Reklama

Poštovane kolege,

Nastavljajući tradiciju održavanja naučnih i stručnih skupova, INSTITUT PKB AGROEKONOMIK 24. i 25. februara 2010. godine u velikoj sali Poljoprivredne Korporacije Beograd u Padinskoj Skeli organizuje

XXIV Savetovanje agronoma, veterinara i tehnologa

Cilj Savetovanja je da se naučna javnost kao i proizvođači upoznaju sa najnovijim aktuelnim saznanjima i rezultatima istraživanja kao i primenom novih tehnologija i tehničkih rešenja u poljoprivrednoj proizvodnji. Na Savetovanju će se prezentovati radovi iz oblasti: ratarstva i povrtarstva, stočarstva i veterinarstva, zaštite bilja, mehanizacije i tehnologije prerade biljnih i animalnih proizvoda.
Na ovom skupu je predviđeno da osim usmenog izlaganja, autori svoje radove mogu prikazati putem postera.

Uputstvo za pripremu postera

Poster bi trebalo da bude određene veličine, 90 cm širine i 95 cm dužine; da sadrži naslov rada, imena autora, sa prepoznatljivim delovima (uvod, metode, rezultati istraživanja, zaključak, slike, grafikoni i sl.).
U toku rada Savetovanja biće predviđeno vreme za razgledanje postera i razgovor sa autorima. Autori su dužni da u predviđenom terminu za razgledanje budu pored postera. Nakon završetka rada Savetovanja, biće predviđena diskusija o radovima prezentovanim na posterima.

Uputstvo za pripremu radova za štampanje u Zborniku naučnih radova

Rukopis rada kucati na belom papiru formata A4.
Koristiti program Word for Windows, srpsku tastaturu, font Times New Roman veličine 12, justify, sa proredom 1,5.
Pri kucanju ne koristiti boldovanje, grafikone ili tabele iz drugih programa (Excel, Power point i sl.).
Grafikone, tabele ili sheme štampati na kraju rada i memorisati kao poseban fajl. U radu jasno označiti prostor na kome treba da se nalaze. Naslove i zaglavlja tabela, naslove grafikona i slika, kao i abstrakt prevesti na engleski jezik.

Originalni naučni rad – sadrži neobjavljene rezultate naučnih istraživanja, ne treba da bude duži od 8 kucanih strana (zajedno tekst, tabele, grafikoni i dr.) i ima sledeća poglavlja:

  1. Naslov rada – sve velikim slovima
  2. Ime (na) autora – u fusnoti prve strane navesti puno ime i prezime autora, titulu, naziv i adresu institucije u kojoj je autor (i) zaposlen, e-mail prvog autora
  3. Izvod – skraćeni prlkaz rada u ne više od 200 reči u kojem se daju materijal, ciljevi i glavni rezultati istraživanja
  4. Ključne reči – reči ili termini koji odgovaraju sadržaju rada, a važni su za brzu identifikaciju i klasifikaciju rada (po azbučnom redu)
  5. Uvod
  6. Materijal i metod rada
  7. Rezultati istraživanja i diskusija
  8. Zaključak
  9. Literatura – razvrstana po abecednom redu.Literaturni podatak treba da sadrži prezime i prvo slovo imena svih autora, godinu, naziv rada, časopis, broj volumena i stranice
  10. Naslov, summary (izvod preveden na engleski), key words i fusnotu prevedene na engleski štampati na posebnoj strani

Citiranje autora u tekstu je sa godinom publikovanja rada sa tim da se godina stavlja u zagradu ili ako je citiranje autora u zagradi, godina se navodi posle zareza. Citiraju se prezimena do dva autora, a ako ih ima više, navodi se prezime prvog iza kojeg sledi i sar.“
Stručni rad – sadrži neobjavljene rezultate naučnih istraživanja u ograničenom obimu (npr. jednogodišnja ispitivanja) i ne treba da bude duži od 6 strana. Priprema se po uputstvu za originalni naučni rad.
Pregledni rad -sadrži celovitu analizu određene naučne teme na osnovu već publikovanog materijala uz najmanje 10 autocitata. Tekst ne treba da bude duži od 15 strana i treba da sadrži: naslov rada sa autorima, ključne reči, analizu-diskusiju, literaturu i rezime.

Autori u fusnoti prve strane daju predlog kategorije rada.

Radove za objavljivanje u Zborniku radova potrebno je poslati Uređivačkom odboru Savetovanja na e-mail: institut-pkb@hotmail.com.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone:
tel. 011/8871-175, 011/ 8871-550, 062/80-35-366 (Radmila Beskorovajni)
fax 011 8871-125

Krajnji rok za slanje radova je 23.01.2010.godine.

Molimo autore da se opredele za način prezentacije rada i blagovremeno obaveste Uredništvo. Svi radovi prezentovani na XXIV Savetovanju biće štampani u Zborniku naučnih radova.

Uredništvo Zbornika naučnih radova