Reklama

Ova zbirka zadataka namenjena je studentima Tehnološkog Fakulteta u Novom Sadu. Sadržaj i redosled izloženog gradiva dat je prema nastavnom programu Opšte i neorganske hemije i Analitičke hemije za studente ovog fakulteta. Ovaj pomoćni udžbenik može korisno da posluži i svim onim studentima koji slušaju Opštu i Analitičku hemiju i na drugim fakultetima na kojima se ovi predmeti izučavaju kao predmeti studija ili kao pomoćni predmeti. U tekstu su primenjene jedinice Međunarodnog sistema mera i jedinica, SI, kao i odgovarajuća nomenklatura hemijskih jedinjenja po IUPAC-u.

Mr Slobodan Lomić, mr Svetlana Radosavljević

Sadržaj

OPŠTI DEO

1 . OSNOVNI HEMIJSKI ZAKONI
1.1. Zakon o održanju mase
1.2. Zakon stalnih masenih odnosa
1.3. Zakon umnoženih masenih odnosa
1.4. Zakon o zapreminskim odnosima
1.5. Zakon ekvivalenata. Hemijski ekvivalent
1.6. Avogadrov zakon
1.6.1. Pojam mola
Zadaci za vežbanje

2. GASNI ZAKONI
2.1. Boyle-Mariotte-ov zakon
2.2. Charles – Gay – Lussac-ov zakon
2.3. Zakon parcijalnih pritisaka
2.4. Avogadrov zakon
2.5. Jednačina stanja idealnog gasa
Zadaci za vežbanje

3. RELATIVNA ATOMSKA I MOLEKULSKA MASA
3.1. Relativna atomska masa
3.2. Relativna molekulska masa
3.3. Hemijski ekvivalent
3.4. Izračunavanje ekvivalentnih masa
Izračunavanje atomskih masa
Izračunavanje molekulskih masa
Zadaci za vežbanje

4. HEMIJSKE FORMULE I JEDNAČINE
4.1. Hemijske formule
4.1.1. Određivanje najjednostavnijih formula
4.1.2. Određivanje stvarnih formula
4.1.3. Izračunavanje na osnovu formula
4.2. Hemijske jednačine
4.2.1. Izračunavanje na osnovu hemijskih jednačina
Zadaci za vežbanje

5. REDOKS REAKCIJE
5.1. Sastavljanje jednačina redoks reakcija
5.1.1. Sastavljanje jednačina metodom elektronskog bilansa
5.1.2. Sastavljanje jednačina metodom polureakcija
Zadaci za vežbanje

6. RASTVORI
6.1. Kvantitativno izražavanje sastava rastvora
6.2. Reakcije u rastvorima. Hemijski ekvivalent
Zadaci za vežbanje

7. OSOBINE RAZBLAŽENIH RASTVORA
7.1. Difuzija i osmoza u rastvorima neelektrolita
7.2. Promena temperature mržnjenja i temperature ključanja u rastvorima neelektrolita
7.3. Osobine razblaženih rastvora
Zadaci za vežbanje

8. HEMIJSKA RAVNOTEŽA
8.1. ZAKOM O DEJSTVU MASA, KONSTANTA RAVNOTEŽE
Zadaci za vežbanje
8.2. RAVNOTEŽA U HOMOGENIM SISTEMIMA
8.2.1. Ravnoteža u rastvorima kiselina i baza. Elektrolitička disocijacija
8.2.2. Jonski proizvod vode. pH vrednost
8.2.3. Ravnoteža u rastvorima slabih polibaznih kiselina
8.2.4. Ravnoteža u rastvorima jakih elektrolita. Aktivitet jona
Zadaci za vežbanje
8.2.5. Uticaj zajedničkog jona na ravnotežu u rastvorima elektrolita. Puferski rastvori
Zadaci za vežbanje
3.2.6. Ravnoteža u rastvorima kompleksnih soli
Zadaci za vežbanje
8.3. RAVNOTEŽA U HETEROGENIM SISTEMIMA
8.3. Proizvod rastvorljivosti
8.3.2. Uticaj zajedničkog jona na rastvorljivost teško – rastvornog jedinjenja
8.3.3. Uticaj elektrolita na rastvorljivost teško rastvornog jedinjenja. Soni efekat
8.3.4. Frakciono taloženje
3.3.5. Uticaj pH vrednosti na rastvorljivost teško rastvornog jedinjenja
8.3.6. Uticaj pH vrednosti na taloženje teško rastvornih sulfida
8.3.7. Uticaj obrazovanja kompleksnog jona na rastvorljivost, teško rastvornog jedinjenja
Zadaci za vežbanje
8.4. HIDROLIZA
8.4.1. Hidroliza soli slabih kiselina i jakih baza
8.4.2. Hidroliza soli slabih baza i jakih kiselina
8.4.3. Hidroliza soli slabih kiselina i slabih baza
8.4.4. Hidroliza soli višebaznih kiselina
8.4.5. Hidroliza kiselih soli
Zadaci za vežbanje

KVANTITATIVNA HEMIJSKA ANALIZA

9. GRAVIMETRIJSKA ANALIZA
9.1. Gravimetrijski faktor
9.2. Izračunavanje ekvivalentne količine reagensa potrebnog za reakciju
9.3. Izračunavanje viška reagensa potrebnog za potpuno taloženje
9.4. Indirektna gravimetrijska analiza
Zadaci za vežbanje

10. VOLUMETRIJSKA ANALIZA
10.1. METODE NEUTRALIZACIJE
10.1.1. Analiza smeše
Analiza smeše hidroksida i karbonata
Analiza smeše karbonata i bikarbonata
Analiza smeše fosfata
10.1.2. Promena koncentracije vodoničnih jona u toku neutralizacione titracije
Zadaci za vežbanje
10.2. TALOŽNE MET0DE
Zadaci za vežbanje
10.3. KOMPLEKSOMETRIJSKE METODE
Zadaci za vežbanje
10.4. OKSIDO-REDUKCIONE METODE
10.4.1. Permanganometrija
10.4.2. Hromatometrija
10.4.3. Jodometrija
10.4.4. Jodatometrija
10.4.5. Bromatometrija

Zadaci za vežbanje
REŠENJA ZADATAKA

TABLICE
I. ATOMSKE I MOLEKULSKE MASE
II. KONSTANTE DISOCIJACIJE
III. PROIZVODI RASTVORLJIVOSTI
IV. STANDARDNI REDOKS POTENCIJALI POLUREAKCIJA
V. KOEFICIJENTI AKTIVITETA JONA
VI. NEKI KISELO-BAZNI INDIKATORI

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">