• Autor
  Članci
 • Član 1.311

  Šta su ključni parametri za izračunavanje režima sterilizacije, konkretno interasuje me vrijeme i tem. za konzervu goveđi gulaš od 5kg.

  Član 728

  45min do temp 120 stepena C,ptne visi od 3bar.

  Član 4.409

  TOPLOTNA OBRADA KONZERVI
  Pripremio: Dragan Vasilev, Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica
  F-VREDNOST – određuje se iz letalnih vrednsti temperatura koje su izmerene u hladnoj
  tački konzervi za vreme toplotne obrade. Dobija se integracijom ili zbrajanjem letalnih
  PREDMET: HIGIJENA I TEHNOLOGIJA MESA
  TOPLOTNA OBRADA KONZERVI
  Pripremio: Dragan Vasilev, Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica
  Strana | 2
  efekata temperatura koje su za vreme toplotne obrade delovale na bakterije ili spore.
  Metode određivanja F-vrednosti su: adiciona, grafička i brza metoda.
  Adiciona metoda – zbrajanje L-vrednosti (letalne vrednosti) temperatura izmerenih u
  hladnoj tački konzerve
  Grafička metoda – izvodi se u nekoliko koraka: 1. konstruiše se kriva koja pokazuje
  temperaturu u autoklavu, 2. konstruiše se kriva koja pokazuje tok temperature u hladnoj
  tački konzerve, 3. konstruiše se letalna kriva, 4. određuje se površina koju ograničava
  letalna kriva, 5. određuje se F-vrednost deljenjem površine ispod letalne krive sa
  površinom jedinice letalnosti (Fo=1), odnosno množenjem površine ispod letalne krive
  letalnom vrednošću jednog kvadratnog centimetra.
  Brza metoda – po metodi Vukovića i Nitscha, zasniva se na Gaussovoj integraciji, a
  rezultat se dobija pomoću računarskog programa (program je dostupan na sajtu katedre
  http://www.vet.bg.ac.rs~namirnice).

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.