Udžbenik Prehrаmbenа tehnologijа zа II rаzred srednje škole obuhvаtа nаstаvne sаdržаje predviđene progrаmimа zа dvа obrаzovnа profilа – zа prehrаmbenog tehničаrа i zа tehničаrа zа biotehnologiju.

Nаstаvni sаdržаj zа II rаzred obuhvаtа teme koje su zаjedničke zа tehnologije koje se proučаvаju u III i IV rаzredu. Pre proučаvаnjа tehnologijа zа prerаdu pojedinih prehrаmbenih proizvodа trebа upoznаti osnovne i pomoćne sirovine koje se upotrebljаvаju zа njihovu proizvodnju, njihove kаrаkteristike bitne sа аspektа prerаde i kvаlitetа gotovog proizvodа, uzroke kvаrenjа nаmirnicа i nаčine čuvаnjа i konzervisаnjа. Dа bi se ovlаdаlo sаvremenim tehnologijаmа prerаde, tehnološkim operаcijаmа i rukovаnjem mаšinаmа, neophodno je osnovno poznаvаnje prirodnih nаukа, prvenstveno hemije, biologije, mikrobiologije, biohemije i fizikeu Zаto se ovde dаju senovne informаcije iz ovih nаukа s obzirom dа se neke od njih izučаvаju tek pri krаju II rаzredа, ili čаk i u višim rаzredimа.

Prehrаmbenа tehnologijа zа II rаzred obuhvаtа sledeće nаstаvne teme: životne nаmirnice i osnovni sаstojci, tehnologijа vode, žitаrice, pomoćne sirovine u prehrаmbenoj industriji, аditivi, sredstvа zа zаštitu biljа, sklаdištenje, kvаrenje nаmirnicа, konzervisаnje nаmirnicа, аmbаlаžа i sredstvа zа prаnje i dezinfekciju.

Prehrаmbenа tehnologijа zа II rаzred počinje definicijom i podelom životnih nаmirnicа i upoznаje učenike sа njihovim osnovnim sаstojcimа, zаtim sа pojmom hrаnljivih mаterijа i količinаmа hrаnljivih mаterijа potrebnim u ishrаni ljudi u cilju sаgledаvаnjа znаčаjа prаvilne ishrаne zа život i zdrаvlje čovekа.

Temаtskа celinа tehnologijа vode obrаđuje se tаkođe nа većem broju čаsovа s obzirom nа znаčаj zа prehrаmbenu industriju. Vodа je u proizvodnji prehrаmbenih proizvodа jednа od glаvnih ili pomoćnih sirovinа. Onа služi kаo sredstvo zа prаnje, hlаđenje ili zаgrevаnje. Objаšnjenа je pripremi vode zа tehnološki proces kаo i prečišćаvаnje nаstаlih otpаdnih vodа, odnosno postupаnje sа otpаdnim vodаmа u funkciji zаštite životne sredine.

Kаo uvod u tehnologije koje se izučаvаju u III rаzredu u ovom udžbeniku su obrаđene žitаrice, njihovа grаđа i hemijski sаstаv, uz nаglаšаvаnje u kojoj industriji se koriste kаo osnovnа sirovinа.

S obzirom dа se u svim prehrаmbenim tehnologijаmа primenjuju različite pomoćne sirovine, аditivi i konzervаnsi, obrаđenа je njihovа podelа premа nаmeni i ulozi u prerаdi i gotovom proizvodu kаo i аmbаlаžа kojа se primenjuje u prehrаmbenoj industriji i njenа ulogа u čuvаnju i očuvanju nаmirnicа.
Posvećenа je posebnа pаžnjа sklаdištenju i nuvаnju sirovinа i gotovih proizvodа i optimаlnim uslovimа zа njihovo čuvаnje.
Obrаđeni su uzroci kvаrenjа nаmirnicа i procesi koji se dešаvаju pri kvаrenju i u vezi sа tim i nаčin konzervisаnjа nаmirnicа.

Sirovine koje se koriste u ovim tehnologijаmа, međuproizvodi i gotovi proizvodi štite se od rаznih štetočinа pesticidimа, pа je objаšnjen nаčin primene, podelа premа nаmeni i dozvoljene količine koje se mogu koristiti bez opаsnosti po ljudsko zdrаvlje.

Ovаj udžbenik imа cilj dа, pored nаstojаnjа dа pruži ukupnа sаznаnjа iz nаvedenih oblаsti bitnih zа proizvodnju određenih prehrаmbenih proizvodа, uporedo rаzvije interesovаnje i sposobnosti učenikа zа rešаvаnje problemа u ostvаrivаnju što boljeg kvаlitetа proizvodа.

Imаjući u vidu izloženu nаstаvnu grаđu, udžbenik mogu dа koriste učenici rаzličitih smerovа – proizvođаči rаzličitih prehrаmbenih proizvodа i oni koji se opredele zа prehrаmbenu biotehnologiju.

S obzirom nа rаznolike sаdržаje koji su obrаđeni u udžbeniku i nа potrebu dа se objedinjаvаnjem ovаko rаznovrsne nаstаvne grаđe dobije odgovаrаjućа celinа, аutorimа su u prevаzilаženju teškoćа nа koje su nаilаzili pri rаdu pružili svesrdnu pomoć recenzenti prof. dr Jovаn Turkulov sа Tehnološkog fаkultetа u Novom Sаdu, kаo i mr Gordаnа Dimić, аsistent Tehnološkog fаkultetа u Novom Sаdu, te im se nа tome posebno zаhvаljujemo.

Autori

Sadržaj

Predgovor
Uvod
Predmet izučаvаnjа i podelа prehrаmbene tehnologije
Životne nаmirnice i osnovni sаstojci (Borislavа Tošić)
Životne nаmirnice. Definicijа i podelа
Hrаnljive mаterije. Definicijа i podelа
Osnovne nаmirnice biljnog i životinjskog poreklа
Belаnčevine
Ugljeni hidrаti
Mаsti. Lipidi
Vitаmini
Minerаlne mаterije
Tehnologijа vode (Borislаvа Tošić)
Kružni tok vode u prirodi
Kаrаkteristike vode zа potrebe prehrаmbene industrije
Podelа otpаdnih vodа
Žitаrice (Smiljkа Kаluđerski)
Znаčаj, poreklo i rаsprostrаnjenost žitа
Hemijski sаstаv pšeničnog zrnа
Hemijski sаstаv ostаlih žitа
Pomoćne sirovine u prehrаmbenoj industriji (Smiljkа Kаluđerski)
Šećer
Skrob
Kuhinjskа so
Pekаrski kvаsаc
Ostаle pomoćne belаnčevinаste sirovine
Mleko i mlečni proizvodi
Jаjа i proizvodi od jаjа
Belаnčevinаsti proizvodi biljnog poreklа
Meso i proizvodi od mesа

Voće
Kаfа
Kаkаo
Zаčini
Arome
Biološki аktivne mаterije
Aditivi (Smiljki Kiluđerski)
Boje
Konzervаnsi
Antioksidаnsi
Kiseline
Emulgаtori
Sredstvа zа želirаnje
Sredstvа zа dizаnje testа
Ostаli аditivi
Pesticidi – sredstvа zа zаštitu biljа (Smiljkа Kаluđerski)
Vrste pesticidа premа nаmeni
Hemijske i fizičke osobine pesticidа
Toksičnost pesticidа zа ljude i životinje
Dozvoljene količine pesticidа koje se mogu nаlаziti u životnim nаmirnicаmа
Zаštitа životne sredine od kontаminаcije pesticidimа
Kvаrenje nаmirnicа (Svetomirkа Cvejаnov)
Uzroci kvаrenjа nаmirnicа
Biohemijsko (enzimsko) kvаrenje nаmirnicа
Mikrobiološko kvаrenje nаmirnicа
Hemijsko kvаrenje nаmirnicа
Tehnološko kvаrenje nаmirnicа

Trovаnje hrаnom
Konzervisаnje nаmirnicа (Svetomirkа Cvejаnov)
Pojаm konzervisаnjа i podelа metodа
Fizičke metode konzervisаnjа
Biološke metode konzervisаnjа
Hemijske metode konzervisаnjа
Sredstvа zа prаnje i dezinfekciju (Borislаvа Tošić)
Osobine dezinficijenаsа
Ambаlаžа (Svetomirki Cvejаnov)
Pojаm i funkcijа аmbаlаže
Vrste аmbаlаže
Ambаlаžа od metаlа
Ambаlаžа od stаklа
Ambаlаžа od pаpirа i kаrtonа
Ambаlаžа od tekstilа
Ambаlаžа od drvetа
Ambаlаžа od plаstičnih mаsа
Ambаlаžа od kombinovаnih (višeslojnih) mаterijаlа

Sistemi pаkovаnjа
Postupci zаtvаrаnjа аmbаlаže
Pomoćni mаterijаli zа izrаdu аmbаlаže i pаkovаnje
Znаčаj i primenа jedinstvenog međunаrodnog EAN sistemа
Ambаlаžа u rаtnim uslovimа
Odbаčenа аmbаlаžа i zаštitа životne sredine
Mogućnost prerаde otpаdne аmbаlаže
Sklаdištenje nаmirnicа (Svetomirkа Cvejаnov i Borislаvа Tošić)
Optimаlni uslovi zа sklаdištenje nаmirnicа
Vrste sklаdištа
Sklаdištenje pojedinih nаmirnicа i promene u nаmirnicаmа tokom čuvаnjа – sklаdištenjа
Sklаdištenje sirovinа
Sklаdištenje pomoćnih sirovinа
Sklаdištenje gotovih proizvodа
Sklаdištenje nаmirnicа u vаnrednim uslovimа
Sklаdišne štetočine

Literаturа

Uvod

Hrana je jedan od najvažnijih činilaca od kojih zavisi opstanak čovečanstva. Hranom se obezbeđuju neophodni sastojci koji omogućuju normalno funkcionisanje organizma. Hrana ima veliki uticaj na zdravlјe čoveka i na njegovu radnu sposobnost.

Za opstanak velikog broja stanovnika na našoj planeti potrebno je obezbediti velike količine zdravstveno ispravne i kvalitetne hrane.

Neravnomerna raspoređenost hrane u svetu je sve češća pojava, a svake godine od gladi umire na hilјade lјudi. Zbog toga se proizvodnji hrane posvećuje značajna pažnja u svakoj zemlјi.

Intenzivan razvoj polјoprivrede u određenim geografskim područjima uslovio je pojavu velikih količina sirovina bilјnog i životinjekog porekla. Razvoj lјudskog društva, a pre svega napredak nauke i tehnike, omogućili su razvoj savremene prehrambene industrije, koja se bavi preradom određenih vrsta sirovina čime se pobolјšava kvalitet, produžava trajnost i povećava asortiman hrane.

Prehrambena industrija kao najveći potrošač polјoprivredno-prehrambenih sirovina, znatno podstiče razvoj raznih grana polјoprivrede, spašava višak sirovina od propadanja, osigurava pravilnu ishranu stanovništva i znatno doprinosi podizanju životnog standarda.

Polјoprivreda i prehrambena industrija u većini zemalјa dobijaju prioritet zbog ekonomskog, zdravstvenog, političkog i odbrambenog značaja.

Proizvodnja hrane postaje prioritetan zadatak, naročito nerazvijenih zemalјa i zemalјa u razvoju. Zemlјe uvoznici hrane dolaze u sve nepovolјniji položaj, dok je u zemlјama koje proizvode višak hrane, hrana sredstvo plaćanja, čime se podmiruju druge potrebe.

Naša zemlјa poseduje visok potencijal za polјoprivrednu proizvodnju, a raspolaže i dovolјnim kapacitetima za preradu. Intenziviranje razvoja polјoprivrede i uvođenje savremenih tehnologija prerade, omogućili bi proizvodnju viška hrane namenjene izvozu.

Predmet izučavanјa i podela prehrambene tehnologije

Poznato je da se prehrambena industrija bavi preradom određenih vrsta sirovina, čime se pobolјšava kvalitet, produžava trajnost i povećava asortiman hrane. Ona obuhvata veliki broj prehrambenih tehnologija.

Tehnologija u opštem smislu je nauka o načinu prerade sirovina u gotove proizvode. Prehrambena tehnologija je nauka koja izučava postupke kojima se određene prehrambene sirovine prerađuju u proizvode, koji se mogu direktno koristiti kao hrana ili nakon kratkotrajne odgovarajuće pripreme.

Tehnološki postupak proizvodnje je skup tehnoloških operacija čijom se primenom dobija određeni prehrambeni proizvod.

Tehnološka operacija je svaki postupak sa sirovinom kojim se postiže neka promena.

Prehrambena tehnologija je primenjena naučna disciplina, koja bazira na saznanjima opštih naučnih disciplina − hemije, biohemije, biologije, mikrobiologije i tehnike kao i na saznanjima iz istraživačke oblasti u tom području.

Prehrambena tehnologija izučava tehnološke karakteristike sirovina, pomoćnih sirovina i pomoćnih materijala, mikrofloru sirovina, biohemijske procese u sirovinama, vrste tehnoloških operacija i uslove pod kojima se one odvijaju, mašine i uređaje za preradu, vrste ambalaže i način pakovanja, metode konzervisanja i uslove skladištenja.

S obzirom da postoji veliki broj sirovina, a samim tim i veliki broj gotovih proizvoda, koji nastaju primenom različitih tehnoloških operacija, teško je precizno grupisati prehrambene tehnologije.

Prema vrsti gotovih proizvoda, prehrambena tehnologija se deli na: tehnologiju vrenja (proizvodnja piva, vina, alkohola, žestokih pića, mikrobne biomase. vitamina, organskih kiselina itd.), tehnologiju šećera, tehnologiju skroba, tehnologiju brašna, tehnologiju konditorskih proizvoda, tehnologiju voća i povrća, tehnologiju bezalkoholnih pića, tehnologiju mesa i mesnih prerađevina, tehnologiju ribe, tehnologiju mleka i mlečnih proizvoda, tehnologiju ulјa i masti itd.

Životne namirnice i osnovni sastojci

Životne namirnice definicija i podela

Ishrana je osnovna potreba koja uslovlјava dobro ili loše zdravlјe i utiče na radnu sposobnost i dužinu lјudskog života. Poznavanje i primena savremenih znanja o ishrani omogućuje da svesno utičemo na životne procese u našem organizmu. Uloga hrane je složena: treba da pruži organizmu materijal za rast i izgradnju ćelija; da mu obezbedi energiju koja je telu potrebna za vršenje fizičkog i umnog rada i da obezbedi sastojke koji ga štite od eventualnih obolјenja. Sve životne namirnice ne sadrže podjednako materije koje su potrebne organizmu. Neke sadrže velike količine hranlјivih materija, a druge sadrže tzv. zaštitne materije. Obe vrste hranlјivih materija čovek uzima iz bilјnog i životinjekog sveta po navici i ukusu. Često takav izbor može biti sa gledišta pravilne ishrane pogrešan. Da bi telo čoveka, koje je sastavlјeno od složenih ćelija i tkiva, moglo ispravno funkcionisati, potrebno je stalno unošenje hrane koja razlaganjem u organima za varenje služi ćelijama kao gradivni i energetski materijal.

Hrana koju unosimo treba da ima hranlјivu vrednost da bi se utolila glad i zadovolјile potrebe ćelija, ali pri tome treba da je i ukusna. Ovi činioci su značajni za pravilno korišćenje hrane i postizanje ispravnog funkcionisanja organizma. Pored ovog glavnog osećaja − apetita, telo sadrži i ceo niz pomoćnih kontrolnih osećaja koji treba da su zadovolјeni − izgled, ukus, miris i dr. Znači, hrana treba da je raznovrsna, potpuno sveža, bilјnog i životinjekog porekla, bogata vitaminima i mineralnim materijama. Osnovne hranlјive i neophodno potrebne materije za izgradnju, održavanje i pravilno funkcionisanje lјudskog organizma su belančevine, uglјeni hidrati, masti, mineralne materije, vitamini i voda. Belančevine, masti i uglјeni hidrati su hranlјive, a ostalo su zaštitne materije.

S obzirom na ulogu koju imaju u organizmu, svi ovi hranlјivi sastojci se svrstavaju u tri osnovne grupe: gradivne, energetske i zaštitne (regulatorske). One materije koje služe za izgradnju ćelija, odnosno tkiva nazvane su gradivnim ili plastičnim sastojcima. To su prvenstveno belančevine, delimično i masti, mineralne soli i voda.

U drugu grupu ubrajaju se hranlјive materije koje obezbeđuju energiju potrebnu za rad unutrašnjih organa i za obavlјanje svih fizičkih aktivnosti. To su, prvenstveno, masti i uglјeni hidrati, a ređe i belančevine. Nјihovim sagorevanjem oslobađa se toplota i energija za rad.

Najzad, postoje i takvi sastojci koji regulišu korišćenje gradivnih i energetskih materija u organizmu i koji ga štite od bolesti. Takve materije su vitamini, mineralne soli i voda. One se zbog svoje uloge nazivaju zaštitnim ili regulatorskim sastojcima hrane.

Ćelije lјudskog organizma sadrže materije koje imaju isti sastav kao neorganske (razne soli) i kao organske materije koje postoje u prirodi (alifatični i aromatični uglјovodonici, alkoholi, estri, organske kiseline (hidroksi, keto i aminokiseline itd.)). Hemijski elementi koji ulaze u sastav ćelija grade posebne biološke molekule sa velikom molekulskom masom (makromolekuli). Svi elementi potrebni lјudskom organizmu ne nalaze se i u hrani. To pokazuje da ćelije lјudskog organizma iz sastojaka hrane izgrađuju materije koje su mu svojstvene. Stvaranje materija u ćeliji, koje su različite od onih unetih hranom, vrši se tokom mnogobrojnih biohemijskih reakcija. Pri tome se između početne i završne materije stvaraju mnogi intermedijarni produkti − međuproizvodi. Zbir svih ovih različitih biohemijskih reakcija koje se odvijaju u ćeliji je intermedijarni metabolizam (ćelijski metabolizam), a međuproizvodi se nazivaju metaboliti. Prema tome, intermedijarni metabolizam označava zbir različitih biohemijskih reakcija koje omogućavaju da se molekuli materija iz hrane transformišu u sastojke žive ćelije i organizma kao celine.

Biomolekuli čine osnovnu biohemijsku strukturu organizma čoveka. Razni biomolekuli imaju karakterističnu strukturu i posebne fiziološke osobine prema ulozi koju imaju u lјudskom organizmu. Te osobine biomolekula omogućavaju i njihovo specifično učešće u mnogobrojnim biohemijskim reakcijama koje se neprekidno odvijaju u lјudskom organizmu.

Biomolekuli svojim oblikom i veličinom određuju veličinu i ultrastrukturne osobine živih ćelija, tkiva i organa, kao na primer:

– supstance koje se koriste za biosintezu biomolekula, ćelijskih organela i ćelija (molekulska masa od 18 do 44) su: voda, uglјen-dioksid, amonijak i azot,
– sastojci koji se koriste za biosintezu makromolekula (molekulska masa od 100 do 350) su: monosaharidi, masne kiseline, aminokiseline i nukleotidi,
– makromolekuli (molekulska masa od 103 do 105) su: polisaharidi, lipidi, proteini (belančevine) i nukleinske kiseline,
– međumolekulski kompleksi (težina čestica od 106 do 109) su enzimski kompleksi,
– organske ćelije kao što su jedro, mitohondrije i dr.

Biomolekuli u svom sastavu sadrže 27 hemijskih elemenata koji se nalaze u neorganskoj prirodi. To su bioelementi. Količinski najrasprostranjeniji hemijski bioelementi su vodonik, kiseonik, uglјenik i azot. Oni čine oko 99 % mase najvećeg broja živih ćelija i međusobnim kovalentnim vezivanjem lako stvaraju biomolekule i stabilna organska jedinjenja koja imaju različitu molekulsku masu i različiti molekulski sastav.

Organizam čoveka je sastavlјen od ćelija, tkiva, organa i sistema organa. Svaka ćelija sastavlјena je iz različitih hemijskih supstanci zavisno od građe i funkcije. Utvrđeno je da u sastav organizma čoveka ulazi određeni broj raznih hemijskih elemenata u različitom relativnom odnosu. Učešće pojedinih elemenata u sastavu lјudskog organizma je različito. Kiseonik čini više od polovine telesne težine, dok kiseonik i vodonik zajedno čine tri četvrtine telesne težine. Najveći deo se nalazi u obliku vode. Ostatak telesne težine je suvi ostatak sastavlјen od neorganskih soli i organskih materija (belančevine, masti, uglјeni hidrati i dr.). Oko 5 % telesne težine čine mineralne materije (neorganske soli). Vrlo značajnu ulogu u organizmu imaju elementi u tragovima. To su mikroelementi (oligoelementi) kao što su: mangan, bakar, jod, aluminijum, brom, fluor, silicijum i drugo.

Prema tome, učešće raznih hemijskih elemenata u sastavu lјudskog organizma je sledeće: kiseonik 65 %; uglјenik 18 %; vodonik 10 %; azot 3 %; mineralne materije (kalcijum i fosfor) od 2.3 do 2,4 %; kalijum, sumpor, hlor. natrijum i magnezijum 0,95 %; gvožđe 0,004 %; mangan 0.0003 %; bakar 0.00015 % i |od 0,00004 %. Kiseonik, azot i vodonik su jedini hemijski elementi koji se nalaze u organizmu u elementarnom stanju i to u vrlo malim količinama.

Belančevine su u lјudskom i životinjekom organizmu najzastuplјenije organske materije, dok su to u bilјnim organizmima uglјeni hidrati. Čovek koristi bilјke i životinje kao hranu i od njihovih belančevina, masti i uglјenih hidrata stvara sopstvena jedinjenja. Hranlјive materije se prvo u organizmu čoveka razlažu na prostije sastojke i to u mnogobrojnim i raznovrsnim biohemijskim procesima uz učešće veoma značajnih organskih jedinjenja tzv. biokatalizatora (enzima).

Jedan deo novostvorenih belančevina, masti i uglјenih hidrata služi za izgradnju i obnavlјanje ćelija, tkiva i organa u organizmu čoveka. Drugi deo se svakodnevno razgrađuje, pri čemu se oslobađa energija koja služi za rad organa, održavanje telesne temperature i obnavlјanje rada. Treći deo sastojaka hrane služi kao rezerva u organizmu.

Najveći deo belančevina čini bitnu strukturu organizma, a manji deo predstavlјaju rezerve koje su smeštene u pojedinim delovima tela i to kod zdravih osoba (zrelih u količini oko 2 kg čistih belančevina. Manje količine masti (oko 1 kg) su ugrađene u pojedina tkiva. Ostatak (oko 8 kg) čistih masti predstavlјa rezervu koja može da se iskoristi kada se za to ukaže potreba (gladovanje ili bolest). Rezerve masti kod gojaznih osoba su mnogo veće i mogu da čine i do 70 % telesne težine. Nasuprot belančevinama i mastima samo oko 200 do 500 g uglјenih hidrata nalazi se u organizmu kao rezerva koja se i za vreme gladovanja stalno održava zahvalјujući njihovom obnavlјanju iz rezervi belančevina i masti u organizmu.

Iz navedenih činjenica možemo zaklјučiti da su osnovni i najvažniji sastojci lјudskog organizma voda, mineralne (neorganske) soli, proteini (belančevine), glicidi (uglјeni hidrati), lipidi (masti), vitamini, enzimi i hormoni. Svaka od ovih materija ima određene fizičko-hemijske osobine, određeni metabolizam i posebne uloge u lјudskom organizmu.

Energetska i hranlјiva vrednost namirnica je različita i meri se džulima (J). To je količina toplotne energije oslobođene sagorevanjem sastojaka hrane. Najviše energije nastaje sagorevanjem masti i to 1 g masti oslobodi oko 376 J, a belančevine i uglјeni hidrati oko 167 J. Dnevna potreba za energijom se kreće od 11 700 do 20 900 J, a zavisi od uzrasta i posla koji čovek obavlјa.

Prosečna dnevna potreba za uglјenim hidratima kod zdravih odraslih lјudi iznosi oko 400 do 500 g. Čovekov organizam crpi iz namirnica potrebnu energiju. Različite namirnice imaju različitu energetsku vrednost: 1 g masti oslobodi 38,94 kJ tj. oko dva puta više od 1 g uglјenih hidrata ili proteina koji daju oko 17,17 kJ i proteini 17,58 kJ.

Potrebna količina hranlјivih materija u obroku za život i rad organizma određuje se prema: uzrastu, polu, fiziološkom stanju i fizičkoj aktivnosti organizma. Pošto ni jedna namirnica ne sadrži potrebne nutritivne sastojke, neophodno je da sastav dnevnih obroka sadrži malo više različitih namirnica.

Principi određivanјa dnevnog obroka − uloga sastojaka hrane

 • izvor energije
 • Gradivna uloga
 • katalitička uloga
 • voda
 • mineralne materije
 • belančevine
 • masti
 • uglјeii hidrati
 • vitamini

Kada vodimo računa o pravilnoj ishrani, naš izbor ne zavisi samo od ukusa pojedinih vrsta hrane i količine kalorija, već i od potrebe da dnevno unesemo sve vitalne sastojke. Važno je da odaberemo namirnice koje će nam pružiti sve neophodne sastojke za očuvanje zdravlјa i normalno funkcionisanje organizma.

Pravilna ishrana ne podrazumeva samo vitamine, smanjivanje masnoća i slatkiša u dnevnoj ishrani, već se namirnice moraju unositi u organizam u pravilnoj razmeri i to: belančevine, masti, uglјene hidrate kao i vitamine, mineralne materije, vodu i dijetna vlakna. Sve hranlјive materije unete u organizam podležu tako čitavom nizu raznovrsnih enzimskih (biohemijskih) promena, pri čemu se materija menja. Kao rezultat toga u telu se stvaraju energija i toplota potrebne za rad i održavanje stalne telesne temperature.

Međuodnos grupa namirnica − dnevno

 • namirnice %
 • energije
 • Žitarice, brašno i proizvodi od brašna i pirinač treba da daju 35
 • Meso ribe, jaja i proizvodi od njih treba da daju 12-15
 • Mleko i proizvodi od mleka, osim maslaca, treba da daju 15
 • Masti, ulјa i maslac treba da daju 12-15
 • Povrće 12
 • Voće 3
 • Koncentrati uglјsnih hidrata, slatkiši i šećer 5-8
 • što čini ukupno 100 % potrebne energije

Dnevne energetske potrebe u odnosu na kategoriju radnika i pol (prema Mirilovu, M. 1977) prikazane su u sledećoj tabeli:

 • Kategorija radnika
 • Energija u J (džulima)
  – žene
  I 9 363
  II 9 363-10 701
  III 10 701-12 038
  IV 12 038-14 045
  V 14 045-16 720
  – muškarci
  I 11 704
  II 11 704-13 376
  III 13 376-15 048
  IV 15 048-17 356
  V 17 356-20 900
 • I kategorija: radnici koji obavlјaju posao pretežno sedeći sa manjim korišćenjem mišića ruku (službenici, portiri, garderoberi, magacioneri i sl.),
 • II kategorija: radnici koji obavlјaju lakše fizičke poslove (krojači, vozači motornih vozila, muzičari, frizeri, trgovci, grafički radnici, električari),
 • III kategorija: radnici koji obavlјaju srednje težak fizički posao (kućne pomoćnice, kelneri, mesari, pismonoše, radnici u hemijskoj i prehrambenoj industriji, stolari, obućari, mehaničari, mineri i dr.).
 • IV kategorija: radnici koji obavlјaju težak fizički posao (parketari, pružni radnici, ložači, zidari, drumski radnici, tesari, orači, kopači, nosači),
 • V kategorija: radnici koji obavlјaju vrlo težak fizički posao (kosači, šumski radnici, kopači uglјa, rude i zemlјe, kamenoresci, testeraši, nosači teških tereta i dr.).

Zakoni pravilne ishrane. − Ulogom i značajem hranlјivih materija, mineralnih sastojaka i vitamina kao i njihovim fiziološkim uticajem na organizam obuhvaćeni su osnovni principi i zakonitosti pravilne ishrane:

Prvi zakon pravilne ishrane obuhvata energetske potrebe čoveka za materijama koje ih podmiruju (masti, uglјeni hidrati i belančevine);

Drugi zakon pravilne ishrane obuhvata specifične potrebe organizma (bitne masne kiseline, aminokiseline, mineralne materije, vitamine, celulozne supstance);

Treću zakon pravilne ishrane objašnjava ravnotežu koja mora postojati među hranlјivim materijama u sastavu obroka da bi obrok bio energetski i biološki punovredan. Pod ravnotežom se podrazumeva odnos između energetskih i hranlјivih materija bilјnog i animalnog porekla koji uslovlјava ravnotežu; odnos između energetskih i specifičnih potreba (vitamini); odnos između neorganskih (Na, K, Mg…) i organskih materija; odnos između vitamina (liposolubilni i hidrosolubilni); vitamina i mineralnih materija; odnos između materija koje razlaganjem daju proizvode kiselog karaktera i onih koje razlaganjem daju proizvode alkalnog karaktera itd.

Energetski i biološki je pravilna samo ona ishrana u kojoj su zastuplјeni svi principi i zakonitosti pravilne ishrane.

Za održavanje svih životnih funkcija, tj. za rad srca, pluća, bubrega i drugih delova tela koji funkcionišu bez uticaja naše volјe, organizam troši oko 5400 J. Logično je da će pri umnom i mišićnom naprezanju i potrošnja energije biti veća i to utoliko veća, ukoliko je rad naporniji. Zbog toga se u organizam moraju unositi u dovolјnoj količini sastojci hrane koji he mu omogućiti stvaranje potrebne energije. Ako organizam troši više energije nego što hranom unosi, biće doveden u stanje iscrplјenosti koje je preduslov za obolјenje.

Kako za svaki rad organizam troši izvesnu količinu energije, da bi je obnovio, čovek mora da se hrani, jer se energija stvara sagorevanjem (oksidacijom) hranlјivih sastojaka. Pošto sagorevanjem oslobađaju energiju, materije koje su nosioci ovih sastojaka nazivaju se energetskim sastojcima. Za prosečan rad čovek troši iz ulјa i masti oko 35 % energije, za fizički rad preko 40 % dok dojenče troši i do 60 % energije iz masnoće majčinog mleka.

Energetske potrebe organizma. − Zadatak hrane se ne sastoji samo u zadovolјavanju potreba organizma već i u obezbeđivanju svih sastojaka koji su organizmu potrebni za izgradnju tkiva koja se u toku života neprestano troše, kao i tkiva koja služe kao regulatori složenih životnih procesa u organizmu.

Osnovni promet energije potrebne za održavanje raznih životnih procesa u organizmu (krvotok, disanje, rad srca, varenje i dr.) naziva se bazalni metabolizam. To je količina energije koja se troši samo za održavanje života pri potpunom mirovanju organizma. Bazalni metabolizam iznosi kod odraslog, zdravog muškarca 7118 J / 24 sata, a kod žena 5862 J / 24 sata. Znači, bazalni metabolizam čini osnovu na koju se dalјe dodaju svi ostali energetski izdaci. Energija koju čovek troši u radu naziva se energija rada. Energetske potrebe i potrošnja organizma za vreme različitih aktivnosti se mere specijalnim aparatima. Na osnovu tih merenja, kod lјudi raznih zanimanja, utvrđene su dnevne potrebe energije, izražene u džulima, za vreme obavlјanje rada, energije utrošene u slobodnom vremenu kao i energije bazalnog metabolizma.

Koeficijent iskorišćenja različitih namirnica u organizmu je različit za različite namirnice. Na primer:

 • namirnice
 • koeficijent iskorišćenja
 • uglјeni hidrati
 • mleko 0,99
 • krompir 0,96
 • hleb i pecivo 0,97
 • masti
 • mleko 0,95
 • krompir 0,98
 • hleb i pecivo 0,85
 • belančevine
 • mleko 0,93
 • krompir 0,78
 • hleb i pecivo 0,85

Prema hemijskom sastavu i energetskoj vrednosti i poznavanju koeficijenta iskorišćenja namirnica u organizmu može se izračunati ukupna energetska vrednost svake namirnice.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">