana Mitrović, Tamara Kalinić, Aleksandar Kostić
16:15-16:30 Završne preporuke i zatvaranje seminara