REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA
VALJEVO
14000 Valjevo Karađorđeva 64
Broj: 01-187/2
Datum: 20.04.2010.
V a lj e v o

Tel: 014/221-721
Fax
: 014/220-987
PIB
:100069343
www.inwestserbia.com
www.rpk-valjevo.co.rs
E-mail: office@rpk-valjevo.co.rs
Tekući račun: 160-17835-18, Banca Intesa ad Beograd – Filijala Valjevo
170-573-41, UniCredit Bank Srbija a.d.
245-5368-32, Agro banka a.d.
340-11001151-48, Erste Bank

Poštovani,

U cilju upoznavanja privrednih subjekata, članica Komore sa aktivnostima Fonda za razvoj Republike Srbije i mogućnostima kreditiranja privrede u 2010. godini, Regionalna privredna komora Valjevo u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije organizuje prezentaciju na temu:

PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE U 2010. GODINI

Prezentacija će se održati u utorak 27. aprila 2010. godine u 11,00 časova u velikoj sali Gradske uprave Valjevo, Karađorđeva 64, Valjevo.

Direktor Fonda za razvoj Republike Srbije g-đa Olivera Božić predstaviće planirane aktivnosti Fonda u 2010. godini, aktuelne programe kreditiranja: privrednih društava i preduzetnika, program za podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja, program kreditne podrške start up kredita, i program Vlade za kreditnu podršku privrede i građana, uslovima i mogućnostima učešća zainteresovanih privrednika u ovim programima.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete prezentaciji i molimo da svoje učešće potvrdite na priloženoj prijavi do 26. aprila 2010. godine na e-mail: ljuba@rpk-valjevo.co.rs, ili faks: 014/220-987. Za sve dodatne informacije:osoba za kontakt Ljuba Petrović, sekretar Odbora za bankarstvo i osiguranje imovine i lica tel: 014/221-721.

Napominjemo da je Program Fonda za razvoj Republike Srbije objavljen u Sl. glasniku RS br. 8/2010, informacije o programu nalaze se na sajtu Fonda za razvoj Republike Srbije www.fondzarazvoj.gov.rs, kao i na sajtu RPK Valjevo: www.inwestserbia.com/kako poslovati/izvori finansiranja.

U očekivanju Vašeg učešća,
S poštovanjem,

POTPREDSEDNIK KOMORE
Petar Nikolić, dipl.ing.saob.

Prilog

Prijavni list