Program rada XVI savetovanja o biotehnologiji

 

Agronomski Fakultet Čačak, 04. i 05.mart.2011.

 

SVEČANO OTVARANJE

Amfiteatar Agronomskog fakulteta, 10:00-10:30h

KOKTEL I SUSRET SA PREDSTAVNICIMA PRIVREDE

 

Velika učionica na I spratu, 10:30-11:00h

Ratarstvo, povrtarstvo i krmno bilje, Amfiteatar Agronomskog fakulteta 11:00

Predsedavajući: dr Života Jovanović, dr Vladeta Stevović, dr Radoš Pavlović

1. REJONIZACIJA NAJNOVIJE GENERACIJE ZP HIBRIDA KUKURUZA

U AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA SRBIJE

Života Jovanović, Željko Kaitović, Miodrag Tolimir, Milomir Filipović, Staniša Milenković, Nebojša Lazarević

10.00-11.10h
2. PRIMENA POLIETILENSKIH FOLIJA U INTEGRALNIM SISTEMIMA

HORTIKULTURNE PROIZVODNJE

Nebojša Momirović , Mićo Oljača , Željko Dolijanović , Dobrivoje Poštić

11:10-11:20h
3. KVALITET KABASTE STOČNE HRANE NA GAZDINSTVIMA U SRBIJI

Bora Dinić, Jordan Marković, Dragan Terzić, Zoran Lugić, Ratibor Štrbanović,

11:20-11:30h
4. UPOTREBA GGE BIPLOT METODE U REJONIZACIJI NS HIBRIDA KUKURUZA

Dušan Stanisavljević, Milisav Stojaković, Sanja Treskić, Bojan Mitrović, Mile Ivanović

11:30-11:40h
5. VARIRANJE KVALITETA KRME CRVENE DETELINE

(Trifolium pretense L) ZAVISNO OD SORTE I OTKOSA

Sanja Vasiljević, Dragan Milić, Đura Karagić, Nikola Bokan, Goran Dugalić

11:40-11:50h
6. UTICAJ ĐUBRENJA FOSFOROM I KALIJUMOM I KALCIZACIJE

NA SVOJSTVA ZEMLJIŠTA

Vlado Kovačević, Ilija Komljenović, Aleksandar Paunović, Desimir Knežević, Miodrag Jelić

11:50-12:00h
7. SEEDNET (2004 – 2010) U GENETSKIM RESURSIMA POVRĆA U SRBIJI

Mirjana Vasić, Nenad Pavlović, Jelica Gvozdanović-Varga, Zoran Ilić, Đorđe Moravčević, Milan Zdravković, Dejan Cvikić, Janko Červenski, Goran Anačkov

12:00-12:10h
8. VARIJABILNOST MASE KLASA PŠENICE Triticum aestivum L.

Desimir Knežević, Vlado Kovačević, Aleksandar Paunović, Milomirka Madić, Nevena Đukić, Snežana Tanasković, Miodrag Jelić

12:10-12:20h
9. Morfološke osobine vrste Miscanthus×giganteus

u fazi nicanja

Željko Dželetović, Nevena Mihailović, Đorđe Glamočlija, Gordana Dražić

12:20-12:30h
Pauza za obilazak poster sekcije, sledi nastavak rada ratarske sekcije 12:30-13:00h

.
Ratarstvo, povrtarstvo i krmno bilje, Amfiteatar Agronomskog fakulteta 13:00
Predsedavajući: dr Vlado Kovačević, dr Miodrag Jelić, dr Milan Biberdžić

10. UNAPREĐENJE RASADNIČKE PROIZVODNJE HRIZANTEMA PRIMENOM IN VITRO KULTURE

Slađana Jevremović, Angelina Subotić

13:00-13:10h
11. UTICAJ ĐUBRENJA I KALCIZACIJE NA PROMENE HEMIJSKIH OSOBINA KISELOG PSEUDOGLEJA I PRINOS OZIMOG JEČMA

Miodrag Jelić, Aleksandar Paunović, Milomirka Madić, Nikola Bokan, Dugalić Goran, Vlado Kovačević, Desimir Knežević

13:10-13:20h
12. Proizvodnja nekih ratarskih biljaka na području Severnog Kosova

Milan Biberdžić, Branislav Knežević, Saša Barać, Dragana Stošović, Zoran Milosavljević

13:20-13:30h
13. Rezultati ispitivanja berača kukuruza u AGROEKOLOŠKIM uslovima Šumadije

Saša Barać, Aleksandar Vuković, Milan Biberdžić, Bojana Milenković, Nebojša Stanimirović

13:30-13:40h
14. UTICAJ FOLIJARNE PRIMENE FOSFORA I KALIJUMA NA PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA SEMENA GENOTIPOVA CRVENE DETELINE (Trifolium pratense L.)

Dalibor Tomić, Vladeta Stevović, Dragan Đurović

13:40-13:50h
15. RAZMENLJIVA KISELOST I SADRŽAJ FOSFORA I KALIJUMA
U ZEMLJIŠTIMA KOLUBARSKOG OKRUGA 

Svetlana Jerinić, Snežana Stojković-Jevtić, Goran Dugalić

13:50-14:00h
16. OCENA KVALITETA SEMENA HIBRIDA PARADAJZA (Lycopersicon esculentumL.)

Dobrivoj Poštić, Nebojša Momirović, Zoran Broćić, Željko Dolijanović, Nenad Trkulja, Nenad Dolovac i Žarko Ivanović

14:00-14:10h
Diskusija o radovima i predstavljanje postera 14:10-14:25h
PAUZA ZA RUČAK do 15:00h

.
Agroekonomija, Amfiteatar Agronomskog fakulteta 15:00
Predsedavajući: dr Biljana Veljković, dr Jovan Babović,dr Branislav Vlahović

1. PRIMENA DISKRIMINACIONE ANALIZE U OCENI POSLOVNIH REZULTATA U AGROBIZNISU

Jovan Babović, Branislav Veselinović

15:00-15:10h
2. POTROŠNJA MESA U REPUBLICI SRBIJI, KOMPARATIVNA ANALIZA

Branislav Vlahović, Anton Puškarić

15:10-15:20h
3. KLJUČNI AKTERI I NJIHOV UTICAJ U MEĐUNARODNOJ POLJOPRIVREDNOJ POLITICI

Monika Angeloska-Dichovska, Nikolce Jankulovski

15:20-15:30h
4. RURALNI RAZVOJ I ULOGA LOKALNIH ZAJEDNICA

Biljana Veljković, Ranko Koprivica, Vladimir Dosković

15:30-15:40h
5. OCENA PROIZVODNE CENE KRAVLJEG MLEKA U R. MAKEDONIJI

Gjoko Bunevski, Blagica Sekovska, Jovan Azderski, Stojmir Stojanovski

15:40-15:50h
6. LIBERALIZACIJA U MEĐUNARODNOJ POLJOPRIVREDNOJ TRGOVINI I SMANJIVANJE SIROMAŠTVA

Monika Angeloska-Dichovska

15:50-16:00h
Diskusija o radovima i predstavljanje postera 16:00-16:15h

.
Voćarstvo i vinogradarstvo, Svečana sala Agronomskog fakulteta 11:00
Predsedavajući: dr Gorica Paunović, dr Miljan Cvetković, mr Ivan Glišić

1. PROUČAVANJE SVOJSTAVA PLODA STARIH SORTI JABUKE NA PODRUČJU ZAPADNE BOSNE

Lidija Tomić, Petar Ninić, Miljan Cvetković

11:00-11:10h
2. POMOLOŠKE OSOBINE VAŽNIJIH SORTI ŠLJIVE U GORNJEM POLIMLJU

Jaćimović Vučeta, Božović Đina

11:10-11:20h
3. OCENA KVALITETA PLODOVA NEKIH SORTI ŠLJIVE PREMA KRITERIJUMIMA KRUPNOĆE I MASE

Rade Miletić, Marijana Pešaković, Jelena Luković, Svetlana M. Paunović, Žaklina Karaklajić-Stajić

11:20-11:30h
4. RIZIK OD JAKIH ZIMSKIH I KASNIH PROLEĆNIH MRAZEVA ZA PROIZVODNJU KAJSIJE U SRBIJI

Zorica Radičević, Tanja Radenković, Srđan Milakara, Jelica Bojović

11:30-11:40h
5. IZBOR PODLOGA ZA BRESKVU

Gorica Paunović, Dragan Janković, Mirko Kulina

11:40-11:50h
6. PROIZVODNE KARAKTERISTIKE NEKIH KLONOVA SORTE RIZLING ITALIJANSKI U NIŠKOM VINOGRADARSKOM PODREJONU

Tatjana Jovanović-Cvetković, Ivana Radojević, Dragutin Mijatović

11:50-12:00h
7. THE EFFECT OF PECTOLYTIC ENZYME TREATMENTS ON WHITE GRAPE MASHES OF SMEDEREVKA ON THE MICROBIOLOGICAL QUALITY OF WINES

Kiro Mojsov, Meri Petreska, Jugoslav Ziberoski

12:00-12:10h
8. Exploitation test of crusher machine for white and red grapes

Ile Canev, Krum Boshkov

12:10-12:20h
9. RODNI POTENCIJAL I KVALITET SORTE MERLO U TRSTENIČKOM VINOGORJU

Vera Vukosavljević, Krum Boškov, Radmila Pajović, Marina Stojanov, Milena Đurić, Senad Murtić, Radisav Kojović

12:20-12:30h
Diskusija o radovima i predstavljanje postera 12:30-12:50h

.

Stočarstvo, Svečana sala Agronomskog fakulteta 13:00
Predsedavajući: dr Ivan Stančić, dr Radojica Đoković, dr Milun Petrović,

1. POREMEĆAJI REPRODUKCIJE KRMAČA INFEKTIVNE ETIOLOGIJE

Ivan Stančić, Jelena Stančić, Igor Apić

13:00-13:10h
2. PARAMETRI METABOLIČKOG PROFILA KRAVA ZNAČAJNI ZA REUSPOSTAVLJANJE VIDLJIVOG ESTRUSNOG CIKLUSA

Branislava Belić , Marko R. Cincović, Bojana Vidović, Ljubica Krčmar

13:10-13:20h
3. DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA METABOLIZMA VISOKO-MLEČNIH KRAVA

Radojica Đoković, Zoran Ilić, Vladimir Kurćubić, Vladimir Dosković, Bojana Ristanović

13:20-13:30h
4. KVALITET I POTREBE BEZBEDNE VODE ZA GOVEDA

Milan. Adamović, Mihailo Radivojević

13:30-13:40h
5. DOBROBITI OD ISTRAŽIVANJA KOMPLEKSA RESPIRATORNOG OBOLJENJA GOVEDA (BOVINE RESPIRATORY DISEASE COMPLEX – BRDC) KORIŠĆENJEM SAVREMENIH METODA ISPITIVANJA

Vladimir Kurćubić, Radojica Đoković, Zoran Ilić, Milanko Šekler, Bojana Ristanović

13:40-13:50h
6. PELETIRANA HRANA U ISHRANI TOVNIH PILIĆA

Dragana Ljubojević, Niko Milošević, Siniša Bjedov, Mirjana Đukić-Stojčić, Dejan Beuković

13:50-14:00h
7. UTICAJ TELESNE KONDICIJE KRAVA NA METABOLIČKE PROMENE U PERIPARTALNOM PERIODU

Marko R. Cincović, Branislava Belić, Bojana Vidović,Ljubica Krčmar

14:00-14:10h
Diskusija o radovima i predstavljanje postera 14:10-14:30h
Pauza za ručak do 15h

.
Zaštita bilja i životne sredine, Svečana sala Agronomskog fakulteta 15:00
Predsedavajući: dr Drago Milošević, dr Goran Marković, dr Snežana Tanasković

1. PRILOG FITOEKOLOŠKIM I HIDROEKOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA PRIOBALJA I AKVATIČNOG EKOSISTEMA REKE DIČINE (SLIV ZAPADNE MORAVE)

Duško Brković, Goran Marković, Snežana Tanasković, Milorad Krsmanović

15:00-15:10h
Diskusija o radovima i predstavljanje postera 15:10-15:30h

.
Prehrambena tehnologija, Svečana sala Agronomskog fakulteta 15:30
Predsedavajući: dr Leka Mandić, dr Hanadija Omanović, dr Vladimir Kurćubić

1. UTICAJ EKSTRUDIRANJA NA HIGIJENSKU I NUTRITIVNU VREDNOST KUKURUZA

Slavko Filipović, Šandor Kormanjoš, Đorđe Okanović, Vera Radović

15:30-15:40h
2. KONTAMINIRANOST VAZDUHA PLIJESNIMA U PROIZVODNOM POGONU MESNE INDUSTRIJE

Marijana Nedović, Dragutin Đukić, Leka Mandić

15:40-15:50h
3. ANTIBAKTERIJSKA AKTIVNOST ETIL ACETATNOG EKSTRAKTA VRSTE Sideritis montana

L. Ivana Radojević, Milan S. Stanković, Olgica Stefanović, Ljiljana Čomić, Marina Topuzović i Sava Vasić

15:50-16:00h
4. IZOLOVANJE I IDENTIFIKACIJA BAKTERIJE PROTEUS SP. U SIROVINAMA I PROIZVODIMA KOMPANIJE SWISSLION-TAKOVO

Dragana Radojičić, Dušan Brković

16:00-16:10h
Diskusija o radovima i predstavljanje postera 16:10-17:00h

Ručak, Studentski restoran: 14:00-15:00h

Svečana večera, Studentski restoran: od 19:00h