MATICA SRPSKA
Odeljenje za prirodne nauke
NOVI SAD
Ulica Matice srpske br. 1

Organizator Matica srpska, Odeljenje za prirodne nauke
Mesto održavanja Novi Sad, Matica srpska, Ulica Matice srpske br. 1
Vreme održavanja 17-19. april 2013. godine
Teme I Mikologija
II Mikotoksini u životnim namirnicama i hrani za životinje
III Mikotoksikoze ljudi i životinja
IV Mikoze ljudi, životinja i biljaka
Učešće Plenarna predavanja
Usmena izlaganja Posteri
Predstavljanje firmi: proizvođači/zastupnici laboratorijske opreme,
pribora, hemikalija, mikrobioloških podloga ili drugog materijala
namenjenog laboratorijama za mikrobiološka/mikotoksikološka ispitivanja
Prijave naslova i kratkog sadržaja radova do 15. novembra 2012. godine
Gotove radove pripremljene za štampu prema uputstvu Zbornika Matice srpske za
prirodne nauke predati do 15. decembra 2012. godine
Prijave prezentacija firmi do 28. februara 2013. godine
Prijave i radove slati na adresu Matica srpska, 21000 Novi Sad, Ul. Matice srpske br.
V međunarodni naučni skup Mikologija, mikotoksikologija i mikoze
E-mail: mzrnic@maticasrpska.org.rs
Pozitivno recenzirani radovi se lektorišu i biće publikovani u časopisu
ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA PRIRODNE NAUKE i dostupni u punom tekstu na internet stranici Matice srpske
(http://www.maticasrpska.org.rs/casopis/index-eng.html) i u sledećim bazama podataka:
SCIndex(Srpski citatni indeks, http://scindex.nb.rs/) i
EBSCO (Academic Search Complete, www.ebscohost.com), kao i do nivoa izvoda u bazi Agris (FAO) (www.fao.org)
Kotizacija 100 €
50 € za studente doktorskih studija
Penzioneri su oslobođeni plaćanja kotizacije
(za domaće učesnike u dinarima na dan uplate po važećem srednjem kursu).
Uplatom kotizacije obezbeđuje se navedeni Zbornik,
zakuska za vreme održavanja Skupa, kokteli u pauzama i svečana večera.
Za potrebne informacije Telefon: +381 21 66 15 798; E-mail: mzrnic@maticasrpska.org.rs
(Matica srpska, Mirjana Zrnic) Telefon: +381 21 485 37 15;
E-mail: skrinjarm@uns.ac.rs
(Tehnološki fakultet, prof. dr Marija Škrinjar) Telefon: +381 21 485 36 99;
E-mail: soso.v@uns.ac.rs (Tehnološki fakultet, dipl. inž. Vladislava Šošo)

Prijava učešća