Reklama

U ovom izdanju učinjene su znatnije izmene i dopune u odnosu na prethodno. Pored toga što su prvi i drugi deo knjige obuhvaćeni sada jednom knjigom, ali sa nešto izmenjenim redosledom odeljaka i rasporedom gradiva, u ovom izdanju su neki odeljci znatno prošireni, prvenstveno savremenim naučnim tekovinama. Tako su u odeljku „Radno telo (sistem)“ i „Energija radnog tela (sistema)“ dati osnovni pojmovi o plazmi i njenoj unutrašnjoj energiji, dok su u odeljku „Drugi princip termodinamike“ unesena dva nova poglavlja — „Termodinamička temperatura“ i „Negativne apsolutne temperature“. U odeljku „Termodinamički procesi u termičkim mašinama“ prošireno je poglavlje „Procesi u parnim postrojenjima“ nešto detaljnijim razmatranjem kombinovanog dobivanja snage i toplote, dok su u njemu obrađena i sasvim nova poglavlja „Radna sposobnost (eksergija) i stepen povratnosti“ i „Procesi u nuklearnim postrojenjima za dobivanje snage“. U odeljku „Termodinamičke metode“ obrađena su kao potpuno nova poglavlja „Statističke metode“ i „Termodinamika neravnotežnih stanja“, što je potrebno za treći stepen nastave.
Iako smo imali nameru da u ovom izdanju tehnički sistem jedinica zamenimo internacionalnim (Džordžijevim) sistemom, u tome nismo uspeli, jer su potrebe nastave zahtevale da se rukopis u što kraćem roku preda izdavaču. Ovaj nedostatak će biti otklonjen u narednom izdanju.

3. juna 1962. godine. Dr inž. Dragomir Lj. Malić

Sadržaj

Uvod
Radno telo (sistem)
Idealan gas. Plazma
Termičke (osnovne) veličine stanja radnog tela
Jednačina stanja idealnog gasa
Avogadrov zakon. Univerzalna gasna konstanta
Smeša idealnih gasova. Daltonov zakon. Gasna konstanta smeše
Izračunavanje parcijalnih pritisaka gasova u smeši
Prelaz od relativnog težinskog na relativni zapreminski sastav i obratno

Primeri
Energija radnog tela (sistema)
Unutrašnja energija i količina toplote
Specifična toplota. Mayerova jednačina
Kinetičko-molekularna teorija specifične toplote
Kvantna teorija specifične toplote
Unutrašnja energija plazme
Zavisnost specifične toplote idealnog gasa od temperature
Specifična toplota gasne smeše

Primeri
Prvi princip termodinamike
Promena stanja radnog tela (sistema). Pojam ravnotežnog i neravnotežnog stanja
Radni p, ν dijagram. Povratni i nepovratni procesi. Rad
Definicija i matematički izraz prvog principa termodinamike
Promena stanja idealnog gasa. Jednačina opšte (politropske) promene stanja
Neki posebni slučajevi promene stanja idealnog gasa
Količina toplote pri promeni stanja idealnog gasa
Rad pri promeni stanja idealnog gasa
Međusobni odnos Q i W i promena temperature idealnog gasa
Prave povratne (reverzibilne) promene stanja idealnog gasa
Izobarska promena stanja i pojam entalpije
Proces prigušivanja i entalpija
Prvi princip termodinamike i „perpetuum mobile prve vrste“

Primeri
Drugi princip termodinamike
Uvod i definicije. „Perpetuum mobile druge vrste“
Kružni procesi (ciklusi). Termodinamički stepen iskorišćenja
Povratni Carnotov proces
Termodinamička temperatura
Negativne apsolutne temperature
Kružni procesi i veličine stanja, odnosno veličine procesa
Entropija i matematički izraz drugog principa termodinamike
Toplotni T,s dijagram i promene stanja u njemu
Carnotov ciklus u T, s dijagramu
Clausiusov integral i promena entropije nepovratnih procesa
Entropija izolovanog sistema. Nepovratnost i entropija
Nepovratnost i „degradacija“ energije u našim uslovima
Entropija i verovatnoća stanja. Statistička interpretacija entropije

Primeri
Maksimalan rad i Nernstova teorema
Maksimalan rad za kružne i otvorene (monotermne) procese
Maksimalan rad za neke prave povratne procese
Maksimalan rad hemijskih procesa
Toplotni efekat hemijske reakcije
Gibbs-Helmholtzova jednačina
Mera hemijskog afiniteta. Nernstova teorema
Planckova formulacija Nernstove teoreme. Treći princip termodinamike

Primeri
Stvarni gasovi i pare
Upoređivanje sa idealnim gasom. Kondenzacija i isparavanje
Van der Waalsova jednačina stanja
Izoterma van der Waalsovog gasa i Maxwellovo pravilo
Izračunavanje konstanata (a, b i R) u van der Waalsovoj jednačini
Zakon korespodentnih stanja. Inverzija Joule-Thomsonovog efekta
Dalja istraživanja jednačine stanja stvarnih gasova
Topljenje, očvršćavanje i sublimacija. Latentna (skrivena) toplota
Vodena para. Veličine stanja vodene pare

Toplotni T,s dijagram za vodenu paru
Promene stanja vodene pare
Clapeyron-Clausiusova jednačina
Carnotov ciklus za vodenu paru
Rankine-Clausiusov ciklus
Vlažan vazduh
Primeri
Isticanje gasova i para
Kinetička energija (rad) pri isticanju. Brzina isticanja
Protok gasa (pare)
Nadzvučno isticanje. De Lavalov mlaznik
Uticaj trenja na isticanje

Primeri
Sagorevanje
Toplotni efekat procesa sagorevanja. Toplotna moć goriva
Izračunavanje približne vrednosti toplotne moći i količine vazduha
Sastav i količina produkata sagorevanja
Odnos O2 i N2 i višak vazduha
Temperatura sagorevanja. Dijagram I,f
Primeri
Prostiranje toplote
Uvod. Načini prostiranja toplote
Prostiranje toplote provođenjem
Konvektivno prostiranje toplote. Prelaženje toplote
Prolaženje toplote
Zavisnosti i metode određivanja koeficijenata
Zračenje toplote
Primeri
Razmenjivači toplote
Uvod. Vrste razmenjivača toplote
Rekuperativni razmenjivači toplote
Stepen iskorišćenja razmenjivača toplote
Primeri
Termodinamički procesi u termičkim mašinama

Uvod
Procesi u klipnim motorima unutrašnjeg sagorevanja
Procesi u gasnim turbinama
Procesi u kompresoru
Procesi u parnim postrojenjima
Radna sposobnost i stepen povratnosti
Procesi u uređajima sa mešanjem radnih fluida
Procesi u rashladnim mašinama i u termo-pumpi
Procesi u nuklearnim postrojenjima za dobivanje snage
Primeri
Termodinamičke metode
Principijelnost i opravdanost klasične termodinamičke metode
Primena klasične termodinamičke metode
Statističke metode
Termodinamika neravnotežnih stanja
Prilog — Tablice za vodenu paru
Bibliografija
Registar

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">