Pred čitaocima je knjiga sa najaktuelnijom temom koja se danas može obrađivati.

Autor preko osnova teorijskih postavki, značenju voda za održivi razvoj, razvoj i kvalitet življenja, dao je i procese koji se primenjuju kod odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.

U knjizi su date opšte zakonitosti i prikaz savremenih gotovih uređaja za obradu voda.

Ovo ima poseban značaj kad se zna da se najveći broj zagađivača nalazi izvan područja sa izgradenim sistemima kolektora i velikih prečistača, paje rešenje za prečišćavanje tih voda od velikog značaja za očuvanje životne sredine.

Vrednaje i autorova ideja da direktivu 2000/60/EC Evropskog parlamenta i saveta, kojom se uspostavlja okvir delovanja EZ na polju politike voda, stavi u knjigu, te tako ovaj osnovni pravni instrument postane dostupniji svima koji se bave za-štitom i poboljšanjem ekosistema.

Knjigu mogu preporučiti svima kod kojih je problematika ekologije u osnovi zanimanja kao i stručnjacima koji se bave primenom zaštite voda i prirodne sredine u praksi.

mr sci Nikola J. Počuča dipl. ing.

Sadržaj

Predgovor

1. Uvod

2. Voda
Izvori i upotreba
Upravljanje vodama

3. Tehnološki razvoj i kvalitet voda

4. Voda – element održivog razvoja

5. Kružni proces u prirodi

6. Granične vrednosti koncentracije zagadivača
Migracija zagađivača u vodi
Koncentracija materija u vodi
Koncentracija materija u tlu
Koncentracija materija u atmosferi

7. „Stanja“ metala u prirodnim vodama

8. Ekološko-toksikološko značenje pojedinih formi metala u prirodnim vodama

9. Zagađenje okoline ugljovodonicima

10. Širenje zagađivača (nafte) u tlu

11. Faza vertikalne infiltracije (migracija unutar zone zadržavanja)

12. Migracija zagađujućih materija u podzemnim vodama
Modeli migracije zagađenih voda u sloju
Model klipnog istiskivanja
Model disperzije
Model diflizije (Difiizijski prelaz u slabo propusne naslage)
Gravitaciona deformacija granice razdela

13. Posledice zagadenja ugljovodonicima
Zagadenje i mikroflora
Mikrobiološka razgradnja ugljovodonika
Otpornost (osetljivost) ugljovodonika na miktobiološku razgradnju
Mehanizmi biološke degradacije ugljovodonika
Zagađenje podzemnih voda

14. Samoočiščenje podzemnih voda
Hemijska oksidacija
Biohemijska oksidacija
Procesi apsorpcije
Dvojni sloj
Membranska filtracija

15. Procesi samopročišćenja i spoljašnji uslovi

16. Intenzitet procesa samopročišćenja

17. Model kretanja (migracije) materija u sistemu vazduh (atmosfera) – tlo – voda – sedimenti
Kvalitativni opis modela
Odnos (izmena) sa spoljašnjim podgrafovima
Odlazak (izlazak) iz grafa

18. Fizičko-hemijske osobine i zahtevi o kvalitetu voda

19. Zaštita voda
Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda
Kompaktni uređaji za prečišćavanje otpadnih voda

20. Kontejnerski biološki prečistači sanitarno-fekalnih otpadnih voda

21. Uređaji za tretman otpadnih voda tipa biokontejner sa SBR tehnologijom
Tehnološko – tehnički opis
Uređaji za daljinsku kontrolu i pračenje rada uređaja za prečiščavanje voda
Kontrola i ugradnja

22. Direktive Evropskog parlamenta i Saveta

Literatura
Beleška o autoru

Uvod

Ubrzani i veliki porast stanovništva na Zemlji, a samim tim i njihove potrebe za vodom u životu i za proizvodnju hrane, odlučujući su faktor za univerzalnu brigu za očuvanje voda. Pitka voda je neophodna za ljudski život, zdravlje i ukupnu dobrobit tj. za smanjenje siromaštva i gladi.

Ujedinjenje nacije su razdoblje od 2005. g. do 2015. g. proglasili Međunarodnom decenijom vode. Sve države koje misle i vode brigu o svom stanovništvu, morajuprilagoditi zakonodavstvo smernicama EU u smislu zaštite čovekove okoline a posebno voda.

Zaštita voda ima široku i komplekšnu problematiku, kao i uglavnom interdisciplinarni karakter u postavljanju i rešavanju konkretnih zadataka. Ne može se striktno ostati u granicama jedne naučne discipline, već se zalazi u domen raznih graničnih disciplina odnosno specijalnosti.

Tako se danas skoro sva proučavanja i istraživanja o zagađenosti voda ili analiza zagađenosti kroz multidisciplinarni rad planiraju delatnosti koje se tiču prirodne sredine.

Problem zaštite voda od zagađivača javljaju se kao sastavni deo ukupne problematike zaštite i očuvanja životne sredine. Tako podzemne vode, koje se široko koriste za potrebe vodosnabdevanja imaju povezanost i otvorenost prema atmosferskim i površinskim vodama, sve češće su podvrgnute nepoželjnim uticajima tehnogenih faktora. Opasnosti od zagađenja voda mogu da potiču iz različitih izvora, od otpadnih industrijskih voda, komunalnih voda naselja i gradova pa do raznih otpadnih voda i materija, koje se mogu naći u površin¬skim vodama. U knjizi su date opšte zakonitosti zagađivača, te osvrt na zaštitu voda, a dat je i prikaz gotovih uređaja za obradu otpadnih voda kao i Direktiva 2000/06/EC.

S obzirom na stanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda i stanja zagadenosti voda uopšte, ovo je još jedan pokušaj da šira i stručna javnost shvate svu ozbiljnost problema i neophodnosti zaštite ukupne čovekove okoline, a posebno voda kao najvažnijeg faktora održivog razvoja.

Potrebno je da se uradi sve za poboljšanje kvaliteta voda, odnosno na saniranju postojećeg nepovoljnog stanja. Da bi se to postiglo neophodno je uraditi sledeće:

  • za sva naselja izgraditi postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda
  • za sve izdvojene (samostalne) objekte – hotele, motele, turistička naselja, benzinske stanice, marine, sportske kampove, industrijske objekte i sl. izgraditi postrojenja za prečišćavanje za adekvatan broj ES (ekvivalent stanovnika)
  • industrijske otpadne vode predtretmanom dovesti do nivoa da se mogu upustiti u gradsku kanalizaciju ili prirodni recipijent
  • urediti deponije čvrstog otpada sa izgradnjom postojenja za tretman filtrata (procednih voda)
  • poboljšati, usaglasiti sa EU i striktno sprovoditi regulativu iz ove oblasti.

Knjiga je namenjena svima koji se bave problematikom zaštite voda ili zaštitom životne sredine u širem smislu.

Zahvaljujem se svima koji su pomogli da knjiga izađe pred čitaoce, a posebno recenzentu prof. dr Ivanu Matiću i izdavaču „Građevinska knjiga“, Beograd.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">