Reklama

U okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u 2011. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje

JAVNI POZIV

zadodelu bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

* Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevimameđunarodnih standarda kvaliteta(standardizacija, sertifikacija, resertifikacija, znak kvaliteta);
* Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, proizvoda i usluga (testiranje novih proizvoda, novi dizajn proizvoda i ambalaže, izrada i implementacija specijalizovanog softvera, elektronska prezentacija i sl.);
* Edukacija menaxmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:

* Da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovana na teritoriji Republike Srbije;
* Da uspešno posluju prethodne dve godine i vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
* Da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
* Da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 dinara. Agencija će na osnovu ugovora sa preduzećem/radnjom refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a. Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 60.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 28. mart 2011. godine.

Uputstvo, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u agencijama i centrima.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvojna telefone: 019/445-311;019/445-364; 011/2060-810;011/2060 828;011/2060-829ili 011/2060-844.

Prijave se podnose lično Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj ili najbližoj regionalnoj agenciji/centru:

* Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Trg oslobođenja bb, Zaječar, 019/445-311 ili Trg Nikole Pašića 5/IV, Beograd, 011/2060-829
* Regionalni centar za razvoj MSPP d.o.o. Subotica, Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica, 024/554-107
* Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „Banat“ d.o.o. Zrenjanin, Čarnojevićeva 1, Zrenjanin, 023/510-567
* Regionalna razvojna agencija Bačka, Modene 5, Novi Sad, 021/450 893
* Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća „ALMA MONS“ d.o.o. Novi Sad, Trg Mladenaca 5/2, Novi Sad, 021/427 822; 021/427 574
* Regionalni centar za razvoj MSPP d.o.o. Beograd, Topličin venac 11/2, Beograd, 011/2186-730
* Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ d.o.o. Požarevac, Stari korzo 30/3, Požarevac, 012/510-824; 511-823
* Regionalni centar za razvoj MSPP d.o.o. Šabac, Vlade Jovanovića 2/2, Šabac, 015/353-955
* Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja d.o.o. Kragujevac, Kralja Petra I broj 22, Kragujevac, 034/302-701; 302-702; 300-575
* Regionalni centar za razvoj MSPP d.o.o. za informacione, edukativne i konsalting usluge Kruševac, Dragomira Gajića 1, Kruševac, 037/3543-018; 3508-160
* Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga d.o.o. Kraljevo, Cara Dušana 49, Kraljevo, 036/397-777
* Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“ d.o.o. Užice, Petra Ćelovića bb, Užice, 031/523-065; 510-098
* Agencija za regionalni razvoj Sanxaka „SEDA“ d.o.o. Novi Pazar, 7. jula bb, Novi Pazar, 020/332-700
* Regionalni centar za održivi razvoj i razvoj preduzetništva „Timok“ d.o.o. Zaječar, Nikole Pašića 37/1, Zaječar, 019/426-516
* Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“ d.o.o. Zaječar, Trg Oslobođenja 1, Zaječar, 019/426-376; 426-377
* Oblasna razvojana asocijacija „JUG“ d.o.o. Niš, Obrenovićeva 17/1, Niš, 018/515-447; 522-659
* Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o. Leskovac, Vlajkova 199, Leskovac, 016/233-440
* Regionalna agencija ze ekonomski razvoj i preduzetništvo Pčinjskog okruga „VEEDA“ d.o.o. Vranje, 22. decembra bb, Vranje, 017/412-207

Program podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika za 2011. godinu

Ovaj program realizuje Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Agencija) u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama/centrima za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Ciljevi programa

Osnovni cilj programa je jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, kroz usklađivanje njihovog poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda kvaliteta, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Svrha programa je pružanje podrške uspešnim malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u poboljšanju pozicije na domaćem i stranom tržištu. U skladu sa tim Agencija će podržati projekte malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, kroz učešće u finansiranju troškova konsultantskih usluga iz oblasti:

I
Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda kvaliteta (standardizacija, sertifikacija, resertifikacija, znak kvaliteta);

II
Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, proizvoda i usluga (testiranje novih proizvoda, novi dizajn proizvoda i ambalaže, izrada i implementacija specijalizovanog softvera, elektronska prezentacija i sl.);

III
Edukacija menaxmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

Zainteresovani poslovni subjekti mogu da konkurišu samo za jednu od ponuđenih oblasti.
Za odabranu aktivnost, preduzeće/radnja angažuje stručnog konsultanta koji je zadužen za uspešno sprovođenje predloženog projekta. Konsultanti ne mogu biti fizička lica, već samo pravna lica i registrovani preduzetnici (radnja, agencija…).

Pravni okvir

Međusobna prava i obaveze u vezi sa refundacijom odobrenih sredstava utvrđuju se Ugovorom koji zaključuju Agencija i korisnik sredstava i Ugovorom koji zaključuju korisnik sredstava i pružalac usluga (konsultant).

Finansijski okvir

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 60.000.000,00 dinara.

Minimalna suma dostupna preduzećima/radnjama je 50.000,00 dinara, a maksimalna 500.000,00 dinara.

Agencija će na osnovu ugovora sa preduzećem/radnjom refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a. Sredstva će biti refundirana preduzeću/radnji nakon završetka projekta i dostavljanja dokaza o završenim aktivnostima.

Vremenski okvir

Javni poziv će biti raspisan 28. februara 2011. godine i trajaće do 28. marta 2011. godine.

Programom se finansiraju aktivnosti koje su započete u 2011. godini.

Krajnji rok za završetak aktivnosti odobrenih projekata za oblasti pod rednim brojem II i III i je 1. septembar 2011. godine, a za završetak aktivnosti pod rednim brojem I je 28. februar 2012. godine.

Ciljna grupa

Ciljna grupa su mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Uslovi za učešće u programu

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:
· Da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovana na teritoriji Republike Srbije;
· Da uspešno posluju prethodne dve godine i vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
· Da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
· Da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija.

Sredstva se ne mogu koristiti za programe koji se realizuju u:
· vojnoj i duvanskoj industriji;
· trgovini;
· primarnoj poljoprivredi;
· finansijskom sektoru;
· organizaciji igara na sreću i lutrija.

Neophodna dokumentacija:

1. Popunjena i overena prijava (Obrazac 1);
2. Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze, do datuma objavljivanja javnog poziva (original ili overena kopija od strane nadležnog organa);
3. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2010. godinu
4. Ponuda pružaoca usluga (konsultanta) overena i potpisana od strane ponuđača, koja sadrži jasno definisan obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga, sa referencama i biografijom angažovanih konsultanata;
5. Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade (obrazac PP OD) ili Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade (obrazas PO OPJ) za mesec oktobar, novembar i decembar 2010. godine (original ili overena kopija od strane nadležnog organa);
6. Potpisana i overena pismena izjava podnosioca zahteva o prihvatanju uslova za dodelu sredstava.

Procedura sprovođenja Programa

Nacionalna agencija za regionalni razvoj kreira program i dizajnira kriterijume, dokumentaciju i mehanizme za implementaciju.

1. Agencija raspisuje javni poziv za učešće u programu podrške i objavljuje oglas u najmanje jednom štampanom mediju koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na sajtu Agencije. Javni poziv sadrži informacije o programu: podatke o visini sredstava koja se dodeljuju, uslove za podnošenje prijave, kao i adrese regionalnih agencija/centara.

2. Direktor Agencije donosi odluku o formiranju Komisije za ocenjivanje i izbor zahteva za dodelu bespovratnih sredstava (u daljem tekstu: Komisija).

3. Komisija vrši proveru i analizu prispele dokumentacije, koju ocenjuje i selektuje prema utvrđenim kriterijumima. Komisija ima pravo da na osnovu kriterijuma, broja prijava i ukupno raspoloživih sredstava dodeli korisniku iznos sredstava koji je niži od traženog. Kriterijumi za ocenjivanje prijava su: značaj predložene aktivnosti za razvoj preduzeća/radnje, uspešnost poslovanja preduzeća/radnje, broj zaposlenih, iskustvo i raspoloživi resursi konsultanta i nivo razvijenosti opštine u kojoj je preduzeće/radnja registrovano.

4. Zahtevi sa pratećom dokumentacijom podnose se lično Agenciji ili regionalnim agencijama/centrima. Regionalne agencije/centri promovišu program, pružaju informacije i stručnu pomoć u pripremi dokumentacija za učešće u javnom pozivu i vrše prijem zahteva sa pratećom dokumentacijom koje sukcesivno prosleđuju Agenciji.

5. Agencija obaveštava pismenim putem izabrana mala i srednja preduzeća/radnje i poziva ih da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava. Korisnik sredstava dužan je da, pre dana potpisivanja Ugovora sa Agencijom, potpiše Ugovor sa izabranim konsultantom i da jedan primerak tog ugovora dostavi Agenciji.

6. Izabrana mala i srednja preduzeća/radnje dostavljaju Agenciji izveštaj o realizovanim aktivnostima u skladu sa Ugovorom. Izveštaj mora da sadrži: dokaz o uspešno zavšenim aktivnostima, pravilno popunjene obrasce predviđene Ugovorom, izvod iz banke kojim se dokazuje da je korisnik sredstava uplatio 100% vrednosti usluge konsultantu.

7. Agencija po izvršenoj analizi izveštaja refundira sredstva u skladu sa Ugovorom i zadržava pravo da korisniku sredstava koji podnese nepotpun izveštaj ili na bilo koji drugi način ne ispuni ugovorne obaveze, ne isplati sredstva predviđena Ugovorom.

Sastavni deo ovog Programa su:

1. Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika za 2011. godinu
2. Obrazac 1 – Prijava za Program podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika za 2010. godinu
3. Obrazac 2 – Izjava
4. Obrazac 3 – Obrazac za ocenjivanje
5. Obrazac 4 – Zahtev za isplatu (refundaciju) sredstava
6. Obrazac 5 – Finansijski identifikacioni list

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">